Efterkommere af


Billede

1. generation  Næste


1. Claus Nielsen

Claus blev gift med Zidtsell Nielsdatter.1

Børn af dette ægteskab:

+ 2 M    i. Gårdmand Hans Clausen

   3 K    ii. Kirstine Clausdatter

Billede

forrige  2. generation  Næste2. Gårdmand Hans Clausen 2 døde efter 1719 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.1

Begivenheder i hans liv:

1. Bopæl: 1719, Dame, gl. matr. nr 6. 1

Hans blev gift med Mette Laursdatter,2 datter af Ukendt og Ukendt. Mette døde i 1699 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.1

Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl: Gammelt Matr. nr. 6, Plessen. 2 Bebor gården i alle 12 år.

Børn af dette ægteskab:

+ 4 K    i. Kirsten Hansdatter 2 blev født cirka 1635 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark1,2 og døde i 1705 i Vollerup, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark1 i en alder af ca. 70 år.

   5 M    ii. Laurs Hansen

   6 M    iii. Claus Hansen

   7 M    iv. Johanne Hansdatter

Billede

forrige  3. generation  Næste4. Kirsten Hansdatter 2 blev født cirka 1635 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark1,2 og døde i 1705 i Vollerup, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark1 i en alder af ca. 70 år.

Begivenheder i hendes liv:

1. Skifte: 1 Jul. 1705. Afholdt skifte efter Kirsten Hansdatter, Levin Zanders hustru i Dame. Datteren Mette arver 68 Rigsdaler, 2 Mark og 5 Skilling. Arven er under formynderens tilsyn stående hos faderen.

Kirsten blev gift med Garder, gårdfæster Levin Zander 2 cirka 1690 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.2 Levin blev født cirka 1660 i Tyskland,1,2 døde i 1712 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark1,2 i en alder af ca. 52 år, og blev begravet i 1712 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.

Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl: 19 Okt. 1697, Gammelt Matr. nr. 9, Dame. Indgik på denne dato fæste ved fæstebrev med følgende ordlyd:
Paa Hans kongelige Mayestæts min allernådigste Herre og Arvekonges Vegne og allernaadigste Behag, så og efter de højædle, velbaarne, velædle, velbyrdige, højstfornemme samtlige kongligt Committerede udi den Mønske Commission, deres gunstige Order, hafver jeg stedt og fæst, saasom jeg hermed stæder og fæster Levin Zander, født i Tyskland, den Gaard i Dame, Niels Hansen Porse hidtil har beboet, og for samme sin Gaards Forsiddelse af de kgl. Commissarier frasadt. Bygningen bestaaer af tvende Længder, Søndre Længde 7 Fag, Nordre Længde 6 Fag, der ved seneste Inqvisition er anset moxen øde; nyder til samme Gaard Hr. Løjtenant Sepelius Vaaning, med hvad videre hannem i den nye Jordsbog er tillagt. Besætning: 4 Bæster, 3 Køer, 1 Kalv, 2 Sviin, 2 Giæs, Rugsæd: 4 Tdr.

Hvilken Gaard fornævnte Levin Zander skal have, nyde, bruge og beholde sin Livstid, med saa Skel at han deraf aarlig og fra afvigte 1. Maii 1697 af, svarer og betaler alle kongl. naadigste Paabuder, som nu eer eller herefter paalydende vorder, at det Hartkorn, som i den nye Jordebog findes indført, samme Gaard at være sat for, samt Gaarden vel bebygger og vedligeholder, saavelsom Ager og Eng forsvarlig driver, dyrker, glødsker og hegner, og iøvrigt sig i alle Maader efter Loven forholder.

Giver til Fæste 6 Rdl. som hannem er qvitteret.

Des til Bekræftning hafver jeg dette min Haand og Segl verificeret og ydmygst indstiller til forbenævnte gode Herrers videre Ratification.

Stege den 29. October 1697. H. Pedersen

Dette Fæstebrev bliver hermed approberet udi Commissionen i Kiøbenhavn, den 24. Febr. 1698. O. Krabbe. M. Rasmussen.

1699-1700, Antegnelser:
Pag. 23 er til Udgift lo Rdl., som Hans Clausen paa Gaarden No. 9 udi Damme for Bygningen skal være anskreven ved Commissionen at betale, men formedelst han ikke hafver Gaarden, men en aftacket Gvarder Levin Zander, som den besidder, formoder Bonden at blive befriet for den anførte Betaling, nu vil forklares, hvor samme 10 Rdl. er ført Hans Mayestæt til Indtægt.
Disse modstaaende lo Rdl. for kommende Materialier til Løjtnantens Qvarteer (No. 12) udi Damme, der videre i Jordebogen paa Fol. 285 er at se.
Samme Løjtnants Qvarteers Bygning er for Bygningen til Gaarden No. 9 i Damme at spare, som ellers af Hans Mayestæt skulde været bekostet .
Dertil henlagt som videre er at se ved de particulære Erindringer i Jordebogens Fol. l06, første Side.
Herved hafde Hs . Mayestæt Fordel for Bygningens Sparelse. Bonden Hans Clausen har aldrig nyt Skillings Værd, ej heller beboer Gaarden No. 9; formoder derfor at blive fri, og dette til Udgift passerer. (Kilde: A. M . Hemmingsens arkiv).


Børn af dette ægteskab:

+ 8 M    i. Gårdmand Ludvig Levinsen Zander blev født cirka 1685 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark og døde cirka 1749 i en alder af ca. 64 år.

+ 9 K    ii. Thrine Levinsdatter 2 blev født cirka 1690 i Lille Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark og døde efter 1757.2

   10 K    iii. Mette Levinsdatter 2 blev født cirka 17051 og blev begravet den 26 Dec. 1744.2

Mette blev gift med Gårdmand Hans Hendrichsen,2 søn af Gårdmand Hendrich Jensen og Ukendt, cirka 1733.2 Hans blev døbt den 29 Apr. 1677 i Hjemmet2 og døde den 12 Dec. 1744 i en alder af 67 år.

Begivenheder i hans liv:

1. Bopæl: Skovhuuse, gård nr. 2.

Mette blev derefter gift med Laurs Pedersen,2 søn af Peder Rasmussen og Ukendt, den 25 Nov. 1746 i Damsholte Kirke, Damsholte, Mønbo, Præstø, Danmark.2 Laurs blev født cirka 1723 i Sprove, Damsholte, Mønbo, Præstø, Danmark2 og blev begravet den 1 Jul. 1778.2
Billede

forrige  4. generation  Næste8. Gårdmand Ludvig Levinsen Zander blev født cirka 1685 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark og døde cirka 1749 i en alder af ca. 64 år.

Ludvig blev gift med Gyde Hansdatter Skytte, datter af Sognepræst Hans Andersen Skytte og Ukendt, cirka 1707 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.2 Gyde blev født cirka 1670 i Vollerup, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark og døde efter 1749.

Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl: 1707-1714, Gl. matr. nr. 1, Matr. nr. 6, "Vestergaard". 2

2. Bopæl: 1714-1749, bådsmandshus nr. 1, Askeby, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. 2

3. Bopæl: 1749, bådsmandshus nr. 1, Askeby, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. 2 Anders Jocumsen fæstede huset, som Ludvig Zanders enke formedelst alderdom godvillig have afstaaet.

Barn af dette ægteskab:

+ 11 M    i. Husmand Christopher Ludvigsen

9. Thrine Levinsdatter 2 blev født cirka 1690 i Lille Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark og døde efter 1757.2

Generelle notater: I 2 skattemandtaller 1711 nævnes Levin Zander og datteren Thrine netop på denne gård, og Morten Nielsen fik også en søn, som blev døbt Johan Zander Mortensen, og alle Morten Nielsens børn har efterladt sig spor efter Levin Zander, så det er overvejende sandsynligt, at det er Thrine, Morten Nielsen har giftet sig med, så meget mere som det ses, at de har fået mindst 2 børn, før de overtog gården i 1712.

Thrine blev gift med Gårdmand Morten Nielsen,2 søn af Fæstebonde Niels Pedersen og Avens Mortensdatter, cirka 1702 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark 1.,2 Morten blev født cirka 1680 i Røddinge, Damsholte, Mønbo, Præstø, Danmark,3,4 blev døbt den 15 Feb. 1680 i Stege Kirke, Stege, Mønbo, Præstø, Danmark,1 og døde i 1733 i Lille Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark1 i en alder af ca. 53 år.

Ægteskabsnotater: I to skattemandtaller 1711 nævnes Levin Zander og datter Thrine, netop på denne gård matr. 9, og Morten Nielsen fik også en søn, som blev døbt Johan Zander Mortensen, og alle Morten Nielsens børn har efterladt sig spor efter Levin Zander, så det er overvejende sandsynligt, at det er Thrine, Morten Nielsen har giftet sig med, så meget mere som det ses, at de har fåeet mindst 2 børn før de overtog gården i 1712. 2

Begivenheder i deres ægteskab:

1. Diverse: 3 Jeanne Brodersen anfører vielsen til 1702

2. Bopæl: 1712-1733, Dame, Gammelt Matr. nr. 9; Matr. 1, "Lille Dame". 2

Begivenheder i hans liv:

1. Fæstegård: 1731, Gl. nr. 9 Lille Dame. Gården fæstes efter svigerfaderen Levin Zander

2. Skifte: 5 Aug. 1733. 1,2 Skiftet er afsluttet og hans efterladte børn arver således:
1. Christian Mortensen, 18 år, 6 Rigsdaler, 2 Mark og 1/4 Skilling
2. Hans Jørgen Mortensen, 13 år, 6 Rigsdaler, 2 mark og 1/4 Skilling
3. Niels Mortensen, 5 år, 6 Rigsdaler, 2 Mark og 1/4 Skilling
4. Johan Zander Mortensen, 2½ år, 6 Rigsdaler, 2 Mark og 1/4 Skilling
5. Malene Christine Mortensdatter, 23 år, 3 Rigsdaler, 1 Mark og 1/8 Skilling
6. Margrethe Mortensdatter, 20 år, 3 Rigsdaler, 1 Mark og 1/8 Skilling
7. Anne Mortensdatter, 9 år, 3 Rigsdaler, 1 Mark og 1/8 Skilling
8 Tyre Mortensdatter, 7½ år, 3 Rigsdaler, 1 Mark og 1/8 Skilling
Formyndere: Peder Nielsen i Røddinge for nr. 3, 6 og 7
Niels Pedersen i Røddinge for nr. 4 og 8
Børnenes arv er stående hos Stiffaderen Ole Laursen i Damme.

Børn af dette ægteskab:

   12 M    i. Husmand Mads Mortensen 2 blev født cirka 1708 i ? Dame og døde efter 1764.

Mads blev gift med Sidse Jeppesdatter cirka 1754.2 Sidse døde i 1756.

Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl: 1754-1764, Askeby, gadehus nr. 6, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. 2

Begivenheder i hendes liv:

1. Skifte: 10 Nov. 1756. 2

+ 13 K    ii. Magdalene Christine Mortensdatter 1,2 blev født fra ca. 1708 til 1709 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark og blev begravet den 20 Dec. 1789.

   14 K    iii. Anna Margrethe Mortensdatter 2 blev født cirka 1712.

Anna blev gift med Gårdmand Peder Andersen.2

Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl: Vollerup, gl. matr. nr. 4, Matr. nr. 12, "Frederikshave". 2

+ 15 M    iv. Gårdmand Christian Mortensen 2 blev født cirka 1715 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,1,5 blev døbt cirka 1715 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark, døde i 1790 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark5 i en alder af ca. 75 år, og blev begravet den 12 Dec. 1790 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.5,6

   16 M    v. Gårdmand Hans Jørgen Mortensen 1,2 blev født cirka 1719.

Begivenheder i hans liv:

1. Bopæl: Toftenæs, gl. matr. nr. 14, Matr. 10. 2

Hans blev gift med Else Christensdatter.2

   17 K    vi. Anne Mortensdatter 2 blev født i Okt. 1722 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark og døde den 28 Mar. 1804 i en alder af 81 år.

Anne blev gift med Gårdmand (unge) Hans Rasmussen,2 søn af Gårdmand Rasnus Jepsen Nør og Ukendt.

Begivenheder i hans liv:

1. Bopæl: 1745, Dame, gl. matr. nr 11, Matr. nr.4. Han overtog gården efter moderen

2. Skifte: 27 Mar. 1748. 2

Anne blev derefter gift med Niels Laursen 2 cirka 1748 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.2 Niels blev født cirka 1721 i (Koster)2 og døde 1787 ?2 i en alder af ca. 66 år.

   18 K    vii. Thyre Mortensdatter 2 blev født fra 1725 til 17262 og blev begravet den 6 Dec. 1789.2

Thyre blev gift med Husmand Jens Hansen (Inderste) 2 cirka 1725 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.2 Jens blev født cirka 1725 og døde i 1757 i en alder af ca. 32 år.

Begivenheder i hans liv:

1. Bopæl: 1756, Dame, (bådsmandshus nr. 2). 2

2. Skifte: 30 Sep. 1757. 2

Thyre blev derefter gift med Jens Poulsen 7 cirka 1757 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.7 Jens blev født cirka 1730.

Begivenheder i hans liv:

1. Skifte: 15 Jul. 1763. 7

Thyre blev derefter gift med Hjulmand Hans Hansen,2 søn af Smed Hans Hansen og Ukendt, cirka 1763 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. Hans blev født cirka 1763 i Tostenæs, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark og døde den 13 Jul. 17952 i en alder af ca. 32 år.

Begivenheder i hans liv:

1. Bopæl: 1792, Haarbølle, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. 2

   19 M    viii. Niels Mortensen 2 blev født fra 1727 til 1728 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.

   20 M    ix. Gårdmand Johan Zander Mortensen 2 blev født fra 1730 til 1731 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark2 og døde den 22 Jul. 17912 i en alder af 60 år.

Begivenheder i hans liv:

1. Beskæftigelse: 1756, Søgaard Præstegaard hos hr. Platou. 2

2. Bopæl: 1757-1765, Dame, gl. matr. nr 9, Matr. nr.1, Lille Dame. 2 Han havde gården i nævnte periode. Han kom i restance både med penge og korn, og derfor sat fra fæstet 18. marts 1765.

Gården blev overtaget af Hans Christesten, hvis enke Mette Andersdatter igen blev gift med Jacob Larsen.

3. Bopæl: 1767-1791, Dame (bådsmandshus nr. 5). 2 I denne periode var han husmand.

Johan blev gift med Bodil Olesdatter,2 datter af Gårdmand Ole Andersen og Ukendt. Bodil blev født fra 1730 til 1731 i Frenderup ?.

Thrine blev derefter gift med Ole Laursen.2
Billede

forrige  5. generation  Næste11. Husmand Christopher Ludvigsen

Christopher giftede sig med ukendt.

Hans barn:

   21 K    i. Gyde Margrethe Ludvigsen

Gyde blev gift med Gårdmand Christen Nielsen.2

13. Magdalene Christine Mortensdatter 1,2 blev født fra ca. 1708 til 1709 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark og blev begravet den 20 Dec. 1789.

Generelle notater: Hun kaldes i kirkebogen ofte Magdalena Mortensdatter, medens hun i andre sammehænge står opført som Malene Christine Mortensdatter. 2

Magdalene blev gift med Mads Hansen,2 søn af Gårdmand Hans Madsen og Ukendt, cirka 1734 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. Mads blev født i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark og døde i 1750.

Ægteskabsnotater: Gården var den, som blev udflyttet til Lille Dame (1775) og blev til Mtr. nr. 2, Lille Dame. Indtil det ny Matr. nr. 17, Dame blev indført. 2

Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl: 1734, Dame, Gl. matr. nr. 18. 2 Overtager gården efter faderen.

Begivenheder i hans liv:

1. Skifte: 6 Apr. 1750. 2

Børn af dette ægteskab:

   22 M    i. Ole Madsen

   23 M    ii. Niels Madsen

   24 M    iii. (Levin) Sander Madsen

+ 25 K    iv. Anna Elisabeth Madsen

Magdalene blev derefter gift med Jens Hansen (Gårdmand).2 Jens blev født fra ca. 1719 til 1720.

15. Gårdmand Christian Mortensen 2 blev født cirka 1715 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,1,5 blev døbt cirka 1715 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark, døde i 1790 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark5 i en alder af ca. 75 år, og blev begravet den 12 Dec. 1790 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.5,6

Generelle notater: I kirkebogen er tilføjet ved Christian Mortensens død 1790: "NB Fader til 30 børn! (16 i det sidste ægteskab!)"

De fleste af disse døde som børn, kun ca. 8 af dem overlevede. Af dem kan nævnes:
Levin Zander Christiansen, Gårdmand på Bogø
Niels Christiansen, Gårdmand i Dame (Matr. nr. 10 "Stenager")
Lars Jørgen Christiansen, Husmand i Vollerup. 2

Begivenheder i hans liv:

1. Bopæl: 1736, Dame, gl. matr. nr 12, Matr. nr. 9, "Søbjerg". 2

2. Beskæftigelse: Foged, 1736, Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. 3

3. Skifte: 26 Jan. 1791. 1

Christian blev gift med Ellen Christofphersdatter,2 datter af Gårdmand Christopher Carstensen og Ukendt, cirka 1737 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. Ellen blev født cirka 1703 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark og døde cirka 1741 i en alder af ca. 38 år.

Begivenheder i hendes liv:

1. Skifte: 3 Aug. 1741. 2

Barn af dette ægteskab:

   26 K    i. Sidse Christiansdatter blev født cirka 1739.1

Christian blev derefter gift med Mette Christensdatter,2 datter af Gårdmand Christen Hemmingsen Naur og Anne Rasmusdatter, i 1741 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. Mette blev født cirka 1718 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark1,2 og døde cirka 17601,2 i en alder af ca. 42 år.

Begivenheder i hendes liv:

1. Skifte: 5 Maj 1759. 8 Arvinger er Levin Zander Christiansen, 16 år, Niels Christiansen, 14 år og Else Christiansdatter, 11 år. Som formynder gårdmand Hans Jørgen Mortensen, Tostenæs (farbror).

Børn af dette ægteskab:

   27 M    i. Morten Christiansen blev født i 1742.1

   28 M    ii. Levin Zander Christiansen blev født i 1743.

   29 K    iii. Ellen Christiansdatter blev født cirka 1745.1

+ 30 M    iv. Selvejergårdmand Niels Christiansen 2 blev født i Dec. 1747 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark, døde den 24 Apr. 1806 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark9 i en alder af 58 år, og blev begravet den 2 Maj 1806 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.9

   31 K    v. Else Christiansdatter blev født i 1748.

   32 K    vi. Ellen Cathrine Christiansdatter blev født i 1756.1

Christian blev derefter gift med Maugdalene Laursdatter.1.,2

Barn af dette ægteskab:

   33 M    i. Lars Jørgen Christiansen

Christian blev derefter gift med Johanne Hansdatter,2 datter af Gårdmand Hans Andersen og Ukendt, cirka 1761 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.2 Johanne blev født cirka 1738 i Bredemad.

Børn af dette ægteskab:

   34 M    i. NN Christiansen blev født i 1762.1

   35 M    ii. Morten Christiansen blev født i 1763.1

   36 M    iii. Hans Christiansen blev født i 1764.1

   37 M    iv. Anders Christiansen blev født i 1765.1

   38 K    v. Mette Cathrine Christiansdatter blev født i 1765.1

   39 M    vi. Anders Christiansen blev født i 1768.1

   40 K    vii. Magdalene Christiansdatter blev født i 1769.1

   41 K    viii. Ellen Christiansdatter blev født i 1771.1

   42 M    ix. Hans Christiansen blev født i 1772.1

   43 K    x. Ellen Christiansdatter blev født i 1774.1

   44 K    xi. Ellen Christiansdatter blev født i 1776.1

   45 M    xii. Hans Christiansen blev født i 1777.1

   46 K    xiii. Ellen Christiansdatter blev født i 1779.1

   47 M    xiv. Hans Jørgen Christiansen blev født i 1781.1

   48 M    xv. Anders Christiansen blev født i 1783.1

Billede

forrige  6. generation  Næste25. Anna Elisabeth Madsen

Anna blev gift med.

Anna blev derefter gift med.

Barn af dette ægteskab:

   49 M    i. Arbejdsmand Peder Frandsen

30. Selvejergårdmand Niels Christiansen 2 blev født i Dec. 1747 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark, døde den 24 Apr. 1806 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark9 i en alder af 58 år, og blev begravet den 2 Maj 1806 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.9

Niels blev gift med Mette Pedersdatter,2 datter af Per Hansen og Ukendt. Mette blev født i Okt. 1748,2 døde den 3 Jun. 1804 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark10 i en alder af 55 år, og blev begravet den 10 Jun. 1804 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.10

Begivenheder i deres ægteskab:

1. Folketælling: 1 Jul. 1787, Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. 11 Husstanden består af:
Niels Christiansen, Husbond, 40, Gift, Gaardmand
Mette Poulsdatter, Madmoder, 40, Gift
Cristen, Søn, 14
Levin, Søn, 8
Hans, Søn, 11
Hans Jørgen, Søn, 4
Mette Kirstine, Datter, 6
Sisse, Datter, 3
Per Hansen, Morfader, 80, Enkemand, fattig

2. Bopæl: Matr. nr. 10, 1801, Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.

3. Folketælling: 1 Feb. 1801, Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. 12 Husstanden består af:
Niels Christiansen, Hubond, 54, Gift,
Mette Pedersdatter, hans Kone, 53 Gift
Hans Nielsen, deres Søn, 26, Gift
Karen Hansdatter, hans Kone, 26, Gift
Sidse Nielsdatter, deres datter [LP: Niels Christiansen og Mette Pedersdatter], 17, Ugift
Christen Nielsen, deres søn [LP: Niels Christiansen og Mette Pedersdatter], 13, Ugift

Børn af dette ægteskab:

   50 K    i. Mette Kirstine Nielsdatter 2 blev døbt den 25 Mar. 1772.2

Mette blev gift med Peder Hansen (Daniel).

+ 51 M    ii. Christen Nielsen 2 blev født i 1773, blev døbt den 13 Jun. 1773,2 døde den 8 Feb. 1843 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark13 i en alder af 70 år, og blev begravet den 15 Feb. 1843 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.

+ 52 M    iii. Hans Nielsen 2,14 blev født i 1775 i Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,14 blev døbt den 30 Apr. 1775 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,2 døde den 23 Nov. 1809 i Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark14 i en alder af 34 år, og blev begravet i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.14

   53 M    iv. Levin Nielsen 2 blev døbt Palmesøndag 1777.2

   54 K    v. Mette Kirstine Nielsdatter 2 blev døbt 14. søndag efter Trinitatis 1778.2

   55 K    vi. Sidsel Nielsdatter 2 blev døbt 9. søndag efter Trinitatis 1780.2

   56 M    vii. Hans Jørgen Nielsen 2 blev døbt Septuagesima 1782.

   57 K    viii. Sidsel Nielsdatter 2 blev døbt Septuagesima 1784.2

   58 M    ix. Christian Nielsen 2 blev født den 23 Aug. 17882 og blev døbt 19. søndag efter Trinitatis 1788.2

   59 M    x. Hans Jørgen Nielsen 2 blev født den 23 Aug. 17882 og døde den 13 Sep. 1788.2

Billede

forrige  7. generation  Næste51. Christen Nielsen 2 blev født i 1773, blev døbt den 13 Jun. 1773,2 døde den 8 Feb. 1843 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark13 i en alder af 70 år, og blev begravet den 15 Feb. 1843 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.

Begivenheder i hans liv:

1. Skifte: 16 Dec. 1843, Stege Skifteret, Stege, Mønbo, Præstø, Danmark. 15 Skifteretsprotokollen har følgende tekst:
Anno 1843 den 16 December indleverede Arvingerne efter Hjemstedsmand Christen Nielsen af Dame Møens Amtstues Qvittering af Dags Dato for Indbetaling af ½% Afgivt af den dem ved delingen af hans Efterladenskaber tilfaldne Arv 220 Rb, med 1 rd 10 s [1], hvorfor det opgaves at Arvingerne efter den Afdøde er hans 2: sønner Indsidder Peder Christensen af Haarbølle og Væver Jens Peter Christensen af Dame, samt Døtrene Christiane givt med Væver Hans Jørgen Hemmingsen Dame og Mette Kirstine Christensdatter givt med Huusmand Hans Andersen af Veiringe paa Falster. - Rigtighedenaf dette Opgivende vedgik

H:J: Hemmingsen C Meincke [2]

[1] 1 Rigsbankdaler = 6 Mark = 16 Skilling.
[2] C. Meincke var byfoged i Stege 1818-1858 - (iflg. FT 1840 justitsråd, by- og herredsfoged - FT 1850 etatsråd)


Christen blev gift med Ane Jensdatter,2 datter af Jens Nielsen og Anne Mortensdatter, den 3 Nov. 1797 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark 2.,16 Ane blev født i 1774 i Vollerup, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,2,17 blev døbt den 24 Apr. 1774, døde den 23 Feb. 1840 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark18 i en alder af 66 år, og blev begravet den 1 Mar. 1840 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.

Begivenheder i deres ægteskab:

1. Folketælling: 1 Feb. 1801, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. 19 Hustanden består af:
Christen Nielsen, 28
Ane Jensdatter, 27
Christian Sander Christensen, 3
Jens Nielsen, 71, enkemand

2. Bopæl: 1834, Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. 2 Matr. nr. 24, hjemstedet for gård nr. 4, (Matr. nr. 10 "Stenager")). Gården blev udflyttet 1804, Christen fik hjemstedet, broderen Hans fik gården.

3. Folketælling: 18 Feb. 1834, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. 20 Husstanden består af:
Christen Nielsen, 61, gift, ejendomsejer
Ane Jensdatter, 60, gift, hans kone
Jens Christensen, 17, ugift, deres Søn

Børn af dette ægteskab:

   60 M    i. Christian Sander Christensen 2,21 blev født den 28 Dec. 1797 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,2,21 blev døbt den 3 Jan. 1798 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,2,21 døde den 18 Jan. 1803 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark22 i en alder af 5 år, og blev begravet den 28 Jan. 1803 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.22

   61 M    ii. Peder Christensen 2,23 blev født den 7 Maj 1801 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark2,23 og blev døbt den 31 Maj 1801 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.23

   62 M    iii. Christian Sander Christensen 2,24 blev født den 6 Apr. 1804 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark2,24 og blev døbt den 4 Maj 1804 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.24

   63 M    iv. Niels Christopher Christensen 2,25 blev født den 6 Apr. 1807 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark2,25 og blev døbt den 18 Maj 1807 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.25 Han blev aldrig gift og var barnløs.

   64 K    v. Mette Kirstine Christensdatter 2,26 blev født den 15 Mar. 1810 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark2,26 og blev døbt den 14 Apr. 1810 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.26

+ 65 K    vi. Christiane Chistensdatter 2,27 blev født den 15 Mar. 1813 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,2,27 blev døbt den 11 Apr. 1813 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,27 døde den 16 Aug. 1863 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark28 i en alder af 50 år, og blev begravet den 21 Aug. 1863 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.28

   66 M    vii. Jens Christensen 2,29 blev født den 14 Apr. 1817 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,2,29 blev døbt den 27 Apr. 1817 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,29 døde den 26 Jun. 1817 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,30 og blev begravet den 29 Jun. 1817 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.30

+ 67 M    viii. Væver Jens Peter Christensen 31 blev født den 29 Feb. 1820 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,31 blev døbt den 16 Apr. 1820 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,31 og døde den 11 Nov. 1898 i Eureka, Humboldt, Californien, USA32 i en alder af 78 år.

52. Hans Nielsen 2,14 blev født i 1775 i Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,14 blev døbt den 30 Apr. 1775 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,2 døde den 23 Nov. 1809 i Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark14 i en alder af 34 år, og blev begravet i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.14

Hans blev gift med Maren Mortensdatter,2 datter af Morten Hansen og Ukendt, den 16 Nov. 1798 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. Maren blev født i 1776 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,33 døde den 27 Feb. 1810 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark2,33,34 i en alder af 34 år, og blev begravet den 2 Mar. 1810 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.33

Begivenheder i hendes liv:

1. Skifteretten Møn: Protokol, bog 4, 1802-1816, pagina 122-125, 24 Aug. 1810, Stege, Mønbo, Præstø, Danmark. 34 Skifte efter Maren Mortensdatter.
2. husbond Jørgen Hansen, gårdmand
1. husbond Hans Nielsen, død 23. november 1809
Børn:
Hans Christian Hansen, 6
Ellen Cathrine Hansdatter, 3
Broder: Hans Mortensen selvejergårdmand i Dame
Formynder: Hans Hansen, selvejergårdmand i Bredemod

Børn af dette ægteskab:

   68 M    i. Hans Christian Hansen blev født i 1804.

   69 K    ii. Ellen Cathrine Hansdatter blev født i 1807.

Billede

forrige  8. generation  Næste65. Christiane Chistensdatter 2,27 blev født den 15 Mar. 1813 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,2,27 blev døbt den 11 Apr. 1813 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,27 døde den 16 Aug. 1863 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark28 i en alder af 50 år, og blev begravet den 21 Aug. 1863 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.28

Christiane blev gift med Væver Hans Jørgen Hemmingsen,2,35 søn af Hjemstedsmand Hemming Hansen og Maren Hansdatter, den 12 Sep. 1834 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.36 Hans blev født den 7 Feb. 1811 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,2,35 blev døbt den 13 Jun. 1811 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,35 døde den 28 Jan. 1882 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark37 i en alder af 70 år, og blev begravet den 3 Feb. 1882 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.37

Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl: 1845, Dame, matr. nr. 24. 7,38 Husstanden består af:
Hans J. Hemmingsen, 34, Gift, væver, født Fanefjord Sogn
Christiane Christensdatter, 32, Gift, hans Kone, født Fanefjord Sogn
Hemming Hansen, 9, Ugift, deres Barn, født Fanefjord Sogn [LP: fejlregistrering, ved folketælling i 1850 fremgår det, at han er født i Stege Sogn]
Johan Friderich Hansen, 6, Ugift, deres Barn, født i Fanefjord Sogn [LP: fejlregistrering, ved folketællingen i 1850 fremgår det, at han er født i Stege Sogn]
Ane Hansen, 2, Ugift, deres Barn, født i Fanefjord Sogn
Jens P. Christensen, 25, Ugift, Væversvend, født i Fanefjord Sogn [LP: broder til Christiane Christensdatter]
Johannes Jensen, 19, Ugift, Væverlærling, født i Fanefjor Sogn

2. Folketælling: 1 Feb. 1850, Dame hus nr. 3. 39 Husstanden består af:
Hans Jørg. Hemmingsen, 39, Gift, Væver, Husfader, født her i sognet
Christiane Christiansen [LP: fejlregistrering, hun hedder Christensen], 37, Gift, hans Kone, født her i sognet
Johan Friderich Hansen [LP: han er døbt Frederik], 10, Ugift deres Barn, født her i sognet
Ane Hansen [LP: hun er døbt Anne], 6, Ugift, deres Barn, født her i sognet
Maren K. Hansen, 1, Ugift, deres Barn, født her i sognet

3. Folketælling: 1 Feb. 1860, Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. 40 Husstanden består af:
Hans Jørgen Hemmingsen, 49, Gift, født her i sognet, Husfader
Christiane Christensdatter, 47, Gift, f'ødt her i sognet, hans Kone
Christen Hansen, 5, ugift, født her i sognet, hans Søn

Begivenheder i hans liv:

1. Konfirmation: 1. søndag efter Påske 185, Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. 41 Det anføres ud for Hans Jørgen Hemmingsen, at hans fader er Hemming Hansen

Børn af dette ægteskab:

+ 70 M    i. Hemming Christian Hansen 2,42 blev født den 20 Aug. 1836 i Stege Kirke, Stege, Mønbo, Præstø, Danmark,2,42 blev døbt den 30 Sep. 1836 i Stege Kirke, Stege, Mønbo, Præstø, Danmark,42 og døde den 15 Feb. 1907 i Humboldt, Hydesville, Californien, USA43 i en alder af 70 år.

   71 M    ii. Johan Frederik Hansen 2,44 blev født den 15 Jan. 1840 i Stege Kirke, Stege, Mønbo, Præstø, Danmark2,44 og blev døbt den 13 Mar. 1840 i Stege Kirke, Stege, Mønbo, Præstø, Danmark.44 Han blev aldrig gift og var barnløs.

   72 K    iii. Anne Hansen 2,45 blev født den 20 Okt. 1843 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark2,45 og blev døbt den 24 Nov. 1843 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.45

   73 K    iv. Maren Kirsten Hansen 46 blev født den 28 Jul. 1849 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark46 og blev døbt den 21 Sep. 1849 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.46


67. Væver Jens Peter Christensen 31 blev født den 29 Feb. 1820 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,31 blev døbt den 16 Apr. 1820 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,31 og døde den 11 Nov. 1898 i Eureka, Humboldt, Californien, USA32 i en alder af 78 år.

Begivenheder i hans liv:

1. Biografi: 47 En stor del af nedenstående oplysninger skyldes Art Jensen, som venligst har sendt Virginia Sholin Smallwood mange siders materiale fra hans families arkiver, især sektioner fra George Charles Jensen's dagbog begyndende den 18. april 1908.

"Navnet på det sted i Danmark, hvorfra Jens og hans familie kom, er blevet genfortalt i familien gennem "Cloth of Moen" med påskriften "Spun by Carried and Weaved by Jens Peter Jensen" (Det stykke klæde er stadig hos familien George Charles Jensen). Møn er en ø i Praesto Amt. Sognet var Fanefijord, hvor alle Jens's børn blev døbt. De levede sandsynligvis i byen Tostenase i Fanefijord sogn på øen Moen i Praesto Amt.

I Danmark var Jens Peter Jensen, som var hans navn i America, kendt som Jens Peter Christensen. Jens's sønner blev døbt med familienavnet Jensen som er dannet af faderens navn og Jensdatter, hvis det var en pige, eftersom de var børn af en mand, hvis fornavn var Jens. Faderen selv må have været søn af en mand ved navn Christian. Stavningen af efternavnet var en smule anderledes, men det var ikke vigtigt. Det der var vigtigt var, at hver generations efternavn var baseret på faderens navn. Denne måde at navngive på var almindeligt i hele Skandinavien.

Livet i Danmark var sommetider fortvivlende hårdt for familien Jens Peter Christensen og hans hustru Karen Rasmusdatter. Faderen var væver om vinteren og stråtækker om sommeren, men arbejdet gav ikke altid tilstrækkelig indtægt. Vi ved fra familiehistorien, at deres søn Rasmus Jensen ofte var henvist til at tigge brød i gaderne. Fejlslagen høst og hungersnød var sædvanlige forhold i Nordeuropa, og det var opfattelsen at America var stedet, hvor en almindelig person kunne opretholde livet.

Rasmus forlod Danmark og rejste til America i en ung alder. Han arbejde hårdt og bragte til sidst sin fader, moder og tre søstre og en broder til United States. I U.S. kunne enhver skabe sig en tilværelse ved hårdt arbejde og måbevidsthed. Ligeledes blev landområder afgivet gratis af regeringen. Modtageren måtte bearbejde landområdet for at kunne beholde det, men hvis denne havde succes, kunne vedkommende beholde det uden vederlag. Disse gode incitamenter bragte tusinder af skandinaver til vort land.

Dåbsattesten for Nellie Jensen (fødenavn: Amelia Arnetia Jensen), datter af Rasmus og Emma Jensen, dateret 24. juli 1884, blev bevidnet af Peter Jensen og fru Peter Jensen. Disse to personer er antagelig hendes bedsteforældre hr. og fru Jens Peter Jensen.

George Jensen, søn af Jens's søn, Rasmus, skriver om sin bedstefader i sin dagbog i et afsnit, der begynder på side 47/52 den 16. juli 1913:
Jeg var også bedstefars dreng. Han var en høj mand med lange bakkenbarter. Han elskede at gå på jagt efter vagtler med et kort forlader gevær - en meget hårdtarbejdende mand. Han var altid elskelig og venlig. Hverken han eller hans hustru lærte nogensinde at tale engelsk."

2. Dødsannonce: 13 Nov. 1898. 48 Det fremgår af dødsannoncen at begravelsen blev gennemført i Methodist Church

Jens blev gift med Karen Rasmusdatter,49 datter af Væver Rasmus Larsen og Ane Chatrine Andersdatter, den 14 Nov. 1845 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.50 Karen blev født den 20 Feb. 1823 i Vindebæk, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,49 blev døbt den 20 Apr. 1823 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,49 og døde den 20 Apr. 1908 i Sunnyside, Eureka, Humboldt, Californien, USA32 i en alder af 85 år.

Begivenheder i deres ægteskab:

1. Folketælling: 1 Feb. 1855, Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. 51 Husstanden består af:
Jens Peder Kristensen, 35, gift, husfader
Karen Rasmusdatter, 32, gift, hans kone
Kristen Jensen, 9, ugift
Anne Sofie Jensen, 7, ugift
Rasmus Jensen, 3, ugift
Maren Kirstine Jensen, 2, ugift

2. Folketælling: 1 Feb. 1870. 52 Familien er anført i folketællingen 1870 for Præstø, Møn, Fanefjord, Tostenæs

3. Folketælling: 1 Feb. 1880. 53 Familien er anført i folketællingen 1880 for Præstø, Møn, Fanefjord, Tostenæs

4. Indvandring: 26 Jul. 1882. Jævnfør New York Passenger Lists 1820-1957 ankommer Jens Peter Christensen og hustru Karen Rasmusdatter (i USA kaldet Carrie Rasmussen) med deres to døtre Christiane og Marie med skibet Hekla fra København.

Begivenheder i hendes liv:

1. Folketælling: 1 Feb. 1845, Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. 54 Husstanden består af:
Jens Bering, 49, Gift, Skolelærer, Colind Sogn, Randers Amt
Petronell Christine Licht, 52, Gift, hans Kone, Windtofte i Sjælland
Karen Rasmusdatter, 22, Ugift, Tjenestepige, Fanefjord Sogn

2. Emigration: 1882, Danmark til Humboldt District, Californien. 55

3. Brev: Brev fra søsteren Bodil Rasmusdatter, der emigrerede til New Zealand, 24 Feb. 1887.

vil du sende det andet brev til Sofie

Halcombe 23nd februar 1887

Kære søster, svoger og børn.

Nu vil jeg skrive eder til, hvor vi ser, at I er raske og har det godt og samtidig vil jeg med Guds hjælp håbe at jeg kan meddele jer det samme. Kære, hvilken glæde da vi modtog jeres portrætter og pigerne blev så glade, da de så deres moster, for de kender dig jo ikke. Anna var jo meget lille dengang vi rejste hjemmefra. Det er også 2 pæne portrætter. I er jo så kostbart påklædt, som nogen kan være. Jeg kan nok forstå at jeres børn har klædt jer på og det er jo en stor glæde for os at høre, at de elsker deres gamle forældre og meget mere må det være for jer selv. I lever nok lidt hos den ene og lidt hos den anden. Så kan det fordrive sorgen ikke sandt svoger for det velsignede rugbrød og øl, som du fik hjemme i Danmark.

Nu vil jeg fortælle dig noget, kan du huske Jens hvor mange gange du bandede over mig ude på Engen[side 2]

at du aldrig nogen sinde ville rejse til dine børn. Har du det dog ikke meget bedre end da du måtte ligge på tagene hjemme og døje ondt for det stakkels brød, jo I må vist takke vor Frelser for, at han leder os på en bedre vej end vi nogen sinde kunne vide eller forstå. Hvad det angår, da har vi aldrig savnet hverken brød eller øl. Jeg laver selv min gær, når vi så får godt med bær, kan vi lave et velsignet stykke brød og øl
laver jeg af humle og sukker og sætter gær på, lige som hjemme, så er det ligesom når min kæreste kommer ridende hjem, jeg er tørstig moder! Han er ranger her i byen tillige med vejmand, det vil sige han skal tage de kreaturer, som kommer på vejene og bringe det i paddock [LP: indelukket?] så er Rasmus Skomageren penge-keeper [LL/LP: pengeopkræver], derpå skal far til ham og anmelde det. Derpå går han til paddocken [?] (indelukket) og sætter kvæget i bås, fordi så må folk gå til Rasmus for at få deres kreaturer og betale fordi det tog fløjten [LP: stak af], inden de får det ud igen, det er fars arbejde i sommer, er det.
side 2 øverst skrevet på hovedet]

kan du ikke skaffe mig viden om hvorvidt vor søster er levende eller ej. Jeg har ikke hørt fra hende i 3 år. Nu I alle være raske og jeg takker for jeres portrætter indtil videre. Du har ikke skrevet et ord om Christiane, hvor er hun? Lev vel.
3]
Han rider flere gange om dagen for han er spekulant [LP: person, der spekulerer], han lader dem ikke ræsonnere [LP: overveje] derfor kommer han ofte efter dem, som tænker, nu er han redet hjem, nu kan vi nok lade vores kvæg og heste gå, nu er der ingen fare. Dem kan I tro han passer på, men det skal han jo også gøre. Han får sin dagløn derfor og han gør det jo for hele byen og langbordet, det er lige som et sogneråd hjemme. Så den tid der kan blive til overs beskæftiges han så hjemme med hvad der er at gøre. Hvor der er så mange kreaturer, er der altid noget at bestille og han hjælper os lidt inden døre. Så får han sig en flaske øl. Ja vi kan da sommetider få ham til at hjælpe os med at kerne en 18 til 20 pund smør på en drik øl. I denne sommer har vi 8 malkekøer. I kan tro der er noget at bestille med så megen mælk og smør, imellem 20 og 30 pund om ugen og det har i et par måneders tid været så varmt, at det ikke har været behageligt at lave smør, men det er med at komme op af sengen fra morgenstunden. Med det døjer vi 2 gamle ikke ondt med, når vi vil.

[3 øverst skrevet på hovedet]

Kære søster det gør mig meget ondt for Rasmus og hans kone. Hils dem mange gange fra os, at de bærer deres kors med tålmodighed, vi ved jo, at denne verden er en Jammerdal. Og lad os stræbe efter at følges med vor Frelser, så vi kan mødes med ham i det evige Paradis, hvor der er fryd og glæde.

[side 4]

Men vi skulle dog også gerne dægges [LL: kærtegne] lidt, når der bare kan blive tid der til, for vi er lige så gale til at holde af hverandre, som dengang du Jens var nede at hjælpe os med at skære tørv på Lerbæks Engen, du sagde, at vi holdt for meget af hverandre, det kunne ikke vare ved, det var du vis på, det var kun i hvedebrødsdagene og tænk de har ikke fået ende endnu, men det takker vi den almægtige Gud for, det kommer ikke af os selv.

Nu har vi frugttræer i hele den ager, hvor huset står, jeg tænker at vi har et par hundrede og de er ympet [LL: podet], så at sige alle sammen dejlige æbler. i år får vi ikke ret mange for blomsterne fik skade, vi havde så meget nattefrost i den tid de blomstrede, så de fik skade, men forrige år havde vi mange og vi spiste de sidste julemorgen.

xxx var her xxx nye æbler her for så begynder så høsten straks efter. Jens og Rasmus har hver en 3 - 4 børn. Christian er skomagersvend i en stor by, han er 22 år, Peder er 19 år, Anna er 17 år og Grete er 11 år, hun er omtrent lige så stor som jeg er og går i engelsk skole hver dag. Anna ligner Olle Hanssens kone, så kender i hende nok. De går én gang om ugen op til vores præst for at blive hørt i det danske sprog, så de kan blive konfirmerede. /han er xxx
det er en dejlig mand til at lægge ud for os /hvor xxx
/han vil gerne xxx
/os fra verden til vor
/Frelser

4. Folketælling: Jun. 1900, Pacific Township, Humboldt, Californien. 56

5. Dødsannonce: 21 Apr. 1908, Eureka, Californien, USA. 32 I dødsannoncen i "Daily Humboldt Times", Eureka, Californien, Tirsdag den 21. april 1908, side 5:
"JENSEN - På Sunny Side den 20. april 1908 døde Karen, den elskede enkefrue efter J.P. Jensen og den elskede moder til fru Annie [LP: Christiane] Nelson, fru Mary Johnson, Rasmus og J. C. Jensen fra Danmark, i en alder af 85 år.

Venner og bekendte inviteres til deltagelse i begravelsen den 22. April 1908, kl. 15.00 fra Fred Nelsons bopæl, på hjørnet af Spring og Allard Streets. Begravelsen finder sted på Myrtle Grove Cementery"

6. Ukendt dødsannonce: 22 Apr. 1908, Eureka, Californien, USA. 32 En anden dødsannonce fra en ukendt kilde var mere detaljeret. Dødsannoncen blev fundet blandt hendes barnebarn Nellie Jensen Sholins efterladenskaber:
"Fru Karen Jensen, som har boet længe i landet, døde i går eftermiddags, i den høje alder af 85 år, i hjemmet hos hendes datter fru Fred Nelson på Spring Street.

Almindelig svækkelse som følge af den høje alder var årsag til hendes bortgang.

Hun stammede fra Danmark og var født i året 1823. Hun kom til Humboldt med sin mand i 70erne. Hun boede her i landet de seneste 30 år og overlevede sin mand med næsten 9 år. I de sidste år svækkedes hun hurtigt og var meget svag ved dødsfaldet. Hun levede et godt liv og da indkaldelsen til de utalliges karavane kom, var hun klar til at møde sin skaber.

I mange dage var hun klar over, at hun havde kort tid tilbage på denne syndefulde jord, kaldet Jorden, og forsikrede sine elskede at dødsenglen skulle være velkommen, når den kolde hånd var lagt på hendes aldrende pande.

Fru Jensen efterlader sig fire børn, Fru Fred Nelson og Chris Jensen fra Eureka, fru Frank Johnson fra Ferndale og en søn og datter nu i Danmark.

Begravelsen vil blive afholdt fra Hr. og Fru Fred Nelsons hjem, på hjørnet af Spring Street og Allard Avenue, kl. 02 onsdag eftermiddag. Rev. Peterson og Fader Wible forretter gudstjenesten. Gravsætningen vil foregå på Myrtle Gove Cementary."

7. Biografi: 16 Jul. 1913, Bridgeville, Humboldt, Californien, USA. 32 George Jensen, søn af Karen Rasmussen's søn, Rasmus Jensen, anfører dette om sin elskede bedstemor in sin dagbog i sektionen begyndende på side 47, den 16 juli 1913. Familien Jensens hjemsted er tretten mil nord for Bridgeville, Humbolt Amt, Californien ved Van Duzen floden:
"Længere mod højre var en anden bakke, Bald, ned ad hvilken førte en vej til min onkel Fred Nelson. Ofte kiggede vi på bakken efter opsadlede heste. Ofte så jeg med længselsfulde øjne efter en hvid hest som et tegn på, at min bedstemor var på vej. Hun havde stor del i min opvækst. Jeg elskede hende. Hun var lille og elskelig. Jeg var den eneste, der fik lov til at leje med hendes knapper i den røde dåse. Nu - femogtyve år efter - har jeg igen fået de samme knapper. De har stadig betydning for mig, hver eneste fortæller en kærlighedshistorie. Jeg tror, at jeg vil beholde dem for altid. Den røde dåse er desværre forsvundet. Sommetider havde hun en orange i sin tøjle - en ekstraordinær sjælden luksus. Jeg kunne få lov at lege med den, når vi var alene i hendes værelse - eller nærmere vores værelse."

På side 54:
"Det første, som jeg kan erindre svagt, var da jeg som 4 årig i nederdel legede ved fårenes indhegnede vandhul. Jeg tog en spand vand fra fårenes vandhul og hældte den over mig. Selvfølgelig skreg jeg og bedstemor kom løbende, tog mig og satte mig under vandpumpen."

Børn af dette ægteskab:

+ 74 M    i. Jordarbejdsmand Christen Jensen 57 blev født den 21 Feb. 1846 i Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,57 blev døbt den 13 Apr. 1846 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,57 og døde den 10 Jun. 1920 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark58 i en alder af 74 år.

   75 K    ii. Ane Sophie Jensen 59 blev født den 6 Dec. 1848 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,59 blev døbt den 4 Feb. 1849 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,59 og døde den 12 Mar. 1897 i Humboldt County, Californien, USA60 i en alder af 48 år.

Begivenheder i hendes liv:

1. Emigration: 17 Sep. 1874. 60 Ane Sophie Jensen foreviser billet til USA hos politimyndighederne

2. Folketælling: 1880, Hydesville, Humboldt, Californien, USA. 60 Husstanden består af:
Peter Johnson, 34, født i Danmark
Sophia Johnson, 31, født i Danmark
5 logerende
Peters beskæftigelse er restauratør, hvilket antagelig alene betyder, at de 5 logerende er på kost.

Ane blev gift med Maler Peter (Johanson) Johnson 60 den 6 Jun. 1875 i Eureka, Californien, USA.60 Peter blev født i 184560 og døde den 9 Nov. 191760 i en alder af 72 år.

   76 K    iii. Maria Kirstine Jensen 61 blev født den 23 Okt. 1850 i Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,61 blev døbt den 29 Dec. 1850 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,61 døde den 1 Okt. 1854 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark62 i en alder af 3 år, og blev begravet den 6 Okt. 1854 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.62

Begivenheder i hendes liv:

1. Dødsfald: 1 Okt. 1854. 2 Dødsfaldet skyldes kighoste

+ 77 M    iv. Rasmus Jensen 63 blev født den 17 Aug. 1852 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,63 blev døbt den 24 Okt. 1852 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,63 og døde den 30 Maj 1942 i San Francisco, San Francisco, Californien, USA64 i en alder af 89 år.

+ 78 K    v. Maren Kirstine Jensen 65,66 blev født den 19 Jan. 1854 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark65 og blev døbt den 26 Mar. 1854 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.65

+ 79 M    vi. Jens Christian Jensen 67 blev født den 15 Sep. 1856 i Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,68 blev døbt den 14 Dec. 1856 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,68 og døde i 1934 i Eureka, Humboldt, Californien, USA69,70,71 i en alder af 78 år.

   80 K    vii. Marie Kirstine Jensen 72 blev født den 18 Mar. 1859 i Tostenæs, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,73 blev døbt den 15 Apr. 1859 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,74 døde den 26 Mar. 1860 i Tostenæs, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark75 i en alder af 1 år, og blev begravet den 1 Apr. 1860 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.

Begivenheder i hendes liv:

1. Dødsårsag: 26 Mar. 1860. Dødsfaldet skyldes mæslinger ifølge kirkebogen. Det fremgår, at der var en del lignenede dødsfald på daværende tidspunkt.

+ 81 K    viii. Marie Kristine Jensen 76 blev født den 6 Jul. 1861 i Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,76 blev døbt den 27 Dec. 1861 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,76 og døde den 17 Sep. 1941 i Arcata, Humboldt, Californien, USA32 i en alder af 80 år.

+ 82 K    ix. Christiane Jensen 77 blev født den 21 Apr. 1864 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,77 blev døbt den 31 Jul. 1864 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,77 døde den 14 Jul. 1955 i Sunnyside, Eureka, Humboldt, Californien, USA32 i en alder af 91 år, og blev begravet i Ocean View Cementery, P.O. Bx 998, Eureka, Californien, USA.

Billede

forrige  9. generation  Næste

70. Hemming Christian Hansen 2,42 blev født den 20 Aug. 1836 i Stege Kirke, Stege, Mønbo, Præstø, Danmark,2,42 blev døbt den 30 Sep. 1836 i Stege Kirke, Stege, Mønbo, Præstø, Danmark,42 og døde den 15 Feb. 1907 i Humboldt, Hydesville, Californien, USA43 i en alder af 70 år.

Begivenheder i hans liv:

1. Konfirmation: 1851, Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. 78

Hemming blev gift med Catherine Kjer cirka 1867 i Humboldt County, Californien, USA.79 Catherine blev født i 1842 i Haderslev.

Begivenheder i hendes liv:

1. Biografi: Birth: Aug., 1842, Denmark Death: Mar. 12, 1905 Hydesville Humboldt County California, USA Born in Denmark, immigrated to California around 1860. Married to Herman Christian Hanson, also born in Denmark. Mother to Frederick, Anna, Cordelia, Amelia and Charlotte Hanson. My great-great-grandmother. Burial: Unknown Created by: Brigitte Tucker-Ford <fg.cgi?page=mr&MRid=46831292> Record added: Sep 07, 2006 Find A Grave Memorial# 15651396

Børn af dette ægteskab:

+ 83 M    i. Frederick Andrew Hanson

   84 K    ii. Charlotte (Carrie) Hanson

Charlotte blev gift med Medical Doctor Sophus N. Jorgensen.80

+ 85 K    iii. Martha Annie[Christiane] Hansen 81 blev født i 1869 i Yager Creek, Humboldt, Californien, USA.82

+ 86 K    iv. Cordelia Hanson 81 blev født i 1872 i Yager Creek, Humboldt, Californien, USA.

   87 K    v. Amelia Hanson 81 blev født i 1872 i Yager Creek, Humboldt, Californien, USA og døde i 1944 i Humboldt County, Californien, USA81 i en alder af 72 år.

Amelia blev gift med Grant G. Cuddeback.82

74. Jordarbejdsmand Christen Jensen 57 blev født den 21 Feb. 1846 i Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,57 blev døbt den 13 Apr. 1846 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,57 og døde den 10 Jun. 1920 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark58 i en alder af 74 år.

Dødsnotater: Dødfaldet anmeldt til dødsprotokollen af sønnen murer Peter Jensen.
12/8 1920 Enken hensidder i uskiftet bo (pag 627)
12/8/1920 Enken fremlægger opgørelse over fællesboet (pag 627)

Begivenheder i hans liv:

1. Indskrivning i Lægdsrulle: 1863. 83 Christen Jensen indskrives i lægdsrullen 1863 som nr. 345. Han er 62 1/4 tomme høj - svarende til 158 centimeter.

Christen blev gift med Johanne Kirstine Jensen født Christiansen,84 datter af Skrædder Christian Larsen og Maren Kirstine Jensdatter, den 12 Sep. 1873 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.85 Johanne blev født den 7 Jun. 1846 i Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,84 blev døbt den 6 Sep. 1846 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,84 døde den 6 Apr. 1933 i Vordingborg, Bårse, Præstø, Danmark86 i en alder af 86 år, og blev begravet i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.

Begivenheder i deres ægteskab:

1. Folketælling: 1 Feb. 1890, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. 87 Husstanden består af:
Christen Jensen, 43 år, husfader, husmand
Johanne Kirstine Jensen, 43 år, husmoder
Margrethe Kirstine Jensen, 13 år, barn
Hansine Kristine Jensen, 10 år, barn - kirkebogen for dåb af hende findes ikke, men indførsel af konfirmationen anfører fornavnet til Hanne og ikke Hansine.
Jens Christian Jensen, 8 år, barn
Laura Maren Stine Jensen, 5 år, barn
Hans Peder Jensen, 3 år, barn

2. Folketælling: 1916, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. 88 Det fremgår af folketælingen at nu er kun murermester Hans Peter Jensen hjemmeboende i en alder af 30 år.

Begivenheder i hendes liv:

1. Fødselsdagsfest: Johannes 85 års fødselsdag, 7 Jun. 1931. 89 Mange familiemedlemmer deltog i festen jævnfør en række fotos. Festen holdtes antagelig i Vordingborg hos hendes dattter Margrethe Kirstine Olsen født Jensen.

2. Dødsfald: Indrykket annoce om dødsfald, 6 Apr. 1933, Vordingborg, Bårse, Præstø, Danmark. 90
Annoncen er antagelig indrykket i Møns Stiftstidende og Vordingborg Dagblad:"Bekendtgørelser - Vor kære, lille Mor, Mormor og Oldemor, Enkefru Johanne Kirstine Jensen, døde i dag. Vordingborg, d. 6. april 1933. På Familiens Vegne: Margrethe Olsen f. Jensen og N. P. Olsen. Begravelsen foregaar fra Fanefjord Kirke paa Møn"

3. Boopgørelse: 15 Nov. 1933, Vordingborg, Bårse, Præstø, Danmark. 91 Ved boopgørelsen tildeles følgende kr. 263,76:
Anna Marie Petersen
Margrethe Kirstine Olsen
Hanne Kristine Nielsen
Laura Marenstine Smith
afdøde Jens Chr. Jensen, hvis arv deles i lodder på kr. 65,94 til følgende:
Marie Larsen
Karen Jensen
Ellen Kathrine Jensen
Astrid Emmy Jensen

Børn af dette ægteskab:

+ 88 K    i. Tjenestepige Anna Marie Jensen 92 blev født den 30 Sep. 1873 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,92 blev døbt den 21 Dec. 1873 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,92 døde den 6 Jan. 1952 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark93 i en alder af 78 år, og blev begravet den 11 Jan. 1952 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.93

+ 89 K    ii. Margrethe Kirstine Olsen født Jensen 94,95 blev født den 29 Sep. 1876 i Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,94 blev døbt den 3 Jan. 1877 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,94 og døde i Maj 195396 i en alder af 76 år.

+ 90 K    iii. Hanne Kristine Koch Nielsen født Jensen 97 blev født den 5 Jun. 1879 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark97 og blev døbt den 8 Aug. 1879 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.97

+ 91 M    iv. Jord- og betonarbejder Jens Christian Jensen 98 blev født den 6 Dec. 1881 i Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,98 blev døbt den 12 Feb. 1882 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,98 og døde i 1929 i Rønne, Bornholm Vester, Bornholm, Danmark91 i en alder af 48 år.

+ 92 K    v. Laura Maren Kirstine Smith født Jensen 99 blev født den 25 Mar. 1884 i Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark99 og blev døbt den 10 Maj 1884 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.99

+ 93 M    vi. Murermester Hans Peder Jensen 100 blev født den 20 Sep. 1886 i Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,100 blev døbt den 26 Dec. 1886 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,100 døde den 29 Mar. 1969101 i en alder af 82 år, og blev begravet i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.

   94 K    vii. Karen Sofie Jensen 102 blev født den 2 Jul. 1890 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark102 og blev døbt den 21 Sep. 1890 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.102

Begivenheder i hendes liv:

1. Konfirmation: 2 Okt. 1904, Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. 103

2. Folketælling: 1906, Dame by hos gårdejer Johan Jakob Nielsen. Hun er tjenestepige i en gård tæt ved forældrene Christen Jensen og Johanne Kirstine Jensen.

   95 K    viii. dødfødt tvilling til Karen Sofie Jensen 104 blev født den 2 Jul. 1890104 og døde den 2 Jul. 1890.104


77. Rasmus Jensen 63 blev født den 17 Aug. 1852 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,63 blev døbt den 24 Okt. 1852 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,63 og døde den 30 Maj 1942 i San Francisco, San Francisco, Californien, USA64 i en alder af 89 år.

Begivenheder i hans liv:

1. Folketælling: 1880, Yager Creek, Humboldt, Californien, USA. 105

2. Biografi: 47 Folketællingen 1880 for Yager Creek, Humboldt, Califonien viser Rasmus og hans familie:
Jensen, Rasmus, 27 år, gift, fåreavler, født i Danmark af forældre født i Danmark
Jensen, Emma, 30 år, gift, husmoder, født i Danmark af forældre født i Danmark
Jensen, Alford, 3 år, søn, født i Californien af forældre født i Danmark
Jensen, Christian, 25, broder, ugift, arbejder på gården, født i Danmark af forældre født i Danmark
Peterson, Peter, 23 år, ugift, arbejder på gården, født i Danmark af forældre født i Danmark

Rasmus's søn George skrev dagbog, og den 16. juli 1913 skrev han en kort biografi, som også indeholder noget om hans forfædre, inklusive Rasmus. Dette er fra en renskrift af Alice (Jensen) Fox og venligst fremsendt til denne forfatter [Virginia Sholin Smallwood] af Art Jensen, siderne 50-51:
"Far (Rasmus Jensen) var en mand med ambitioner. Et voldsomt temperament, en storforbruger af tobak, men mådenholden med alkohol. Han begynte livet meget svært i Danmark. Hans familie (Jens Peter Jensen: Om sommeren arbejdede han som taglægger og om vinteren som væver) var særdeles fattige og det faldt ofte i hans lod at tigge brød i gaderne, da han var dreng. Men han havde beslutsomhed og forlod Danmark meget ung. Han kom til Amerika og sendte senere bud efter sin fader, moder og tre søstre og en broder. I mange år arbejdede han på et savværk i Humboldt Bay med at bygge skibe. Derved mødte han moder, som var kok i Fay's Mills, giftede sig med hende og overtog en gård på 1.400 acre [LP: acre = fladmål på ca. 0,4 hektar] nord for Bridgeville. Han prøvede hårdt på at få tingene til at fungere og havde god succes indtil vinteren 1891-92, som var ektrem kold og hård. Den forudgående sommer havde han belånt gården for at købe 1.300 får. De døde alle i løbet af vinteren og han gik konkurs.

Moders helbred blev stadig værre og en operation blev nødvendig. Gamle sherif Brown - Gud velsigne ham - så situationen og betalte af egen lomme for at få sendt hende til King's Daughter's Home San Francisco, hvor hun blev opereret, men døde juni 1892.

Denne hændelse ændrede min fars måde at leve på, han blev en del af "Salvation Army" [Frelsens Hær]. Han var besluttet på at tilbagebetale sin gæld, som udgjorde $ 5.000 [LP: svarende til $ 120.000 i 2008 værdi]. I mange år levede han i Eureka ved opdræt af svin og at udføre diverse opgaver indtil han til slut den 20. oktober 1898 rejste med min broder til Alaska. De er stadig i Nome, hvor de har adskillige tilgodehavender og klarer sig ganske godt."

På side 55 klargjorde George en smule mere om tiden i huset nord for Bridgeville inden hans moder døde:
"Hjemmelivet var ikke, hvad det skulle have været. Der var for mange rå mænd tilstede. Fader var meget gæstfri. Hver aften kom fra alle steder en til 12 mænd forbi huset. De spillede altid kort og havde ikke et behersket sprogbrug. Kakkelovnen (som havde erstattet ildstedet i dagligstuen) var altid et mål for tobaksspyt."

Der fortsættes på siderne 58 - 61:
"Da jeg var 8 år blev der åbnet en skole på Eaton's Place på Mad River cirka fem mil væk. Til denne red vi på hesteryg i en termin, indtil den hårde vinter skilte os ad.

Søster rejste til min onkel Peter Johnson i Eureka, Alfred til Chris Jensen i Eureka, jeg til onkel Frank Johnson i Yager nær Hydesville - nu Carlotta. Edward blev hos fader.

I to år boede jeg hos min onkel, gik i skole og hjalp til på gården. Jeg blev kaldt "Lazy Jensen" i skolen i Cutterback District. Det skyldtes, at jeg var helt stille uden at vide, hvad der skete omkring mig. Det var drømmerier, som ofte varede i timer, hvis jeg ikke blev vækket. Jeg tænkte imidlertid klart, når det drejede sig om ting, som jeg var interesseret i.

Min onkel og tante Mary var elskelige over for mig. Det var her jeg hørte om min moders død. En nabo råbte det skødesløst over indhegningen til min onkel og jeg hørte det. Hans ord var pakket ind for at skjule meningen, men jeg forstod og mit hjerte sank og tårerne kom. Moder døde på vej til byen. Det var sidste gang jeg så hende.

Herefte kom jeg til Eureka for at bo sammen med familien. Vi var alle samlet igen i et lille hjem på Little Califonia Street. Vi gik urelmæssigt i skole. Det var den gang vi drev svinefarmen. Ofte tog Alfred og jeg til byen efter affald til svinene. Det syntes ikke ydmygende for os og jeg tror at det havde en god indflydelse på os. Vi gik i en delvis hjemmeskole.

Herefter flyttede vi til Russ Claim, hvor vi lavde små skilte. Jeg forestod det meste af madlavningen nu for søster boede hos Merrills. Det var i løbet af disse to eller flere år, at jeg led af blindtarmsbetændelse - med smerte hver tredie uge eller sådan. Forud for dette havde jeg haft adskilliege angreb af lungebetændelse i Yager, også et i Cal. St. Vi flyttede tre gange i Russ Claim. Så rejste fader til Alaska [med sønnen Edward i 1898] og jeg boede sammen med Alfred i et par måneder i Russ Claim. Jeg var ofte syg og opholdt mig da hos Merrills, når jeg følte at smerterne begyndte. De var meget venlige mod os alle."

I 1920 boede Rasmus fortsat i Cape Nome, Alaska Territory. Folketællingen viser nedenstående fire personer i samme husholdning:
Jensen, Rasmus, husfader, 64 år, enkemand, immigrerede 1872, opnåede indfødsret 1879, kunne læse og skrive, født i Danmark, talte dansk, begge forældre var dansktalende og født i Danmark, kunne tale engelsk, var guldgraver i en guldmine og var selvstændig.
Jensen, John, Rasmus Jensens partner, 35 år, ugift, kunne læse og skrive, født i Californien af dansktalende forældre begge født i Danmark, kunne tale engelsk, daglønnet guldgraver.
Haroldson, Halden j., Rasmus Jensens partner, 46 år, ugift, immigrerede i 1891, opnåede indfødsret i 1901, kunne læse og skrive, født i Norge, norsktalende forældre begge født i Norge, kunne tale engelsk, daglønnet guldgraver.
Maugshol [Mangshol?], Ole, Rasmus Jensens partner, 71 år, ugift, immigrerede 1882, opnåede indfødsret 1887, kunne læse og skrive, født i Norge og talte norsk, født af norsktalende forældre begge født i Norge, kunne tale engelsk, daglønnet guldgraver.

Artiklen "War Cry" skrevet af Rasmus's skyggeskribent må være genoptrykt i 1949. En indførsel i Nellie Jensen Sholin's dagbog dateret 26. september 1949 lyder: ".... Nød at læse din fars historie ..."

3. Folketælling: City of Nome som guldgraver i Beach Line, Nome, Alaska, 72 år, 1924. 106

4. Indvandring: U.S. fra Danmark, 1872. 107,108

5. Indfødsret: 17 Jan. 1877, Humboldt County, Californien, USA. 109,110,111

6. Bopæl: 1892, Bridgeville, Humboldt, Californien, USA. 112

Rasmus blev gift med Emma Emelie John,113 datter af Slagtersvend Johan Gotfried John og Caroline Emilie Reiersen, den 29 Apr. 1876 i Eureka, Humboldt, Californien, USA. Emma blev født den 11 Mar. 1850 i Trinitatis, Sokkelund, København, Danmark,113 blev døbt i Trinitatis, Sokkelund, København, Danmark,113 og døde den 28 Jun. 1892 i San Francisco, San Francisco, Californien, USA114 i en alder af 42 år.

Begivenheder i hendes liv:

1. Biografi: 47 Emma's søn, George Charles Jensen, skrev a kort biografi i sin dagbog, som er renskrevet af Alice [Jensen] Fox, og venligst frremsendt til mig [Virginia Sholin Smallwood] af Art Jensen. Følgende er fra denne renskrift, siderne 47-52:

"Jeg blev født 25. oktober 1882, tretten mile nord for Bridgeville, Humboldt Amt, Californien. Huset bestod af seks rum, klapborde, umalet, fuget og tapetseret med aviser, beliggende ved Van Duzen River.

Hver del af dette hus er fyldt med levende minder. Nu og da kommer de tilbage med fornyet kraft.

Men det rum, som bestandigt er i min erindring og som er uforanderligt, er opholdsstuen. Specielt et hjørne i dette rum er dyrebart for mig, for det var der gennem hele min barndom, at min moder sad, ude af stand til at gå et skridt på grund af reumatisme. Hun plejede at give os bibelslektioner der. Af disse lektioner erindrer jeg to, Lord's Prayer (fadervor) og historien om de ti spedalske, som blev helbredt - kun én takkede for det!

Moders fingre var alle vredet af led, ligesom hendes ben. I årevis led hun af smerter på grund af en svulst i maven. På trods af alt levede hun med en afklaret tålmodighed på sin stol. Hun klarede opgaverne i huset, dog ikke særlig effektivt. Jeg vidste og havde vidst det længe, hvorledes hendes hjerte måtte have smertet over hendes manglende evne til at opdrage sine børn, som hun ønskede det, og den ærgrelse vi fire børn må have forvoldt hende. Hun prøvede med en lang pisk at få mig på plads, fordi jeg var meget stædig. Ofte sad jeg i fire og fem timer og surmulede, fordi jeg skulle vaske gulvet, sur på mig selv, fordi jeg ikke kunne finde nogen måde at skyde skylden på andre for min situation. Dette var resultatet af et ukontrolleret sindelag, som var noget ødelagt af en forkælende bedstemor (Carrie Jensen). Hun var en god moder og gjorde det bedste hun kunne, men hjemmet var aldrig et rigtigt hjem på grund af hedes manglende evner og lidelser ......

Moders helbred blev konstant værre og en operation blev nødvendig. Gamle sherif Brown - Gud velsigne ham - så situationen og betalte af egen lomme for at sende hende til King's Daughter's Home San Francisco, hvor hun blev opereret og døde juni 1892 ....

Dødsannoncen i "Ferndate Enterprise" den 8. juli 1892, bagsiden: Den invalide hustru til Rasmus Jensen fra Bridgeville, til hvem bamhjertige personer i Humboldt for nylig skaffede penge og sendte hende til San Francisco for at blive behandlet af specialister, døde i denne by sidste torsdag. De jordiske rester er ankommet til Sunday's Humboldt, og begravelsen fandt sted i Eureka. Enkemanden og slægtningene har alles medfølelse.

2. Kirkebog: 47 Det følgende på dansk med engelsk oversættelse er angående Emma Johns fødselsdagsregistrering i Trinitatis Kirke og omtalt i det Internationale Genealogiske Index:

Titel: Kirkebøger 1660-1907
Forfatter: Den Danske Folkekirke. København Trinitatis Sogn (hovedforfatter)

Note: Microfilmet fra manuskript i Landsarkivet for Sjælland, København.

Trinitatis kirke var indtil 1660 studenternes sognekirke og fra 1660 til 1683 virkede den som kirke for den menighed, der var bestemt for den aldrig fuldførte Skt. Anna Rotunda. Derefter blev den almindelig sognekirke, hvis distrikt fastlagdes i h.t. frd. af 2. marts 1687. I 1687 blev en del af Vor Frue Kirke tillagt. I 1805 udvidedes sognet med en del af det nedlagte Skt. Nikolaj Sogn. I 1861 udskiltes dele af sognet til det nyoprettede Skt. Johannes Sogn, og 1877 reguleredes grænsen mellem Trinitatis og Skt. Johannes sogne. I 1877 udskiltes den nordlige del af sognet til det nyoprettede Skt. Pauls Sogn.

Contains church records from Trinitatis parish in Copenhagen city. In 1687 part of Vor Frue parish was added to Trinitatis parish and in 1805 it received a portion of the disbanded Skt. Nikolaj parish. Skt. Johannes parish was separated in 1861 and Skt. Pauls parish in 1877.

Format: Manuscript (On Film)
Language: Danish
Publication: Salt Lake City: Filmet for the Genealogical Society of Utah ved Arthur G. Hassø, 1949 og 1963.
Physical: 41 mikrofilmspoler; 35 mm
C 1999 Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved

3. Dødsårsag: 1892. 114 Chok som følge af kirurgisk operation

4. Folketælling: 1880, Yager Creek, Humboldt, Californien, USA. 115

Børn af dette ægteskab:

   96 M    i. Charles Robert Jensen 116 blev født den 19 Apr. 1877 i Californien, USA116 og døde den 10 Sep. 1877 i Californien, USA.116

+ 97 M    ii. Alfred Jens Peter Jensen 47 blev født den 28 Okt. 1878 i Bridgeville, Humboldt, Californien, USA,47 døde den 16 Okt. 1954 i Cloverdale, Sonoma, Californien, USA47 i en alder af 75 år, og blev begravet den 19 Okt. 1954 i Chapel of the Chimes - kremeret.47

+ 98 K    iii. Nellie Emilie Jensen 47 blev født den 2 Okt. 1880 i Bridgeville, Humboldt, Californien, USA, døde den 29 Dec. 1950 i Del Paso Heights, Sacremento, Caliefornien, USA i en alder af 70 år, og blev begravet den 1 Jan. 1951 i Palm Mound, Salvation Army Section, Lot 110, Grave 157, Cypress Lawn, Colma, Californien, USA.

+ 99 M    iv. Georg Charles Jensen 47 blev født den 25 Okt. 1882 i Bridgeville, Humboldt, Californien, USA, døde den 10 Okt. 1956 i Sacramento, Scramento, Californien, USA i en alder af 73 år, og blev begravet den 13 Okt. 1956 i East Lawn Cemetery, Sacramento, Californien, USA.

   100 M    v. John Edward Jensen 118,119 blev født den 25 Aug. 1884 i Californien, USA120,121,122,123 og døde efter 1943.

Begivenheder i hans liv:

1. Bopæl: 1892, Little California Street, Eureka Township, Humboldt, Califonien, USA.

2. Beskæftigelse: guldgraver i perioden, 1898-1932.

3. Beskæftigelse: guldgraver for egen regning i, 1910.

4. Folketælling: 24 Jan. 1910, Cape Nome, Alaska, USA.

5. Bopæl: 1911, Nome, Alaska, USA. 124 Sammen med faderen drev han minedrift på bredden nær Fort Davis, cirka 3 mil øst for Nome.

6. Bopæl: 1915, Nome, Alaska, USA. 125 Er anføt som boende sammen med sin far som guldgraver i.

7. Folketælling: 1920, Cape Nome, Alaska, USA. 126

8. Beskæftigelse: guldgraver på timeløn i, 1920. 127

9. Folketælling: Beach Line, Nome Alaska som guldgraver 42 år, 1924. 128

10. Folketælling: 8 Okt. 1929, Cape Nome, Alaska, USA. 129

11. Beskæftigelse: maskinarbejder, der styrer boret i en guldmine, 8 Okt. 1929, Cape Nome, Alaska, USA. 130

John giftede sig med ukendt.

78. Maren Kirstine Jensen 65,66 blev født den 19 Jan. 1854 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark65 og blev døbt den 26 Mar. 1854 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.65

Begivenheder i hendes liv:

1. Konfirmation: 9 Apr. 1868. 131 Maren Kirstine Jensen blev konfirmeret 1. søndag efter påske. Hun opnåede karakteren God ? i kristendomskundskab.

Maren blev gift med Slagtermester Reinhard Bjerregaard,132 søn af Rebslager Jens Mathiassen Bjerregaard og Jensine Ferlum, den 3 Maj 1881 i Nykøbing Falster, Falster Sønder, Maribo, Danmark.133 Reinhard blev født den 13 Sep. 1856 i Nakskov Skt Nikolaj, Lolland Nørre, Maribo, Danmark132 og blev døbt den 27 Mar. 1857 i Nakskov Skt Nikolaj, Lolland Nørre, Maribo, Danmark.132

Begivenheder i deres ægteskab:

1. Folketælling: 1 Feb. 1890, Maribo, Falster Sønder, Nykøbing Falster Købstad. 134 Hustanden består af:
Reinhardt Bjerregaard, 33, gift, husfader, slagtermester, født i Nakskov
Maren Kirstine født Jensen, 36, gift, husmoder, født i Dame på Møen
Karen Jensine Bjerregaard, 7, ugift, barn, født Nykøbing Falster
Alfred Bjerregaard, 6, ugift, barn, født Nykøbing Falster
Selma Sofie Bjerregaard, 3, ugift, barn, født Nykøbing Falste
Julie Margrethe Bjerregaard, 9/3 1889, ugift, barn, født Nykøbing Falster

2. Folketælling: 1 Feb. 1916. 135 Reinhard er registreret som værende syg med rygsmerter. Han er nu grønthandler med en årsindkomst på kr. 500. Datteren Ebba Bjerregaard bor der tillige. Hun arbejder som ekspeditrice hos Hattemager Hansen og har en årsindkomst på kr. 537 og en formue på kr. 500. Georg Albert Bjerregaard bor hos sine bedsteforældre. Tillige er der en logerende Johanne Hansine Madsen. Hun er ansat hos firmaet E. Nobel med en årsindkomst på kr. 830.

Børn af dette ægteskab:

+ 101 K    i. Karen Jensine Bjerregaard 136 blev født den 14 Maj 1882 i Nykøbing Falster, Falster Sønder, Maribo, Danmark136 og blev døbt den 23 Jul. 1882 i Nykøbing Falster, Falster Sønder, Maribo, Danmark.136

   102 M    ii. Alfred Bjerregaard 137 blev født den 19 Dec. 1883 i Nykøbing Falster, Falster Sønder, Maribo, Danmark137 og blev døbt den 15 Jun. 1884 i Nykøbing Falster, Falster Sønder, Maribo, Danmark.137

   103 K    iii. Selma Sofie Bjerregaard 138 blev født den 5 Nov. 1886 i Nykøbing Falster, Falster Sønder, Maribo, Danmark138 og blev døbt den 13 Feb. 1887 i Nykøbing Falster, Falster Sønder, Maribo, Danmark.138

   104 K    iv. Julie Margrethe Bjerregaard blev født den 4 Maj 1889 i Nykøbing Falster, Falster Sønder, Maribo, Danmark og blev døbt den 29 Jun. 1889 i Nykøbing Falster, Falster Sønder, Maribo, Danmark.

+ 105 M    v. Barber Sofus Bjerregaard 139 blev født den 12 Nov. 1892 i Nykøbing Falster, Falster Sønder, Maribo, Danmark139 og blev døbt den 27 Aug. 1893 i Nykøbing Falster, Falster Sønder, Maribo, Danmark.139

   106 K    vi. Ebba Marie Bjerregaard 140 blev født den 16 Jan. 1896 i Nykøbing Falster, Falster Sønder, Maribo, Danmark140 og blev døbt den 12 Apr. 1896 i Nykøbing Falster, Falster Sønder, Maribo, Danmark.140

79. Jens Christian Jensen 67 blev født den 15 Sep. 1856 i Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,68 blev døbt den 14 Dec. 1856 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,68 og døde i 1934 i Eureka, Humboldt, Californien, USA69,70,71 i en alder af 78 år.

Begivenheder i hans liv:

1. Biografi: 47 Chris Jensen tog vare på sin unge nivø, Alfred Jesen, søn af Chris's broder, Rasmus, efter Rasmus mistede alt i en forfærdelig snestorm, som dræbte hele hans besætning. Hans kone var meget syg, så familien blev fordelt mellem tanter og onkler i næsten to år. Disse oplysninger er fra Alfred's broder, George Charles Jensen, som fortalte at hans broder boede hos hans onkel Chris i Eureka.

Ifølge folketællingen for 1900 boede familien Christian Jensen på California Street i Eureka:
Jensen, Christian, husfader, født februar 1859, 41 år, gift i 15 år, født i Danmark af forældre begge født i Danmark, immigrerede i 1878, har opholdt sig 22 år i U.S. og har opnået indfødsret, arbejdede som skilte pakker.
Laura, hustru til Christian, født marts 1865, 35 år, gift 15 år, har født 4 børn, som alle lever, født i Norge af forældre begge født i Norge, immigrerede 1880, har opholdt sig i U.S i 20 år.
Mabel, datter, født december 1885, 14 år, født i Californien af en fader født i Danmark og en moder født i Norge, skolesøgende.
Howard, søn, født december 1886, 14 år, født i Californien af en fader født i Danmark og en moder født i Norge, skolesøgende.
Frederick, søn, født november 1889, 10 år, født i Californien af en fader født i Danmark og en moder født i Norge, skolesøgende.
Norman, søn, født juli 1893, 6 år, født i Californien af en fader født i Danmark og en moder født i Norge, skolesøgende.

Hans dødsannonce er som følger:
Christian C. Jensen, 75, døde i går morges i sit hjem på 2420 Albee Street. Han havde været syg længe.
Hr. Jensen var født på Moen, Danmark, 14. september 1859. Han kom til Eureka, da han var bare 16 år og var i mange år beskæftiget hos Dolbee & Carson og andre savværker i amtet, men lod sig pensionere for nogle år siden. Han var aktivt medlem af den Norsk-Danske Luteranske kirke i denne by i mere end 35 år.....

2. Immigration: 1879, U.S. fra Danmark. 141 I

3. Folketælling: 1880, Yager Creek, Humboldt, Californien, USA. 142

4. Beskæftigelse: arbejder på en ranch, Jun. 1880. 143

5. Indfødsret: 6 Jul. 1888, Humboldt County, Californien, USA. 144,145

6. Bopæl: 1891, Eureka Township, Humboldt, Californien, USA. 146

7. Bopæl: 1900, 309 California Street, Eureka, Humboldt, Californien, USA. 144 Ejer af boligen, som er pantsat.

8. Beskæftigelse: skiltepakker, 1900-1903. 147

9. Bopæl: Apr. 1908, Eureka, Humboldt, Californien, USA. 148

10. Beskæftigelse: pakker, 1909, Dolbeer-C Lbr. Co. 149

11. Folketælling: 1910, 57 Little California Street, Eureka, Humboldt, Californien, USA. 142 Han ejer sit hjem som er gældfrit.

12. Beskæftigelse: skilte fremstiller på timeløn, 1910. 150

13. Bopæl: 1913, 3592 California St., Eureka, Humboldt, Californien, USA. 151 Beskæftigelse: arbejder

14. Folketælling: 1920, Eureka Township, Humboldt, Californien, USA. 152 Arbejder på et savværk som timelønnet.

15. Bopæl: 1924, 2420 Albee Street, Eureka, Humboldt, Californien, USA. 153 Fabriksarbejder

16. Bopæl: 1934, 2420 Albee Street, Eureka, Humboldt, Californien, USA. 154

Jens blev gift med Laura S. Scheie, datter af Scheie og Simonsen, den 14 Feb. 1885 i Eureka, Humboldt, Californien, USA 155,156.,157 Laura blev født den 24 Mar. 1865 i Norge158,159 og døde den 27 Feb. 1946 i Humboldt, Californien, USA160 i en alder af 80 år.

Begivenheder i hendes liv:

1. Immigration: 1880, U.S. fra Danmark. 161

2. Indfødsret: 1895. 162

3. Folketælling: 1910, 57 Little California Street, Eureka, Humboldt, Californien, USA. 163

4. Bopæl: 1934, 2420 Albee Street, Eureka, Humboldt, Californien, USA. 164 Som enke levede hun sammen med sin søn Howard.

5. Folketælling: 1920, Eureka Township, Humboldt, Californien, USA. 165

6. Bopæl: 1924, 2420 Albee Street, Eureka, Humboldt, Californien, USA. 166

Børn af dette ægteskab:

+ 107 K    i. Mabel Laura Jensen 47 blev født den 3 Dec. 1885 i Californien, USA og døde den 26 Apr. 1977 i Alameda, Californien, USA i en alder af 91 år.

   108 M    ii. Howard Christian Jensen 167 blev født den 7 Dec. 1886 i Californien, USA168 og døde den 22 Apr. 1957 i Humboldt, Californien, USA169 i en alder af 70 år.

Begivenheder i hans liv:

1. Social Security Number (USA): 553-38-9869. 170

2. Folketælling: 1900, Eureka Township, Humboldt, Californien, USA. 171

3. Beskæftigelse: D. & C. L. Co., 1903. 172,173

4. Bopæl: 1903-1909, 3492 California St., Eureka, Humboldt, Californien, USA. 173,174

5. Beskæftigelse: Molder Acme Foundry, 1909-1913. 173

6. Folketælling: 1910, 57 Little California Street, Eureka, Humboldt, Californien, USA. 175

7. Bopæl: 1913, 3592 California St., Eureka, Humboldt, Californien, USA. 47

8. Beskæftigelse: arbejder med aluminiums produktion, 268 Henderson, Eureka, Californien, USA, 1934. 176

9. Bopæl: 1934, 2420 Albee Street, Eureka, Humboldt, Californien, USA. 177

   109 M    iii. Frederick Jensen 178 blev født i Nov. 1889 i Californien, USA163,179 og døde før 1934.180

Begivenheder i hans liv:

1. Folketælling: 12 Jun. 1900, Eureka Township, Humboldt, Californien, USA. 181 J

2. Folketælling: 1910, 57 Little California Street, Eureka, Humboldt, Californien, USA. 163

+ 110 M    iv. Norman Jensen 47 blev født den 1 Jul. 1893 i Eureka, Humboldt, Californien, USA og døde den 7 Jul. 1984 i Humboldt, Californien, USA i en alder af 91 år.

   111 M    v. Ernest Jensen


81. Marie Kristine Jensen 76 blev født den 6 Jul. 1861 i Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,76 blev døbt den 27 Dec. 1861 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,76 og døde den 17 Sep. 1941 i Arcata, Humboldt, Californien, USA32 i en alder af 80 år.

Begivenheder i hendes liv:

1. Biografi: 47 Ifølge nevøen George Charles Jensens dagbog, som er modtaget i uddrag fra Georges sønnesøn Arthur Jensen, blev George i 1891 sendt til onkel Frank og tante Mary for at bo der efter en meget hård vinter på hans egen families ranch. Vinteren dræbte hele fåreflokken og førte til tabet af ranchen. Samtidig var hans mor meget syg. George boede hos sin onkel Frank og tante Mary i to år fra begyndelsen af hans 9 år indtil efter hans moders død.

George skrev videre, at hans onkel og tante Mary var meget elskværdige over for ham.

Senere da George besluttede at gå på Universitetet i Californien bemærkede han, at selvom han betalte det meste selv, hjalp dog også hans onkel Frank Johnson og hans broder Alfred til.

2. Immigration: 1882, U.S. fra Danmark. 182 Kom til Humboldt sammen med sin moder.

3. Bopæl: Apr. 1908, Ferndale, Humboldt, Californien, USA. 183

4. Dødsannonce: 1916. 47 I Maries dødsannonce oplyses det, at hun døde i en alder af 81 år efter lang tids sygdom.

"Hun var født i Danmark og kom til dette land for 60 år siden. Boede først i Carlotta og senere i Ferndale. Da hendes mand Frank Johnson døde, flyttede hun til Eureka. I de seneste fire år boede hun hos sin søn Guy Johnson i Arcata."

5. Bopæl: Jan. 1916, Nord for Ferndale, Humboldt, Californien, USA. 184

6. Bopæl: 1934, 740 Allard Avenue, Eureka, Humboldt, Californien, USA. 185

7. Bopæl: i hjemmet hos sin søn Guy Johnson i Arcata, Californien indtil 1944., 1937. 186

Marie blev gift med Frank Johnson 187 den 7 Nov. 1884 i Hydesville, Humboldt, Californien, USA 188.,189 Frank blev født den 15 Jan. 1847 i Danmark,190 døde den 17 Jan. 1916 i Ferndale, Humboldt, Californien, USA191 i en alder af 69 år, og blev begravet den 19 Jan. 1916 i Ferndale Cemetery, Ferdale, Humboldt Californien, USA.191

Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl: 25 Feb. 1888. 192 Hydesville, Humboldt, Californien (landmand)

2. Dagbog: 1891. 47 Ifølge uddrag af dagbogen skrevet af Mary's nivø George Charles Jensen blev han sent til onkel Frank og tante Mary i 1891 for at bo der, efter at en meget hård vinter dræbte hele fåreflokken på familiens ranch. Hændelsen førte til tabet af ranchen. Herudover var hans mor meget syg. George boede hos onkel Frank og tante Mary i to år fra han var ni år og indtil efter hans mors død.

Søsteren boede hos hans onkel Pete Johnson i Eureka, Alfred hos Chris Jensen i Eureka.

Uddragene af dagbogen er venligst givet af George's barnebarn Art Jensen.George skrev videre, at hans onkel og tante Mary var meget venlige over for ham. George besluttede senere at studere på University of California og skønt han betalte de fleste af udgifterne selv, hjalp hans onkel Frank Johnson og hans egen broder Alfred ham.

3. Bopæl: 1891, Yager Creek, Humboldt, Californien, USA. 193

4. Bopæl: 1900. 47 I 1900 boede familien i Pacific Township, Humboldt County, Californien. Det pågældende år viste folketællingen at Frank boede sammen med sin hustru Marie, sønnerne Fred, William og Gur samt han svigermor Kate Jensen, som havde været enke i et år.

5. Bopæl: 1913, Ferndale, Humboldt, Californien, USA. 194

6. Bopæl: Jan. 1916, Nord for Ferndale, Humboldt, Californien, USA. 195

Begivenheder i hans liv:

1. Immigration: 1870, U.S. fra Danmark. 196

2. Beskæftigelse: fåreavler, 1870. 187 Uddrag fra historien om hans søn William Edgar Jensen, hvori skrives: "Hans far kom fra Danmark som ung mand og blev beskæftiget ved fåreavl, og senere i landbruget med frugtavl i Carlotta". De flyttede til Ferndale da William var 8 år.

3. Bopæl: 1875, Humboldt County, Californien, USA. 197 Flyttede fra Øst U.S. Ranchen blev solgt af Frank til John M. Vance.

4. Indfødsret: 17 Feb. 1877, Humboldt County, Californien in Humboldt county Superior Court. 198

5. Beskæftigelse: arbejder indenfor landbrug og frugtavl, 1895, Calcutta, Californien, USA. 187

6. Beskæftigelse: mejerist, 1900. 199

7. Beskæftigelse: lønnet mejerist, 1910. 200

8. Medlemsskab: I.O.O.F. af Ferndale, 1916. 201

Børn af dette ægteskab:

+ 112 M    i. Frederick Otto Johnson 202 blev født den 6 Dec. 1884 i Eureka, Humboldt, Californien, USA, døde den 22 Nov. 1959 i Humboldt, Californien, USA i en alder af 74 år, og blev begravet den 24 Nov. 1959 i Sunset Memorial Park, Eureka, Humboldt, Californien, USA.

+ 113 M    ii. William Edgar Johnson 203 blev født den 12 Aug. 1887 i Carlotta, Humboldt, Californien, USA204 og døde den 24 Mar. 1960205 i en alder af 72 år.

+ 114 M    iii. Guy Henry Johnson 47 blev født den 13 Apr. 1894 i Carlotta, Humboldt, Californien, USA og døde den 21 Okt. 1948 i Arcata, Humboldt, Californien, USA i en alder af 54 år.

   115 M    iv. Johnson blev født før 1900 og døde før 1900.


82. Christiane Jensen 77 blev født den 21 Apr. 1864 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,77 blev døbt den 31 Jul. 1864 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,77 døde den 14 Jul. 1955 i Sunnyside, Eureka, Humboldt, Californien, USA32 i en alder af 91 år, og blev begravet i Ocean View Cementery, P.O. Bx 998, Eureka, Californien, USA.

Begivenheder i hendes liv:

1. Immigration: 1882, U.S. fra Danmark. 47

2. Religion: medlem af Jehoveds Vidner, 1955. 47

Christiane blev gift med Frederick Nelson 47 den 29 Apr. 1884 i Eureka, Humboldt, Californien, USA.47 Frederick blev født i Okt. 1849 i Danmark47 og døde før 1935.47

Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl: 1889, Yager Creek, Humboldt, Californien, USA. 47

2. Bopæl: 1892, Eureka, Humboldt, Californien, USA. 47

3. Bopæl: 1900, Eureka Township, Humboldt, Californien, USA. 47 og familien bestod af:

Frederick Nelson, familiens overhoved, født oktober 1849, 50 år, gift i 16 år, født i Danmark af forældre som begge var født i Danmark, immigrerede i 1868 og har boet i U.S. i 32 år, har indfødsrettigheder og

Christiane, hustru, født april 1865, 36 år, gift i 16 år, har født 6 børn, som alle fortsat lever, er født i Danmark af forældre som begge var født i Danmark, immigrerede i 1883 og har boet i U.S. i 17 år samt

børnene Ella, Carrie, Louis, Millie, Frederick og Raymond.

4. Bopæl: 1908, 3702 Spring Street, (nu hjørnet af Allard Ave.), Eureka, Californien, USA. 47

5. Bopæl: 1920, Ryans Slough Precinct, Humboldt, Californien, USA. 47

6. Bopæl: 1924, 3702 Spring Street, (nu hjørnet af Allard Ave.), Eureka, Californien, USA. 47

7. Bopæl: 14 Jul. 1955, Sunnyside, Eureka, Humboldt, Californien, USA. 47 Her havde hun boet i 63 år. Inden da boede hun i Low Cap ved Mad River i adskillige år.

8. Efterkommere: 21 Jul. 1955. 47 Kan opgøres til 4 børn, 11 børnebørn og 20 oldebørn.

Begivenheder i hans liv:

1. Biografi: 47 Ifølge dagbogen skrevet af George Charles Jensen, som var søn af Christianes broder Rasmus, boede onkel Fred Nelson neden for sporet fra bakken kaldet "Bald". Denne lå tretten miles nord for Bridgeville, Humboldt Distrikt, Californien. Dette var før 1898, hvor hans moder døde.

Han skrev: "Mange dage sad vi og kikkede op mod den bakken ("Bald") efter en opsadlet hest. Mange dage så jeg med længselsfulde øjne efter en hvid hest, som tegn på at min bedstemoder var på vej. Hun havde stor indflydelse på min opvækst." (Denne bedstemoder var Karen Rasmusdatter, som var kendt for alle som Carrie Jensen, som boede hos sin datter Christiane Jensen Nelson, efter Jens Peter Jensens død og indtil sin død i Eureka i 1908. Der er mere om hende i noterne til Karen Rasmusdatter.)

2. Immigration: 1871, U.S. fra Danmark. 47 Ifølge folketællingerne fra 1910 og 1920.

3. Indfødsret: 18 Apr. 1882, Humboldt County, Californien, USA. 47

4. Bopæl: 18 Apr. 1882, Three Cabins, Humboldt, Californien, USA. 47 Han arbejdede som kreatur opdrætter.

5. Beskæftigelse: daglejer, 1900. 47

6. Beskæftigelse: 1908, Holmes Mill som arbejder. 47

7. Beskæftigelse: 1910, Lumber Mill. 47

8. Beskæftigelse: ladningskontrollør, 1913, Holmes Eur Lbr. Co. 47

9. Pensionering: grundet sygdom, 1920. 47

Børn af dette ægteskab:

   116 K    i. Sophie Nelson

   117 K    ii. Ella Nelson 47 blev født den 16 Apr. 1885 i Californien, USA,47 døde den 3 Feb. 1903 i Eureka Township, Humboldt, Californien, USA47 i en alder af 17 år, og blev begravet i Myrtle Gove Cemetary, Eureka, Californien, USA.47

+ 118 K    iii. Carrie Lillian Nelson 47 blev født den 20 Apr. 1887 i Eureka, Humboldt, Californien, USA, døde i Maj 1966 i Pala Alto, Santa Clara, Californien, USA i en alder af 79 år, og blev begravet den 10 Maj 1966 i Chapel of Roller & Hapgood, 980 Middlefield Rd., Palo Alto, Californien, USA.

+ 119 M    iv. Louis Frederick Nelson 47 blev født i Sep. 1888 i Californien, USA og døde før Jul. 1955.

+ 120 K    v. Millie Margaret Leonore Nelson 47 blev født i Mar. 1891 i Californien, USA47 og døde før Jul. 1955.47

+ 121 M    vi. Frederick J. Nelson 47 blev født den 29 Apr. 1892 i Eureka, Humboldt, Californien, USA og døde den 21 Mar. 1959 i Ferndale, Humboldt, Californien, USA i en alder af 66 år.

+ 122 M    vii. Raymond Melvin Nelson 47 blev født den 28 Dec. 1897 i Californien, USA og døde den 21 Nov. 1968 i Hydesville, Humboldt, Californien, USA i en alder af 70 år.

   123 K    viii. Evelyn Adelle Nelson 47 blev født den 21 Nov. 1906 i Californien, USA47 og døde den 11 Nov. 1979 i Humboldt, Californien, USA47 i en alder af 72 år.

Begivenheder i hendes liv:

1. Social Security Number (USA): 547-10-1469, udstedt i Californien. 47

2. Uddannelse: 1924. 47 som student

3. Bopæl: 1924, 3702 Spring Street, (nu hjørnet af Allard Ave.), Eureka, Californien, USA. 47

4. Bopæl: 1934. 47 Hos sin mor, der var enke. Hun anvendte på daværende tidspunkt sit ungpigenavn.

5. Beskæftigelse: sælger, 1934, Dayly Brothers, Eureka, Californien. 47

6. Bopæl: 1934, 3702 Spring Street, (nu hjørnet af Allard Ave.), Eureka, Californien, USA. 47 Sammen med sin moder.

7. Bopæl: 21 Jul. 1955, Eureka Township, Humboldt, Californien, USA. 47

8. Bopæl: Maj 1966, Eureka Township, Humboldt, Californien, USA. 47

9. Bopæl: Maj 1979, Eureka Township, Humboldt, Californien, USA. 47

Evelyn blev gift med Alvin Sarinus Olander.47 Alvin blev født den 3 Jan. 1901 i Californien, USA47 og døde den 16 Jan. 1985 i Humboldt, Californien, USA47 i en alder af 84 år.

Begivenheder i hans liv:

1. Social Security Number (USA): 547-09-1985, udstedt i Californien. 47
Billede

forrige  10. generation  Næste83. Frederick Andrew Hanson

Frederick blev gift med Susan Blocksburger.206

Barn af dette ægteskab:

   124 M    i. Executive Herman C. Hanson

Herman blev gift med Virginia Hanson.206

85. Martha Annie[Christiane] Hansen 81 blev født i 1869 i Yager Creek, Humboldt, Californien, USA.82

Martha blev gift med Joseph Versell.82 Joseph blev født i 1865.82

Begivenheder i hans liv:

1. Biografi: Birth: Jun. 18, 1809, Switzerland Death: Jun. 25, 1906
Hydesville
Humboldt County
California, USA
Son of Michael Versell and Maria Lorunser.

My great-great-grandfather.


From The Beacon, Fortuna, California, June 29th, 1906:

Closes A Long Life.
Bowed with the weight of years, Mr. Joseph Versell closed a long and eventful career at the home of his daughter, Mrs. Josephine Williams in Fortuna on Monday night at 8:30, in his 97th year.
His great age had prepared the family for the sad event but that in no wise lessened the loss or softened the shock to his family.
Arrangements were made for the funeral at one o'clock on Wednesday afternoon. Pastor Derby of the Methodist chruch spoke words of solace to the bereaved ones at the home, after which the funeral cortege moved slowly to Hydesville where lay the body of his wife, who preceded him in death in 1902 at a ripe old age.
Joseph Versell was born in Austria on June 18th, 1809, but when an infant, taken to Swizterland and there raised.
About 1836, he came to America and settled down in Pennsylvania. Shortly afterwards, attention was called of the public land in Illinois and Mr. Versell walked the whole distance to take a homestead. About 1839, he returned to Pennsylvania and was there married to Catharine Gordon, with whom he went to Mercer County, Illinois.
Records show that he was finally and fully naturalized as an American citizen in 1846.
He lost his first wife and about 1862, was married again to Mrs. Doris Cattenburg. Two children were born to them, Joseph Versell of Lower Lake, and Mrs. Josephine Williams, wife of our supervisor, here in Fortuna.
Along in 1880, he came to California and settled near Hydesville. Mr. Versell once walked from Cincinnati, Ohio, to Washington D.C., in the pre-railroad days. This love of walking was always strong with him and even when he was 85 years old, he sometimes walked to Fortuna, to visit with his daughter and never liked the idea of our supervisor hitching up to take him home. He prefered to walk.
He came from a long lived race, each of the 10 children born to his parents reached a venerable age, all of his brothers lived to be over 90, one sister died at the age of 88 and there is another still alive in this state who has seen 85 summers.
Burial:
Hydesville Cemetery </cgi-bin/fg.cgi?page=cr&GRid=14859024&CRid=1225484&>
Humboldt County
California, USA
Created by: Brigitte Tucker-Ford <fg.cgi?page=mr&MRid=46831292>
Record added: Jul 08, 2006
Find A Grave Memorial# 14859024

Barn af dette ægteskab:

+ 125 K    i. Doris Althea Versell 82 blev født den 21 Mar. 1909 i Napa County, Californien, USA.82

86. Cordelia Hanson 81 blev født i 1872 i Yager Creek, Humboldt, Californien, USA.

Cordelia blev gift med Herman C. Rothe.207

Barn af dette ægteskab:

   126 K    i. Gladys Rothe Carter


88. Tjenestepige Anna Marie Jensen 92 blev født den 30 Sep. 1873 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,92 blev døbt den 21 Dec. 1873 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,92 døde den 6 Jan. 1952 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark93 i en alder af 78 år, og blev begravet den 11 Jan. 1952 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.93

Begivenheder i hendes liv:

1. Skudsmålsbog: Bogen udstedes, 10 Okt. 1887, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. 208
Bogen udstedes af præst Bolevig med følgende tekst: "Anna Marie Jensen født i Dame, Fanefjord Sogn 30. September 1873 o: Attenhundrede Tre og Halvfjerds, døbt i Kirken 21. December s.år, udskrevet af Dame Skole April 1887, blev konfirmeret i Fanefjord Kirke 2. Oktober s.år, og var Søndagen derefter til alters. Fanefjord Præstegard, 10. Oktober 1887. Bolevig

2. Udskrives af Skole: Forlader Dame Skole, Apr. 1887. 209

3. Konfirmation: 2 Okt. 1887, Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. 210

4. Tjenesteansættelse: 1 Nov. 1887, Vollerup Kobbel, Fanefjord, Møbbo, Præstø, Danmark. 211 I skudsmålsbogen er indføjet: "Anna Marie Jensen har tjent mig fra 1ste November 1887 til 1ste Maj 1889. Vollerup den 1ste Maj 1889. Lars Hansen"

5. Tjenesteansættelse: 1 Nov. 1890, Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. 211 I skudsmålsbogen er indføjet: "Anna Marie Jensen har tjent mig fra 1ste Maj 1889 og til 1ste November 1890. Dame den 1ste November 1890. Hans Peder Jensen"

6. Tjenesteansættelse: 1 Nov. 1890, Tostenæs, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. 212 I skudsmålsbogen er indføjet: "Anna Marie Jensen har tjent mig fra 1ste November 1890 til 1ste November 1894. Tostenæs, den 1ste November 1894. Jørgen Jørgensen"

7. Brev: Brev fra bedstemor Karen Rasmusdatter, 27 Jun. 1894, Eureka, Humboldt, Californien, USA. 213
Renskrift af brev fra bedstemor Karen Jensen til Anna Marie Pedersen
Renskrevet af Lars Pedersen - barnebarn af Anna Marie Pedersen

"Den 27. juni 1894

Eureka, Californien

Kære Anna

Jeg haver bekommet dit brev, hvorfor jeg nu efter din opfordring giver dig et par linier. Kære Anna du forlanger en anden adresse. Du må undskylde mig, jeg kan sandelig ikke give dig nogen anden adresse. Vi er jo hos Sophie og Peter, som vi har været så mange år. Faders navn er jo på den og så bliver den jo adresseret her til Peter, og vi har jo også fået brev fra dine forældre på den samme (LP: adresse). Det brev du skrev nu er jo også kommet på den(LP: altså "adressen"). Det brev I fik tilbage har ikke lagt (LP: været) her, for Peter ser i sin postbox én gang hver uge og sommetider to, men jeg tænker I har taget fejl og brugt den gamle adresse, som I skrev, da vi var i Hÿdesville.

Du skriver ikke noget (LP: "om"), at dine forældre må have fået det brev, som jeg skrev i november.

For det øvrige er alt ved det gamle og jeg og fader er "Gud ske tak" nogenlunde ved helsen. Jeg har ikke megen tid, for i denne tid går vi i skoven for at pille bær. Det er den eneste tid, jeg og fader kan tjene lidt.

I dag er han gået over til Annie (LP: kælenavn for Christiane Jensen gift Nelson) for at hjælpe hende lidt i sin (LP: der menes vel "hendes") have, da Fredt har nok at gøre med at rydde op på pladsen. Jeg og fader var kørende derover forleden dag. Hun har sine hænder fulde med sine 5 små børn og hun har ikke ret god helse.

Vi var hos Christian's Kone og Rasmus' børn. De bor nær ved hverandre. Pigen og den ene broder har været alene hjemme de sidste tre uger. Rasmus er nu langt borte for at købe svin hos nogle indianere. Den ældste søn og den yngste har han med sig. Stakler, de har altid måttet hjælpe dem (LP: "sig") selv. Der hilses fra Annie, det er Christiane.

For nogen tid siden var jeg og fader selv kørende ud at se Maria med Peters hest og vogn. Der er over 5 danske mil dertil herfra. Vi var der i 12 dage, så kørte vi hjem. Nu har (LP: der menes vel "fik") hun en søn igen. Nu har hun kun 3 sønner og ingen piger. Hun har det ellers godt.

Vil du hilse din fader og moder og alle dine søskende, forglem ikke Margrete.

Jeg håber, at jeg nogen af eder skulle se førend jeg dør. Men ske Guds vilje. Jeg har ikke noget at give eder, jeg har selv ikke noget, uden hvad jeg skal have af mine børn, men jeg har ingen nød lidt endnu.

Til slut hilses du på det venligste fra bedstefader og mig selv, din bedstemoder.

Karen Jensen"

LP: Efter at have opnået kontakt til en efterkommer af Rasmus Jensen (broder til Christen Jensen), nemlig Virginia Sholin Smallwood er det blevet klart, at Karen ligsesom hendes mand anvender Jensen som efternavn i USA i stedet for Rasmusdatter og Christensen.
8. Brev: Brev fra tante Christiane Nelson født Jensen, 20 Jan. 1897, Eureka, Californien, USA. 214 Renskrift af brev fra Christiane Nelson til Anna Marie Pedersen.
Renskrevet af Lars Pedersen - Anna Marie Pedersens barnebarn.

"Eureka, 20. januar 1897.
Kære Anna
Jeg læste dit brev, som du skrev til bedstemor og jeg lovede hende, at jeg ville besvare det, da det tager hende så lang tid til at skrive et brev. Hun begynder jo nu at blive gammel.
Det er nu lang tid siden at vi så hinanden, så du har vel snart glemt mig. Nu du kan tro, kære Anna, jeg glemmer ikke min kære broder der hjemme og hans familie. Nu er du jo for længe siden en stor pige, jeg kan næsten ikke få det ind i mit hoved, at du allerede er over tyve år. Det er næsten lige som en drøm alle de år, der er gået. Skønt mange ting er vel sagtens forandret siden den gang jeg var hjemme.
Jeg har nu selv en stor familie, fem store og raske børn. Ella vil blive 12 år til foråret, Carrie 10, Louis 8, Millie 6 og den lille Frederik 4 år.
Nu til sommeren vil jeg have 4 til at gå til skole, de kan alle sammen dansk, men de går i engelsk skole. Jeg lider (LP: "synes") også bedre det engelske sprog. Jeg synes det passer bedre her. Men det tager både arbejde og penge, thi de må gå til skole hver dag. De har da været temmelig raske og kan begynde så snart at hjælpe til.
Min kære mand og jeg har også været raske og godt fornøjet. Vi har ikke prøvet så lidt både ondt og godt. Det har været hårde tider for de sidste 10 år. Nu har jeg lært en ting her, som jeg ikke kendte til hjemme, at gå til min himmelske fader med alle ting - både i småt og stort, så bliver prøvelserne lettere at bære. Han har jo selv sagt de velsignede ord: Se jeg er med Eder alle dage indtil verdens ende.
Kære Anna, mange hjertelige hilsner fra gamle fader og moder, de har det godt, skønt de tit længes efter gamle Danmark så mangen en gang. Men de har det meget bedre her end de kunne have haft det hjemme. Pæne klæder og god mad alletider, men Danmark er jo hjem alligevel for dem. Skønt jeg ikke kunne finde mig i at leve derhjemme nu.
Kære Anne, vil du være så god at hilse dine forældre fra os, og Margrethe og Kristine, det er jo min egen pige og alle de andre søskende. Der er vel ingen, der kan huske mig uden du. Jeg skulle lide at vide, om jeg nogen sinde, skulle få se nogen af Eder igen.
Jeg er glad for at høre, at Stine og Bjernegaar var ovre at besøge Eder. Det var vel morsomt for Eder alle. De har jo også en stor datter nu.
Kære Anna, du kender vel Frederik Madsens Kirsten, som blev gift med Hans Jørgen Massens søn i Damme. Vil du ikke være så god, at gå der en gang og få adressen til hans søster Marie, som bor her i Amerika og sende den til mig. Jeg skulle lide at få den.
Vil du hilse fader og moder og Margrethe og Kristine, og alle de andre børn fra bedstefar og bedstemor og fra min mand og mig selv og alle. Og du kære broderdatter være helset på det hjerteligste fra alle.
Din tante Christiane Nelson"


9. Brev: Brev fra Anna Marie Pedersen til Anna Margrethe Pedersen, 1944, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. 215
Renskrift af brev fra Farmoderen til Anna Margrethe Pedersen
Renskrevet af Lars Pedersen - Anna Margrethe Pedersens søn.

"Kære Anna
Hjertelig tillykke på din fødselsdag og om alt godt i det nye år og at I må være raske. Det er det vigtigste. Har Peter [LP bemærkning: det må logisk være Jens Peter Pedersen - Anna Margrethe Pedersens mand] holdt lidt op med at hoste. Mig går det omtrent ved det samme. Jeg kan ikke rigtig døje ret meget - jeg bliver vist gammel. Benet er ikke bedre, men det kan jeg jo heller ikke vente efter alt det mas i haven. Det har været så tørt. Mine gulerødder og rødbeder er slet ikke kommet op, så jeg kommer vel til at så om.

Ellers går alt jo meget godt, der er jo travlt i roerne. Hedvig har 3 T L [LP: det betyder antagelig 3 Tønder Land]. Albert kører jo i mosen hver dag. Jeg har været der et par dage og lavet mad og skulle derned i næste uge, men det kniber jo med at komme vejen frem og tilbage. Jeg har jo også så meget herhjemme at klare.

Jeg var jo til Karens fødselsdag. Der var stads, men det var vist ellers ikke alle rigtigt til pas.

Jeg var til Arturs barnedåb, de [LP: hun må tilsyneladende skrive om Karen og manden] fik jo en dreng den dag, jeg rejste ind til jer. Nu den 22. skulle jeg med over til Karla i Allerslev. Jeg har jo ellers ikke været nogen steder. Morbrors har jeg ikke været hos siden hans fødselsdag og Alberts siden jul.

Hvordan går det så med Ejner og hans svendestart [LP bemærkning: Ejner påbegynder teknisk skole i 1944 og Anna M. Pedersen har fødselsdag 9. juni, så brevet må være fra begyndelsen af juni måned 1944.] I skriver intet om det og hvordan går det med at få mad. Nu skal vi jo have kødkort [LP: Danmark er jo besat og der er rationering af fødevarerne mv.] i næste uge.

Så hører vi lidt om den ferie, idet jeg fik brev fra moster Laura i går. De kommer jo så, hvis jeg vil have dem. Det vil jeg jo gerne. I er jo alle velkomne, når I vil komme. I skal da ikke spekulere så meget på, hvornår I får ferien. Kommer I på en gang omtrent, gør det da ikke noget. Det gik jo da meget godt i fjor, da Mosters og Gerdas og I var her næsten på en gang. Der kan jo da skiftes med at nogen er hos Alberts, og Morbrors skal de vel også ned til. Jeg kan låne dyner hos Margrete, så det skal nok gå.

Jørgen kan jo selv rejse, så han kommer vel når de andre Børn kommer. Kan han få feriebillet? Jo xxxx Københavner kommer der også. Albert har fået et lille føl.

Ja nu en kærlig hilsen til jer alle fra farmor. "

10. Dødsfald: Indrykning af annonce og omtale i avis, 6 Jan. 1952, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. 216 Antagelig i Møns Stiftstidende er indrykket annoncen:"Vor kære Mor, Svigermor, Farmor og Oldemor, Anna Pedersen, er død på "De Gamles Hjem" den 6. Januar. Begravelsen finder Sted fra Fanefjord Kirke Fredag den 11. Januar 1952 kl.14.30. Anna og Peder Pedersen. Hedvig og Albert Pedersen."

I antagelig samme avis er en omtale af Jordefærden med præstens ord og en takketale af Albert Pedersen til doktor Traberg og bestyrerinde Frk. Rasmussen.

11. Boopgørelse: 1952, Stege, Mønbo, Præstø, Danmark. 217 Advokat Meincke Madsen, Landsretssagfører udarbejder boopgørelse efter Enkefru Anna Marie Petersen, f. Jensen. Jens Peter Pedersen og Kristian Albert Pedersen tildeles hver kr. 5.800.

Anna blev gift med Stenhugger Lars Jørgen Pedersen,218 søn af Husmand Peder Andersen og Maren Kirstine Larsen (Larsdatter), den 16 Jun. 1899 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.219 Lars blev født den 7 Nov. 1851 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,220 blev døbt den 15 Feb. 1852 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,220 døde den 21 Jan. 1941 i Askeby, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark221 i en alder af 89 år, og blev begravet den 26 Jan. 1941 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.222

Begivenheder i deres ægteskab:

1. Folketælling: 1 Feb. 1916, Askeby, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. 223 Husstanden består af:
Lars Jørgen Petersen, 7/11 1853, Gift, Husfader, Stenhugger og Husejer, årlig indkomst kr. 300
Anna Petersen, 20/9 1873, Gift
Albert Petersen, 30/12 1902
Johannes Petersen, 5/4 1905
Inger Petersen, 29/3 1909

2. Folketælling: 1 Feb. 1925, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. 224 Husstanden består af:
Lars Jørgen Pedersen, 7/11 1851, født Fanefjord, dansk, gift, husfader, alderdomsunderstøttelse
Anna Marie Pedersen, 30/9 1873, født Fanefjord, dansk, gift husmoder
Kristian Albert Pedersen, 30/12 1902, født Fanefjord, dansk, ugift, tjenestekarl

Begivenheder i hans liv:

1. Vaccination: mod kopper, 30 Jul. 1852, Stege, Mønbo, Præstø, Danmark. 225 Den 30. juli 1852 konstaterer distrikslægen, at indpodningen er lykkedes.

Børn af dette ægteskab:

+ 127 M    i. Maskinarbejder Jens Peter Pedersen 226 blev født den 8 Mar. 1900 i Kokseby, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,226 blev døbt den 16 Apr. 1900 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark, døde den 21 Mar. 1982 i Frederiksberg, Skt. Markus, Sokkedal, København, Danmark227 i en alder af 82 år, og blev begravet i Marcus Kirken, Frederiksberg.

+ 128 M    ii. Parcelist Kristian Albert Pedersen 228 blev født den 30 Dec. 1902 i Askeby, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,228 blev døbt den 22 Feb. 1903 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,228 døde den 6 Jul. 1988 i Askeby, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark229 i en alder af 85 år, og blev begravet i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.

   129 M    iii. Tjenestekarl Johannes Marius Pedersen 230 blev født den 5 Apr. 1905 i Askeby, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,230 blev døbt den 26 Maj 1905 i Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,230 døde den 2 Apr. 1924 i Askeby, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark231 i en alder af 18 år, og blev begravet den 9 Apr. 1924 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.231

   130 K    iv. Inger Kristine Pedersen 232 blev født den 29 Mar. 1909 i Askeby, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,232 blev døbt den 20 Jun. 1909 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,232 døde den 1 Jul. 1917 i Amtsygehuset Stege, Stege, Mønbo, Præstø, Danmark233 i en alder af 8 år, og blev begravet den 5 Jul. 1917 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.233


89. Margrethe Kirstine Olsen født Jensen 94,95 blev født den 29 Sep. 1876 i Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,94 blev døbt den 3 Jan. 1877 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,94 og døde i Maj 195396 i en alder af 76 år.


Margrethe blev gift med Vognmand og gæstgiver Niels Peter Olsen,234 søn af Parcellist Ole Olsen og Kirstine Margrete Nielsdatter, den 22 Okt. 1899 i Vordingborg Kirke, Vordingborg, Bårse, Præstø, Danmark.235 Niels blev født den 7 Dec. 1873 i Sprove, Damsholte, Mønbo, Præstø, Danmark,234 blev døbt den 19 Dec. 1873 i Damsholte Kirke, Damsholte, Mønbo, Præstø, Danmark,234 og døde den 21 Dec. 1948 i Vordingborg, Bårse, Præstø, Danmark236 i en alder af 75 år.

Begivenheder i deres ægteskab:

1. Vielse: 22 Okt. 1899, Vordingborg Kirke, Vordingborg, Bårse, Præstø, Danmark. 235 I kirkebogen oplyses, at Niels Peter Olsen er ungkarl og gæstgiver i Masnedssund og at Margrethe Kirstine Jensen er tjenestepige af Masnedssund.

2. Folketælling: 1 Feb. 1916, Algade 83, Vordingborg, Bårse, Præstø, Danmark. 237 På folketællingslisten pr. 1. februar 1916 oplyses at gæstgiver og vognmand Niels Peter Olsen for skatteåret 1916-17 har en indkomst på kr. 2.400 og en formue på kr. 6.500. Statsskatten udgjorde kr. 25,03 og kommuneskatten kr. 212,00

3. Folketælling: 1 Feb. 1925, Algade 43, Vordingborg, Bårse, Præstø, Danmark. 238 Familien findes på folketællingen 1925

Børn af dette ægteskab:

+ 131 K    i. Olga Maja Olsen 239 blev født den 25 Jul. 1901 i Vordingborg, Bårse, Præstø, Danmark,239 blev døbt den 20 Okt. 1901 i Vordingborg, Bårse, Præstø, Danmark,239 og døde den 23 Apr. 1995 i Damsholte, Mønbo, Præstø, Danmark240 i en alder af 93 år.

+ 132 M    ii. Kaj Aage Olsen 241 blev født den 22 Apr. 1903 i Vordingborg, Bårse, Præstø, Danmark241 og blev døbt den 1 Jun. 1903 i Vordingborg, Bårse, Præstø, Danmark.241

+ 133 K    iii. Karen Johanne Olsen 242 blev født den 15 Jun. 1904 i Vordingborg, Bårse, Præstø, Danmark,242 blev døbt den 24 Jul. 1904 i Vordingborg, Bårse, Præstø, Danmark,242 og døde den 13 Dec. 1978 i Vordingborg, Bårse, Præstø, Danmark240 i en alder af 74 år.

+ 134 M    iv. Poul Verner Olsen 243 blev født den 2 Aug. 1911 i Vordingborg, Bårse, Præstø, Danmark243 og blev døbt den 24 Sep. 1911 i Vordingborg, Bårse, Præstø, Danmark.243


90. Hanne Kristine Koch Nielsen født Jensen 97 blev født den 5 Jun. 1879 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark97 og blev døbt den 8 Aug. 1879 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.97

Begivenheder i hendes liv:

1. Konfirmation: 19 Jan. 1893, Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. 97 Kirkebogen for perioden juni 1879 mangler. I forbindelse med indførelsen af konfirmationen kan det konstateres at vedkommende ikke hedder Hansine til fornavn, hvilket er angivet i folketællingerne, men derimod Hanne. Hun er født d. 5. juni 1879 og døbt 8. august 1879.

Hanne blev gift med Preben Koch Nielsen.

Børn af dette ægteskab:

   135 M    i. Helge Koch Nielsen

Helge blev gift med Martha.

+ 136 K    ii. Ruth Larsen født Koch Nielsen

+ 137 K    iii. Gerda Jacobsen født Koch Nielsen

91. Jord- og betonarbejder Jens Christian Jensen 98 blev født den 6 Dec. 1881 i Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,98 blev døbt den 12 Feb. 1882 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,98 og døde i 1929 i Rønne, Bornholm Vester, Bornholm, Danmark91 i en alder af 48 år.

Begivenheder i hans liv:

1. Flytning: Anna Jensen og Ketty Jensen enker efter henholdsvis muermester Mogens Jensen og murermester Svend Åge Jensen oplyser, at Jens Christian Jensen rejser til Rønne, Bornholm efer nogen uoverenstemmelse med familien. Yderliger data herom mangler.

Jens blev gift med Mathilde Jensen født Mogensen. Mathilde blev født den 21 Feb. 1883 i Pederske, Bornholm Sønder, Bornholm, Danmark.

Begivenheder i deres ægteskab:

1. Folketælling: 1 Feb. 1925, Hedningestræde 8, Rønne, Bornholm.

2. Folketælling: 1 Feb. 1916, Paradis.

Børn af dette ægteskab:

   138 K    i. Marie Larsen født Jensen 91 blev født den 9 Feb. 1906 i Rønne, Bornholm Vester, Bornholm, Danmark.

Begivenheder i hendes liv:

1. Bopæl: 1933, Damhus Boulevard 105, 1., Rødovre, København. 91

Marie blev gift med Henry.

   139 K    ii. Husassistent Karen Christine Jensen 91 blev født den 27 Dec. 1908 i Rønne, Bornholm Vester, Bornholm, Danmark.

Begivenheder i hendes liv:

1. Bopæl: 1933, Hedningestræde 8, Rønne, Bornholm. 91

   140 K    iii. Husassistent Ellen Kathrine Jensen 91 blev født den 5 Apr. 1911 i Rønne, Bornholm Vester, Bornholm, Danmark og blev døbt den 5 Jun. 1911 i Rønne Kirke, Rønne, Bornholm Vester, Bornholm, Danmark.

Begivenheder i hendes liv:

1. Bopæl: 1933, Borgergade 41, 1. , København K. 91

   141 K    iv. Astrid Emmy Jensen 91 blev født den 10 Dec. 1913 i Rønne, Bornholm Vester, Bornholm, Danmark.91

Begivenheder i hendes liv:

1. Bopæl: 1933, Hedningestræde 8, Rønne, Bornholm. 91

92. Laura Maren Kirstine Smith født Jensen 99 blev født den 25 Mar. 1884 i Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark99 og blev døbt den 10 Maj 1884 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.99

Laura blev gift med Sofus Assendrup Smith, søn af Bagersvend Fritz August Schmidt og Ukendt.

Barn af dette ægteskab:

+ 142 M    i. Arne Christen Assendrup Smith


93. Murermester Hans Peder Jensen 100 blev født den 20 Sep. 1886 i Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,100 blev døbt den 26 Dec. 1886 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,100 døde den 29 Mar. 1969101 i en alder af 82 år, og blev begravet i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.


Hans blev gift med Karla Margrethe Jensen født Nielsen,244 datter af Sadelmager Karl Kristian Nielsen og Maren Kirstine Iversen. Karla blev født den 4 Sep. 1889 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,244 blev døbt den 26 Dec. 1889 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,244 døde den 12 Dec. 1955 i Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark101 i en alder af 66 år, og blev begravet i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.

Børn af dette ægteskab:

   143 M    i. Hans Jensen

   144 M    ii. Richard Jensen

   145 M    iii. Poul Jensen 245 blev født den 18 Feb. 1920,246 døde den 18 Mar. 1987 i Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark246 i en alder af 67 år, og blev begravet i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.

   146 M    iv. Murermester Mogens Jensen 247 blev født den 19 Jul. 1924,247 døde den 18 Nov. 2007 i Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark247 i en alder af 83 år, og blev begravet i Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.

Mogens blev gift med Anna Jensen.

+ 147 K    v. Karen Inger Jensen 248 blev født den 7 Feb. 1926,248 døde den 14 Okt. 2002 i Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark248 i en alder af 76 år, og blev begravet i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.

   148 M    vi. Svend Åge Jensen blev født den 10 Sep. 1928, døde den 8 Okt. 2007 i Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark i en alder af 79 år, og blev begravet i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.

Svend blev gift med Ketty Jensen.

97. Alfred Jens Peter Jensen 47 blev født den 28 Okt. 1878 i Bridgeville, Humboldt, Californien, USA,47 døde den 16 Okt. 1954 i Cloverdale, Sonoma, Californien, USA47 i en alder af 75 år, og blev begravet den 19 Okt. 1954 i Chapel of the Chimes - kremeret.47

Begivenheder i hans liv:

1. Biografi: 47 Alfreds broder George Charles Jensen skrev dagbog, uddrag heraf var venligst sendt til Viginia Sholin Smallwood af Art Jensen. Dagbogen blev renskrevet af Alice Jensen Fox. George har adskillige bemærkninger om sin broder.

På side 61 omtaler George den tid, hvor Alfred mistede sit ben. Hans bemærkning herom står umiddelbart efter beskrivelsen, hvor hans fader rejser til Alaska, hvilket var i 1898 og han på daværende tidspunkt boede hos Alfred i et par måneder i Russ Claim. "På denne tid mistede Alfred sit ben. Derpå tog han arbejde med oppolering af skindsko hos Mr. Richardson at 435-2nd Street, Eureka. Senere hjalp jeg ham med arbejdet og jeg begyndte at tjene mine første egne penge. Jeg var ca. femten år ..."

På side 23, onsdag, den 17. november 1912 skrev George, at han debatterede det meste af dagen om hvorvidt de skulle tage til Guernville eller se "Meinen Bruder". Så på "Thanksgiving", torsdag, den 28. november (side 24) skriver han:
"I Guernville. Hurra for broder Alfred og hans kone og børn. De er interessante på trods af at de er slægtninge. De sad i deres fire værelses hytte på bakkeskråningen med udsigt over byen. (200 beboere i byen). Der er kyllinger i gården, udegående svin, duer, vandtank og frugttræer som alle basker i den lille gård."

"Min broder - på trods af et kunstigt ben - er tømrer og gør det godt. Han har masser af kontrakter. Han har succes, fordi han bygger præcist det folk ønsker på trods af, at tegningerne blomster med de mest vanvittige akitektoniske ortodokser. Han er en typisk "tale efter munden" tømrer - en radikaler. Han har lært den vigtige faktor, at folk er forgabte i deres egne ideer og vurderinger. Han plejer at fortælle dem, at deres planer er de absolut bedste. På denne måde får han dem over barrieren og smigrer dem, indtil pengene rasler ud af deres lommer, mens de ler glade fordi deres hus er bygget efter deres eget hoved. Han kombinerer dette med at være bevidst om at gøre arbejdet godt. Som følge heraf har han travlt året rundt, mens andre tømrere mangler arbejde."

Folketællingen 1930 viser en familie som bor i Guerneville, på trods af at kildematerialet viser, at de bor i Redwood, Sonoma, Californien. Guernville må have været en del af det større retskreds Redwood. Hele familien vises i denne folketælling fra deres første søn Rasmus på 21 år til det seneste barn Vivian på 6 år. Alfred var opført som Alfred A. J. Jensen. Dette synes at indikere, at han blev kaldt "A.J" på dette tidspunkt. Alfred var bygnings entreprenør, og sandsynligvis arbejdede hans to sønner, som tømrere ved opførelsen af bygningerne. George og Noman arbejdede i deres fars virksomhed.

2. Medlemsskab: mangeårigt bestyrelsesmedlem, Gymnasium. 47

3. Religion: protestant. 47

4. Bopæl: 1880, Yager Creek, Humboldt, Californien, USA. 47

5. Bopæl: 1891, Eureka Township, Humboldt, Californien, USA. 47

6. Bopæl: 1892, Little California Street, Eureka Township, Humboldt, Califonien. 47

7. Bopæl: 1900, Nome, Alaska, USA. 47

8. Beskæftigelse: 1910. 47 Han arbejdede i perioden 1910 - 1920 som tømrer på timeløn.

9. Beskæftigelse: bygningsentreprenør i eget firma, 1930. 47

10. Dødsårsag: 1954. 47 Han døde af en ondartet leversygdom, diabetes og vedvarende hjerteanfald.

Alfred blev gift med Louise Mary Ida Kricke,47 datter af Ernest Kricke og Christina Grallerb, den 15 Jul. 1908.47 Louise blev født den 6 Jul. 1888 i Duncan Mills, Californien, USA,47 døde den 15 Jul. 1951 i Palm Drive Hospital47 i en alder af 63 år, og blev begravet den 17 Jul. 1951 i Chapel of the Chimes - kremeret.

Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl: 1910, Redwood, Sonoma, Californien. 47

2. Bopæl: 1930, Redwood, Sonoma, Californien. 47

3. Bopæl: 16 Okt. 1954, Hiatt Rt 1, Box 42, Cloverdale, Californien. 47

Begivenheder i hendes liv:

1. Religion: protestant. 47

Børn af dette ægteskab:

   149 M    i. Rasmus Charles Jensen 47 blev født den 23 Mar. 1909 i Sonoma, Californien, USA47 og døde den 22 Okt. 1982 i San Francisco, San Francisco, Californien, USA47 i en alder af 73 år.

Begivenheder i hans liv:

1. Fødsel: 47 Uafklaret spørgsmål: Hvorfor var Alfred J og Lousie Jensens første barn opført som Alfred W. Jensen, 1 år og 1 måned i folketællingen 1910 for Redwood, Sonoman, Californien? Den officielle dato for folketællingen i 1910 var den 15. april, hvilket svarer til fødselsdagen for Rasmus Charles Jensen. Rasmus blev ikke omtalt, men Alfred blev. Blev hans navn ændret før næste folketælling, eller blev - og dette synes mest sandsynligt - hans navn anført forkert af den der udførte folketællingen. Det var sandsynligvis naboen! Ved spørgsmålet - hvor mange børn har du, har moderen svaret "et". Svaret til spørgsmålet om hvor mange børn der levede var også "et". Så barnet må være en og samme Rasmus Charles Jensen.

2. Beskæftigelse: bestyrer af egen butik med elektriske artikler. 47

3. Social Security Number (USA): 567-01-9559, udsted i Californien. 47

4. Bopæl: 1910, Redwood, Sonoma, Californien, USA. 47

5. Bopæl: 1920, Redwood, Sonoma, Californien, USA. 47

6. Bopæl: 1930, Redwood, Sonoma, Californien; USA. 47

7. Beskæftigelse: sælger på timeløn, Butik for elektrisk artikler, 1930. 47

Rasmus blev gift med Edna Mae Taylor.47 Edna blev født den 26 Jan. 1912 i Californien, USA47 og døde den 2 Mar. 1993 i Sonoma, Californien, USA47 i en alder af 81 år.

Begivenheder i hendes liv:

1. Bopæl: 2 Mar. 1993, Guerneville, Sonoma, Californien, USA. 47

2. Social Security Number (USA): 559-20-4758. 47

   150 M    ii. George Edward Jensen 47 blev født den 1 Maj 1910 i Sonoma, Californien, USA,47 døde den 27 Jun. 1981 i Sonoma, Californien, USA47 i en alder af 71 år, og blev begravet den 29 Jun. 1981 i Redwood Memorial Gardens, Guernville, Californien, USA.47

Begivenheder i hans liv:

1. Bopæl: 1920, Redwood, Sonoma, Californien, USA. 47

2. Bopæl: 1930, Redwood, Sonoma, Californien, USA. 47

3. Beskæftigelse: Bygnings Entreprenør firma på timeløn, 1930. 47

4. Bopæl: 17 Jun. 1981, Santa Rosa, Sonoma, Californien, USA. 47

5. Social Security Number (USA): 567-10-5966, udstedt i Californien. 47

George blev gift med Hazel.

   151 M    iii. Norman Amiel Jensen 47 blev født den 5 Apr. 1911 i Sonoma, Californien, USA,47 døde den 15 Aug. 1980 i Guerneville, Sonoma, Californien, USA47 i en alder af 69 år, og blev begravet den 18 Aug. 1980 i Redwood Memorial Gardens, Guernville, Californien, USA.47

Begivenheder i hans liv:

1. Beskæftigelse: Brandchef. 47

2. Social Security Number (USA): 547-26-3869, udstedt i Californien. 47

3. Bopæl: 1920, Redwood, Sonoma, Californien. 47

4. Bopæl: 1930, Redwood, Sonoma, Californien. 47

5. Beskæftigelse: som tømrer i et bygnings entreprenør firma i, 1930. 47

6. Bopæl: Aug. 1980, Guerneville, Sonoma, Californien, USA. 47

Norman blev gift med Evelyn Lucien Guerne.47 Evelyn blev født den 7 Aug. 1908 i Sonoma, Californien, USA47 og døde den 8 Aug. 1991 i Sonoma, Californien, USA47 i en alder af 83 år.

Begivenheder i hendes liv:

1. Social Security Number (USA): 545-09-3114. 47

   152 K    iv. Marian P. Jensen 47 blev født den 24 Jan. 1916 i Sonoma, Californien, USA.47

Begivenheder i hendes liv:

1. Bopæl: 1920, Redwood, Sonoma, Californien. 47

2. Bopæl: 1930, Redwood, Sonoma, Californien. 47

Marian blev gift med Harold Hiatt.47

   153 K    v. Louise Ivy Jensen 47 blev født den 27 Dec. 1921 i Sonoma, Californien, USA47 og døde den 24 Mar. 1995 i San Francisco, San Francisco, Californien, USA47 i en alder af 73 år.

Begivenheder i hendes liv:

1. Bopæl: 1930, Redwood, Sonoma, Californien. 47

2. Social Security Number (USA): 572-24-8397. 47

Louise blev gift med Ernest Everett.47

Louise blev derefter gift med Murray Robison.

   154 K    vi. Vivian Amelia Jensen 47 blev født den 24 Mar. 1924 i Sonoma, Californien, USA47 og døde den 17 Apr. 2006 i Sparks, Washoe, Nevada, USA47 i en alder af 82 år.

Begivenheder i hendes liv:

1. Beskæftigelse: som telefon operatør. 47

2. Beskæftigelse: som kontorist i regeringskontor. 47

3. Social Security Number (USA): 569-22-5285. 47

4. Bopæl: 1906, Sparks, Washoe, Nevada, USA. 47

5. Bopæl: 1930, Redwood, Sonoma, Californien. 47

6. Bopæl: Jul. 1951, Guerneville, Sonoma, Californien, USA. 47

7. Beskæftigelse: servicemedarbejder, 1974, The Boker and Talor Book Shipping Company. 47

Vivian blev gift med Frank Sydney James 47 den 15 Aug. 1943.47 Frank blev født den 9 Sep. 1913 i Mariposa, Mariposa, Californien, USA47 og døde den 24 Sep. 1999 i Sparks, Washoe, Nevada, USA47 i en alder af 86 år.

Begivenheder i hans liv:

1. Bopæl: 24 Sep. 1999, Sparks, Washoe, Nevada, USA. 47

2. Beskæftigelse: minearbejder (kviksølv, guld og wolfram). 47

3. Beskæftigelse: rådgiver for træbeskyttelse. 47

4. Social Security Number (USA): 567-01-6305, udsted i Californien før 1951. 47

98. Nellie Emilie Jensen 47 blev født den 2 Okt. 1880 i Bridgeville, Humboldt, Californien, USA, døde den 29 Dec. 1950 i Del Paso Heights, Sacremento, Caliefornien, USA i en alder af 70 år, og blev begravet den 1 Jan. 1951 i Palm Mound, Salvation Army Section, Lot 110, Grave 157, Cypress Lawn, Colma, Californien, USA.

Generelle notater: Nellie Emelias fødenavn (på hendes baptist attest fra Congregational Church) var Amelia Arnetia Jensen. Hun var datter af Rasmus Jensen og Emma Amelia Jensen. Virginia Sholin Smallwood antager, at navnet "Amelia" er en version af "Emelie", hvilket synes at være den version, der bruges af alle kvinder i andre sammenhænge. Attesten blev bevidnet af Hr. og Fru Peter Jensen. Disse må være Rasmus' fader og moder.

Begivenheder i hendes liv:

1. Biografi: Nellies broder George Charles Jensen påbegyndte en dagbog i1908. Mange uddrag herfra er venligst fremsendt til Virginia Sholin Smallwood af Art Jensen, som har en renskrift udfærdiget at Alice Jensen Fox. På side 28, den 1. december 1912 skriver han i Berkeley, Californien:

"Hjemme igen" (fra hans broder Alfreds hus i Guerneville, Californien.)
"Har fyldt min kuffert i Guerneville med kylling, fire stykker svinekød og to glas med syltet frugt, et stykke salted kød, sokker og slips osv. - de spiselige ting er til min søster (Nellie), som er løjtnant i The Salvation Army og bor på 24 Ewer Place, S.F. Skal mødes med min søster. Metoden for denne sekt er mere af afhjælpende karakter end af forebyggende art som sociale lidelser. Det er en lille opgave, som kun er til lille hjælp."

Meget senere i hans dagbog findes en side med pressede vilde blomster og ordene: "Blomsterne på denne side er fra det gamle hus i Dinsmores. Søster og jeg plukkede dem i løbet af sommeren 1925."

2. Bopæl: 1891, Eureka Township, Humboldt, Californien, USA.

3. Bopæl: 1892, Little California Street, Eureka Township, Humboldt, Califonien.

4. Bopæl: 1901, 316 7th Steet, Eureka, Humboldt, Californien, USA. Stedet er huset for Lt. Henry W. Cork, Salvation Army

5. Beskæftigelse: Commanding Officer, 1902, Sacramento Salvation Army Corps.

6. Beskæftigelse: Commanding Officer, 1902, Salvation Army; Honolulu and Hilo, Hawaii.

7. Beskæftigelse: Home of Commissioner, 1902. I perioden 1902 - 1914 beskæftiges hun hjemme i Pacific Grovve, Grass Valley, Sacramento; Barbary Coast in San Francisco; Hilo, Hawaii og flere steder

8. Bopæl: 1906, Apollo Hotel, San Francisco, Californien, USA. Hun opholdt sig der under jordskælvet.

9. Bopæl: 1 Dec. 1912, 24 Ewer Place, San Francisco, Californien, USA.

10. Medicinsk: Epilepsi anfald som intraf efter influenza epidemien, 1919.

11. Folketælling: 1920, San Francisco, San Francisco, Californien, USA.

12. Folketælling: 1930, San Francisco, San Francisco, Californien, USA.

13. Dødsårsag: Hjerneblødning, åreforkalkning og for højt blodtryk, 29 Dec. 1950.

Nellie blev gift med Charles Jonsson Sholin,47 søn af Johann Shjölin og Cherstin Roberg, den 21 Jan. 1914 i San Francisco, San Francisco, Californien, USA. Charles blev født den 30 Dec. 1871 i Runemo, Alfta, Helsingland (Gävleborg), Sverige, døde den 22 Dec. 1942 i San Francisco, San Francisco, Californien, USA i en alder af 70 år, og blev begravet den 26 Dec. 1942 i Palm Mound, Salvation Army Section, Lot 110, Grave 156, Cypress, Lawn, Colma, Californien, USA.

Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl: 1914, 14a Moss, San Francisco, Californien, USA. De boede her i perioden 1914 - 1926.

2. Bopæl: 1926, 71 Moss, San Francisco, Californien, USA. De boede her i perioden 1926 - 1930.

3. Bopæl: 30 Apr. 1930, 32 Moss Street, San Francisco, San Francisco, Californien, USA.

Begivenheder i hans liv:

1. Indfødsret: 27 Aug. 1894, Fourth Judicial District, County of Franklin, State of Kansas. Charles, der var født i Sverige, underskrev erklæringen om, at han ønskede at blive statsborger i USA og frasagde sig og opgav for altid al troskab ... især til Oscar den 2. Konge af Sverige.

2. Biografi: 1942. Bland efterladenskaberne fra George, Charles søn, var følgende udkast til en nekrolog:
"Charlie Sholin døde den 22. december 1942 i San Francisco, Californien. Tjente under to indrulleringer i Company "G" 20. U.S. Infanteri, fra 25. marts 1895 til 24. marts 1901. Corporal fra 7. maj 1898 og sergent fra 13. juli 1900. Gjorde tjeneste under den Spansk-Amerikanske krig, slagene om El Caney på Cuba den 1. juli 1898 og Santiago den 2. til 11. juli 1898 og belejringen ind den 17. juli 1898, hvor de spanske styrker overgav sig. Han deltog også den 13. til 16. marts 1899 ved Philippine Island, Guadalupe, Pasig og Caienta. Efter sin afgang fra militæret i 1901 var han ansat i adskillige år politibetjent i Manila Police Force. Han efterlader sig enke, en søn og en datter. Blev begravet i Cypress Lawn Memorial Park."

Da Charles forlod militæret medens han var på Philippinerne fik han følgende brev:
"Pacay, Ilocos Nnorte, Luzon, P.I.,
24. marts 1901.
Anbefaling
Modtageren af dette brev, Charlie Sholin, tidligere sergent ved Co. "G" 20. Infanteri er idag fratrådt i henhold til sin kontrakt. Sergent Sholin har netop afsluttet sin 6 års kontrakt og har været i alle forhold som det måtte forventes for en soldat. I alle betroede opgaver har han udvist en uafladelig energi, han har udført sit arbejde til absolut tilfredshed. Han har i sin tjenesteperiode opnået stor respekt og tillid hos sine overordnede officerer. Jeg er overbevist om, at enhver opgave, som bliver ham betroet, vil blive løst med energi, ærlighed og nidkærhed, og jeg anbefaler ham derfor i alle henseender.
G Maury
1st Lieut. 20th Infantry
Commanding Co. "G"."

Et yderlige brev foreligger:
"Headquarters 20th U.S. Infly.
Saoaq. In. Luzon, Mar. 22, 1901

Anbefaling
Sergent Charles Sholin, Co. "G", 20th Infly. har tjent to indrulleringer i regimentet og i de perioder har han aldrig haft den ringeste pligtforsømmelse. Dette er en usædvanlig rekord og er særdeles usædvanligt for en sergent.
Sergent Sholin er kendt som en troværdig underofficer, ærlig, behersket og tillidsvækkende. Jeg beklager, at sådanne mænd forlader militæret.
Jeg anbefaler ham til hvilken som helst stilling han måtte søge og jeg er overbevist om, at hans indsats vil være tilfredsstillende.
Wm. S. McCasdey
Col. 20th Infantry"

3. Dødsårsag: Åreforkalkning og skrumpelever, 22 Dec. 1942.

4. Folketælling: 1885, Garfield Township, Clay, Kansas.

5. Folketælling: 1900, Anda St. Police Station, Manila, Philippine Islands.

6. Folketælling: 1910, Emerryville, Alameda, Californien.

7. Folketælling: 1920, San Francisco, San Francisco, Californien, USA.

8. Folketælling: 1930, San Francisco, San Francisco, Californien, USA.

9. Emigration: 10 Okt. 1884, Kyrkbyn, Alfta sogn, Gävleborgs len, Göteborg, Sverige. Han havde som destination Clay Center, USA.

10. Immigration: 28 Okt. 1884, New York, USA. Han ankommer med skibet Servia

11. Fysisk beskrivelse: 1884. Middel bygning, nr. 12 blå øjne, nr. 1 brunt hår

12. Medlemsskab: 1 Jun. 1928, San Francisco Chamber of Commerce.

13. Medlemsskab: 24 Jun. 1905, Veteran Army of the Phillippines, United States Army.

14. Beskæftigelse: lastbilchaffør, 1910.

15. Beskæftigelse: chauffør, 1913.

16. Beskæftigelse: lastbilchaffør, 1914.

17. Beskæftigelse: formand for et hø og korn firma, 1915.

18. Beskæftigelse: ansat, 6 Jan. 1920, Salvation Army.

19. Beskæftigelse: 1920, Charles Sholin Manufacturing Company.

20. Beskæftigelse: stevedore, 1921.

21. Beskæftigelse: møbelsnedker, 30 Apr. 1930, I sit eget firma.

22. Beskæftigelse: korporal, 7 Maj 1898, 20th Reg. Infantry, U.S. Army, Mobile, Alabama, USA.

23. Religion: Salvation Army.

24. Bopæl: 1910, Alameda, Californien, USA.

25. Bopæl: 1885, Garfield Township, Clay, Kansas.

26. Bopæl: 1910, Emerryville, Alameda, Californien.

27. Bopæl: 1912, San Francisco, San Francisco, Californien, USA.

28. Bopæl: 1913, 14b Moss, San Francisco, Californien, USA.

Børn af dette ægteskab:

+ 155 M    i. George Charles Sholin 47 blev født den 18 Nov. 1915 i San Francisco, San Francisco, Californien, USA og døde den 28 Sep. 2008 i Sacramento, Scramento, Californien, USA i en alder af 92 år.

   156 K    ii. Chrissie Gertrude Sholin 47 blev født den 15 Jul. 1917 i San Francisco, San Francisco, Californien, USA, døde den 2 Jul. 1969 i Castro Valley, Alameda, Californien, USA i en alder af 51 år, og blev begravet den 7 Jul. 1969 i Sunset Lawn, Sacramento, Californien, USA.

Begivenheder i hendes liv:

1. Folketælling: 1920, 14a Moss Street, San Francisco, Californien, USA.

2. Brev: 21 Aug. 1997. Jean Ragdale skrev: "Chrissie var min svigerinde. Hun var flink og jeg syntes vældig godt om hende."

3. Social Security Number (USA): 553-32-2092, udstedt i Californien.

Chrissie blev gift med Charles Young Ragsdale den 21 Jan. 1935 i San Francisco, San Francisco, Californien, USA.47 Charles blev født den 4 Feb. 1914 i Junction City, Lane, Oregon, USA og døde den 9 Jun. 1975 i San Mateo, Californien, USA i en alder af 61 år.

Begivenheder i hans liv:

1. Biografi: Charlie Ragsdale plejede at synge og spille på guitar i radioen i Grand Junction, Colorado.

2. Uddannelse: på 8th grade education.

3. Beskæftigelse: janitar, Longshoreman.

4. Bopæl: 55 Lapidge St., 4246 19th & 227a Collingwood, San Francisco, USA.

5. Social Security Number (USA): 557-09-5341, udstedt i Californien.

99. Georg Charles Jensen 47 blev født den 25 Okt. 1882 i Bridgeville, Humboldt, Californien, USA, døde den 10 Okt. 1956 i Sacramento, Scramento, Californien, USA i en alder af 73 år, og blev begravet den 13 Okt. 1956 i East Lawn Cemetery, Sacramento, Californien, USA.

Begivenheder i hans liv:

1. Biografi: George Charles Jensen var en bemærkelsesværdig mand. Fra en ydmyg begyndelse med kun en 6. klasses uddannelse og et korrespondance kursus, besluttede han i 1905 i en alder af 23 år at gå på University of California. After to år havde han afsluttet sin gymnasietid og havde anbefaling for optagelse på universitetet. Han begyndte der i 1907 i en alder af 25 år.

Han fortsatte som lærer, så skolebestyrer og endelig assisterende tilsynshavende for skolerne i Sacramento.

Den første del af hans liv er beskrevet i noterne om hans far Rasmus Jensen. De indgår i den dagbog, som han skrev. Den indholder tillige en kort selvbiografi fra 16. juli 1913. Følgende er fra en renskrift af Alice (Jensen) Fox og venligst fremsendt af Art Jensen:

"På denne tid mistede Alfred sin ben. Så begyndte han at oppolere skindsko for mr. Ricardson på 435, 2nd St., Eureka. Senere hjalp jeg ham og begyndte at tjene min første penge.

Så kom tilbuddet fra Mr. Richardson om at lære frisør erhvervet. Jeg accepterede og begyndte at arbejde for $ 1,50 om ugen. Så var jeg rig. Jeg fik det andet anfald af lungebetændelse og har haft det godt siden.

Altid har jeg haft ambition om at udrette noget stort. Jeg begyndte at læse en hel del under vejledning af Mr. Richardson. Han var en stor hjælp for mig. Jeg deltog i en del kurser gennem International Correspondence School. (stavning, geografi, aritmetik etc. og gennemførte alle kurser). Så begyndte jeg et civilingeniør kursus.

På dette tidspunkt mødte jeg B. J. Rhodes og min verden blev større. Jeg havde altid haft en ambition om at få magtbeføjelser og havde antaget at det lå inden for militæret. Jeg havde besluttet mig for at gå ind i flåden og kom derfor ind hos Naval Militia (Coast Guard) i Eureka, hvilket nærmest drev mig frem. Så kom frk. Jessie Rhodes to Eureka. Hun kom fra Berkeley. Snart erfarede jeg om universitetet og den militær afdeling der. Det afgjorde det. Det var virkelig militæret, som til at begynde med tiltrak mig.

Tidligt i sommeren 1905 meddelte jeg Mr. Richardson, at jeg ønskede at sige op. Jeg ville på University of California. Der stod jeg med en 6. klasses uddannelse fra den offentlige skole og nogle gennemførte korrespondance kurser, ingen gymnasieuddannelse. Det er sandsynligvis godt, at ingen ved hvor bred floden er, indtil vi krydser den.

Jeg havde næsten ikke opsparet nogen midler hovedsagelig, fordi jeg ikke havde nogen til at vejlede mig. Jeg lånte $ 100 af Alfred og drog til Berkeley. Jeg prøvede at komme ind på gymnasiet, men kunne ikke blive optaget uden en eksamen, hvilken jeg under ingen omstændigheder kunne have bestået på daværende tidspunkt.

Fru Squires (fru Rhodes datter) gik til P.R. Boone for mig og jeg begyndte på Boone's University School og slap med 1/2 undervisnigsgebyr eller $ 100 pr. semester. Jeg arbejdede i barbersalonen om aftenen, om lørdagen og søndag morgen og klarede mig for det meste selv. Min onkel Frank Johnson og Alfred hjalp mig lidt, men for det meste klarede jeg det selv. Efter 2 år havde jeg afsluttet gymnasiet og kunne søge ind på universitetet. I 1907 begyndte jeg på University of Californiea med henblik på en handelsuddannelse.

I de første 3 år var det nødvendigt at arbejde i barbersalonen så tiden gik hurtigt. Mine studier led under arbejdet. I mit slutår fik jeg tildelt et statsstipendium. Jeg afsluttede universitetet med en Bachelor-grad i maj 1911. Oktober 1912 blev jeg Ph.D.

På universitet i rusåret som 2. års studerende deltog jeg debatgrupper. Var leder af Senate Debating Society, og blev medlem af Los Amigos Club House, i hvilken jeg også var præsident og leder i 1½ år. Gik ind i politik og blev meget nedslået. I militæret genvandt jeg min respekt og ledte et kompagni i et år. Det var fint. Men mine ambitioner om at fortsætte en militær karriere forsvandt allerede før, jeg havde afsluttet gymnasietiden.

Det var mens jeg var syg under mit ophold i Merrills, Eureka, at jeg mødte min kære kone. Hun læste Pilgrim's Progress og jeg lokkede hende væk fra det. Sidan da har der været et stærkt bånd mellem os.

Jeg skal nu undervise i engelsk på Elko High School, Nevada. Min hovedinteresse er at studere arbejdsvilkår i minerne. Jeg synes at arbejdsvilkårene aldrig har været underkastet et nærmere studium. Individet er blevet negligeret og fabrikken har gjort vedkommende, til det han er. Jeg tager min hustru med og vi bliver lykkelige der."

Her er hvad George udtalte til Eureka High School årsbog, Sequoia, da han blev skoleinspektør i 1926:
"Uddannelse er ikke beherskelse af emnerne, men beherskelse af sig selv. Uddannelse er ikke indsamling af viden på samme måde som indsamling af penge, men vækkelse af den indre ild, således at livet kan leves i glæde og i hjælp til andre. Idealistisk erkendelse er den eneste holdbare menneskelige kvalitet. Den enkeltes karakter er summen af den enkeltes idealer. En person som ikke har høje idealer er en uvidende person, uanset hvor mange skoler vedkommende har gået på og uanset hvor megen viden vedkommende har tilegnet sig."

2. Udmærkelse: Flood Fellowship, University of California, Berkeley.

3. Medlemsskab: Sacramento Safety Council.

4. Medlemsskab: Alpha Kappa Lambda.

5. Medlemsskab: California Curriculum Commission.

6. Medlemsskab: Masonic Luncheon Club, Sacramento, 32¤ mason.

7. Medlemsskab: National Education Association and California Teacheer's association.

8. Medlemsskab: Phi Delta Kappa (education honor society).

9. Medlemsskab: Privident Lodge #609, Free and Accepted Masons, Sacramento.

10. Medlemsskab: Rotary Club (committee member, especially on projects for young people).

11. Medlemsskab: Scottish Rite, Sacramento.

12. Medlemsskab: Shriners, ben Ali Temple, Sacramento.

13. Religion: Presbyterian.

14. Bopæl: 1891, Yager Creek, Humboldt, Californien, USA.

15. Bopæl: 1892, Little California Street, Eureka Township, Humboldt, Califonien, USA.

16. Militær: Eureka Naval Militia, 1900.

17. Beskæftigelse: skind polerer, frisør, hønse passer, 1900, Eureka, Californien, USA.

18. Uddannelse: Boones Prapatory School, Berkeley., 1906.

19. Uddannelse: University of California, Berkeley, B.S. Science, 1911.

20. Uddannelse: University of California, Berkeley, M.S. Economics, 1912.

21. Beskæftigelse: lærer ved high school Elko City, Elko, Nevada, 1913-1919.

22. Militær: Captain of Home Guard, Nevada, 1914-1917.

23. Beskæftigelse: rektor, Eureka High School, junior high School and Junior College, 1919-1925.

24. Beskæftigelse: Director of Research, California Teacher's Association, San Francisco, 1926-1927.

25. Beskæftigelse: Rektor, Sacramento High School, 1927-1929.

26. Beskæftigelse: Director, State Teachers College, Arcata, California, 1929.

27. Beskæftigelse: Assistant Superintendant, Secondary Schools, Sacramento (from junior high through junior college), 1929-1932.

28. Beskæftigelse: assistant superintendent, Sacramento Unified School District, 1940-1946.

29. Beskæftigelse: Assistant Prfessor of Education, College of the Pacific Stockton, summer sessions, 1940.

30. Medlemsskab: Federal Grand Jury, Sacramento, Okt. 1956.

31. Efterkommere: ved hans død, 10 Okt. 1956. Han havde da 11 børnebørn.

32. Social Security Number (USA): 551-52-3021.

Georg blev gift med Myrtle Agnes Hendee,47 datter af Sheerman Hendee og Eleonor Bennett, den 8 Aug. 1913 i Oakland, Alameda, Californien, USA. Myrtle blev født den 20 Feb. 1884 i Jackson, Michigan, USA og døde den 6 Jan. 1973 i Sacramento, Scramento, Californien, USA i en alder af 88 år.

Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl: 1913, 535 6th Street, Elko, Elko, Nevada, USA.

2. Folketælling: 1920, Elko City, Elko, Nevada.

3. Bopæl: 1920, 535 6th Street, Elko, Elko, Nevada, USA.

4. Bopæl: 1924, 18 W, Cedar, Eureka, Humboldt, Californien, USA.

5. Bopæl: 1925, Palo Alto, Santa Clara, Californien, USA.

6. Bopæl: 1927, Sacramento, Scramento, Californien, USA.

7. Bopæl: 1942, 1521 12th Ave., Sacramento, Californien, USA.

Begivenheder i hendes liv:

1. Bopæl: 1903-1908, 17 W, Simpson, Eureka, Humboldt, Californien, USA.

Børn af dette ægteskab:

   157 K    i. Alice May Jensen 47 blev født den 30 Maj 1914 i Elko, Nevada, USA.

Begivenheder i hendes liv:

1. Bopæl: 6 Jan. 1973, Sacramento, Californien.

Alice blev gift med Arbejder Theodore Rosevelt Fox.47

Begivenheder i hans liv:

1. Pension: Apr. 1972.

+ 158 M    ii. Roy Hendee Jensen blev født den 21 Aug. 1915 i Elko, Nevada, USA og døde i Nov. 1976 i Richmond, Contra Costa, Californien, USA i en alder af 61 år.

   159 K    iii. Florence Ruth Jensen 47 blev født den 18 Sep. 1919 i Elko, Nevada, USA.

Begivenheder i hendes liv:

1. Bopæl: 9 Jan. 1973, Richmond, Contra Costa, Californien, USA.

Florence blev gift med Wayland Conrad.

   160 M    iv. George Arthur Jensen

George blev gift med Bernice Underdahl.

   161 K    v. Eleanor Emma Jensen 47 blev født den 3 Jan. 1924 i Eureka, Humboldt, Californien, USA og døde den 6 Jan. 1924 i Eureka, Humboldt, Californien, USA.

101. Karen Jensine Bjerregaard 136 blev født den 14 Maj 1882 i Nykøbing Falster, Falster Sønder, Maribo, Danmark136 og blev døbt den 23 Jul. 1882 i Nykøbing Falster, Falster Sønder, Maribo, Danmark.136

Karen havde et forhold til Underforvalter Jon Gustaf Jonsson.

Deres barn:

+ 162 M    i. Georg Albert Bjerregaard


105. Barber Sofus Bjerregaard 139 blev født den 12 Nov. 1892 i Nykøbing Falster, Falster Sønder, Maribo, Danmark139 og blev døbt den 27 Aug. 1893 i Nykøbing Falster, Falster Sønder, Maribo, Danmark.139


Sofus blev gift med Ellen Christine Bjerregaard.249 Ellen blev født den 25 Apr. 1899 i Gulborg, Maribo, Musse, Maribo, Danmark.249

Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl: 1925. 249 Familien bor Slotsgade 13 C, Nykøbing Falster

Barn af dette ægteskab:

   163 M    i. Jørgen Bjerregaard

107. Mabel Laura Jensen 47 blev født den 3 Dec. 1885 i Californien, USA og døde den 26 Apr. 1977 i Alameda, Californien, USA i en alder af 91 år.

Begivenheder i hendes liv:

1. Folketælling: 1900, Eureka Township, Humboldt, Californien, USA.

2. Beskæftigelse: kontorist, 1903.

3. Social Security Number (USA): 573-16-4806.

Mabel blev gift med A. William Minor, søn af Minor og Elizabeth, i 1906. A. blev født den 16 Okt. 1884 i Missouri, USA og døde den 25 Jun. 1967 i Oakland, Alameda, Californien, USA47 i en alder af 82 år.

Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl: 1920, 321 Montclair Ave., Oakland (Brooklyn Township, Alameda, Californien), USA.

2. Folketælling: 1930, 206 Monclair, Oakland, Alamenda, Californien, USA.

3. Bopæl: 1934, Oakland, Alameda, Californien, USA.

4. Bopæl: Jun. 1967, Oakland, Alameda, Californien, USA.

Begivenheder i hans liv:

1. Beskæftigelse: tømrer, 1920.

2. Beskæftigelse: industri bygningshåndværker, 1930.

3. Social Security Number (USA): 573-16-4806, udstedt i Californien.

Børn af dette ægteskab:

   164 M    i. Willard Howard Minor 47 blev født den 31 Jan. 1911 i Californien, USA og døde den 13 Feb. 1988 i San Mateo, San Mateo, Californien, USA i en alder af 77 år.

Begivenheder i hans liv:

1. Folketælling: 1920, 321 Montclair Ave., Oakland (Brooklyn Township, Alameda, Californien), USA.

2. Folketælling: 1930, 206 Monclair, Oakland, Alamenda, Californien, USA.

3. Bopæl: Feb. 1988, San Mateo, Californien, USA.

4. Beskæftigelse: sælger af tandpleje udstyr, 1930.

5. Social Security Number (USA): 552-07-7272.

   165 M    ii. Austin Minor 47 blev født den 21 Jan. 1919 i Californien, USA og døde den 21 Okt. 1989 i Oakland, Alameda, Californien, USA i en alder af 70 år. Han blev aldrig gift og var barnløs.

Begivenheder i hans liv:

1. Folketælling: 1920, 321 Montclair Ave., Oakland (Brooklyn Township, Alameda, Californien), USA.

2. Folketælling: 1930, 206 Monclair, Oakland, Alamenda, Californien, USA.

3. Bopæl: Aug. 1989, Castro Valley, Alameda, Californien; USA.

4. Social Security Number (USA): 552-05-9339, udstedt i Californien.

110. Norman Jensen 47 blev født den 1 Jul. 1893 i Eureka, Humboldt, Californien, USA og døde den 7 Jul. 1984 i Humboldt, Californien, USA i en alder af 91 år.

Generelle notater: Normans World War 1 Draft Registration Card giver følgende beskrivelse af ham: middel af bygning og højde, blå øjne, brunt hår, ikke skaldet. Han var ugift på det tidspunkt og arbejdede som mekaniker hos Harry M. Harper in Eureka Automobile Garage. Han boede i Caliafornia Street enten i distrikt 3192 eller 3492.

Begivenheder i hans liv:

1. Social Security Number (USA): 545-44-1414.

2. Folketælling: 1900, Eureka Township, Humboldt, Californien, USA.

3. Beskæftigelse: arbejder, 1909.

4. Bopæl: 1909, 3492 California St., Eureka, Humboldt, Californien, USA.

5. Folketælling: 1910, 57 Little California Street, Eureka, Humboldt, Californien, USA.

6. Beskæftigelse: buddreng for en slagter, 1910.

7. Bopæl: 1913, 3592 California St., Eureka, Humboldt, Californien, USA.

8. Beskæftigelse: mekaniker, 1917, Eureka Automobile Garage.

9. Bopæl: 4 Jun. 1917, 309 California Street, Eureka, Humboldt, Californien, USA.

10. Folketælling: 17 Jan. 1920, Eureka Township, Humboldt, Californien, USA.

11. Beskæftigelse: reparatør på et værksted, 17 Jan. 1920.

12. Bopæl: 17 Jan. 1920, Eureka Township, Humboldt, Californien, USA.

13. Beskæftigelse: sælger, 1924.

14. Bopæl: 1924, 2004 Pine, Eureka, Humboldt, Californien, USA.

15. Beskæftigelse: 1934, Gustafson-Jensen Co., Eureka, Californien.

16. Bopæl: 1934, 2840 California St., Eureka, Humboldt, Californien, USA.

17. Bopæl: 1 Jul. 1984, Eureka, Humboldt, Californien, USA.

Norman blev gift med Jennie Rose Ernst.47 Jennie blev født den 6 Jun. 1897 og døde den 6 Jul. 1985 i Eureka, Humboldt, Californien, USA i en alder af 88 år.

Begivenheder i hendes liv:

1. Social Security Number (USA): 547-68-6140, udstedt i Californie i 1963.

Børn af dette ægteskab:

+ 166 K    i. Ilene Norne Jensen

   167 M    ii. Kenneth Lee Jensen

Kenneth blev gift med Leah L. Lovquet.

112. Frederick Otto Johnson 202 blev født den 6 Dec. 1884 i Eureka, Humboldt, Californien, USA, døde den 22 Nov. 1959 i Humboldt, Californien, USA i en alder af 74 år, og blev begravet den 24 Nov. 1959 i Sunset Memorial Park, Eureka, Humboldt, Californien, USA.

Begivenheder i hans liv:

1. Biografi: I 1920 boede Fred O. Johnson i Pacific Township, Humboldt County, Californien sammen med sin hustru Mary og døtrene Ruby og Leora. Mary blev født i Danmark og kom til U.S. enten i 1909 eller 1910. Hun fik indfødsret i U.S. i 1914, hvilket sandsynligvis automotisk blev givet ved ægteskabet.

I husholdning i 1920 var også Hans Petersen, 30 år, en dansker som immigrerede til U.S. i 1910 og som havde ansøgt om indfødsret. han arbejdede på Fred Johnson's mejeri gård.

I 1930 drev Fred en mejeri gård i Union Township, Humboldt Distrikt, Californien. Ligeledes indgik hans hustru Mary og de to døtre Ruby og Leona.

2. Medlemsskab: Friendship Circle.

3. Beskæftigelse: leder af et mejeri i Arca området i mange år.

4. Beskæftigelse: Arcata Barral Company adskillige år før hans pensionering, Arcata.

5. Folketælling: 1900, Pacific Township, Humboldt, Californien, USA.

6. Beskæftigelse: mejerist, 1913.

7. Bopæl: 1913, Ferndale, Humboldt, Californien, USA.

8. Beskæftigelse: mejerist og kvægopdrætter,"Island", Humboldt County, Californien, USA, 1915.

9. Bopæl: 1920, Pacific (Island Precinct), Humboldt, Californien, USA.

10. Beskæftigelse: landmand på en gård, 1920.

11. Bopæl: 1924, Arcata, Humboldt, Californien, USA.

12. Folketælling: 1930, Union, Humboldt, Californien, USA.

13. Beskæftigelse: mejerist, 1930.

14. Bopæl: 17 Sep. 1934, Arcata, Humboldt, Californien, USA.

Frederick blev gift med Mary Christine Nielsen 47 i 1913. Mary blev født den 31 Maj 1895 i Danmark og døde i 1949 i Eureka, Humboldt, Californien, USA i en alder af 54 år.

Børn af dette ægteskab:

   168 K    i. Ruby Johnson 47 blev født den 19 Dec. 1914 og døde den 2 Jan. 2009 i en alder af 94 år.

Begivenheder i hendes liv:

1. Folketælling: 1930, Union, Humboldt, Californien, USA.

2. Bopæl: 1920, Pacific (Island Precinct), Humboldt, Californien.

3. Bopæl: Nov. 1959, Eureka, Humboldt, Californien, USA.

Ruby blev gift med Gene Oaks.

Ruby blev derefter gift med William F. Kennedy, søn af James F. Kennedy og Nellie E. Kennedy, den 9 Maj 1953. William blev født i 1917 i Eureka, Californien, USA og døde i 2000 i en alder af 83 år.

Begivenheder i deres ægteskab:

1. Testamente: 2009. 250

   169 K    ii. Leona Johnson 47 blev født den 20 Okt. 1919 og døde den 7 Jul. 2007 i en alder af 87 år.

Begivenheder i hendes liv:

1. Folketælling: 1920, Pacific (Island Precinct), Humboldt, Californien.

2. Folketælling: 1930, Union, Humboldt, Californien, USA.

3. Bopæl: Nov. 1959, San Francisco, San Francisco, Californien, USA.

Leona blev gift med Robert Lane.

113. William Edgar Johnson 251 blev født den 12 Aug. 1887 i Carlotta, Humboldt, Californien, USA204 og døde den 24 Mar. 1960205 i en alder af 72 år.

Begivenheder i hans liv:

1. Loge: Ferndale Lodge N. 379, I.O.O.F., 1915. 47

2. Loge: Rebekahs, 1915. 47

3. Medlemsskab: Humboldt County Dairymen's Association, 1915. 47

4. Beskæftigelse: Mejerist, 1913. 47

5. Beskæftigelse: 1906. 47 I tiden 1906 - 1909 var William beskæftiget ved landbruget og som mejerist på timeløn.

6. Beskæftigelse: 1909, Johnson og Jepsen, Jesperson Place, Centerville, Californien. 47 Han arbejdede i eget firma sammene med Niss Jespsen som mejerist på et 60 acres stort areal.

7. Beskæftigelse: 1911, Johnson og Jepsen. 47 Arbejdet blev udført på McDonough ranch, som var på 180 acres og låg lige nord for Ferndale, Californien.

8. Bopæl: 1913, Rt. 1, Ferndale, Humboldt, Californien, USA. 47

William blev gift med Annie Petersen, datter af Jes Petersen og Henrietta Nisson.

Barn af dette ægteskab:

   170 M    i. William Frank Johnson


114. Guy Henry Johnson 47 blev født den 13 Apr. 1894 i Carlotta, Humboldt, Californien, USA og døde den 21 Okt. 1948 i Arcata, Humboldt, Californien, USA i en alder af 54 år.

Begivenheder i hans liv:

1. Folketælling: 1900, Pacific (Island Precinct), Humboldt, Californien.

2. Beskæftigelse: assistent for broderen William i ledelsen af en mejeri farm, 1915.

3. Beskæftigelse: student, 1910.

4. Beskæftigelse: mejerist, 1924.

5. Bopæl: 17 Sep. 1941, Arcata, Humboldt, Californien, USA.

6. Bopæl: 1924, Arcata, Humboldt, Californien, USA.

Guy blev gift med Petrea Bothilde Petersen,60 datter af Martin Peter Petersen og Botilda Maria Petersen, den 21 Feb. 1920 i Ferndale, Humboldt, Californien, USA. Petrea blev født den 22 Jan. 1896 i Ferndale, Humboldt, Californien, USA og døde den 29 Mar. 1982 i Eureka, Humboldt, Californien, USA i en alder af 86 år.

Børn af dette ægteskab:

   171 M    i. "Baby" Johnson blev født den 2 Aug. 1925 i Humboldt, Californien, USA og døde den 2 Aug. 1925 i Humboldt, Californien, USA.

+ 172 M    ii. Merle Petersen Johnson

+ 173 M    iii. Blaine Henry Johnson

118. Carrie Lillian Nelson 47 blev født den 20 Apr. 1887 i Eureka, Humboldt, Californien, USA, døde i Maj 1966 i Pala Alto, Santa Clara, Californien, USA i en alder af 79 år, og blev begravet den 10 Maj 1966 i Chapel of Roller & Hapgood, 980 Middlefield Rd., Palo Alto, Californien, USA.

Begivenheder i hendes liv:

1. Social Security Number (USA): 571-28-5521, udstedt før 1951 i Californien.

2. Folketælling: 1900, Eureka, Humboldt, Californien, USA.

3. Folketælling: 1910, Pacific Township, Humboldt, Californien.

4. Folketælling: 1920, Mountain View, Sata Clara, Californien, USA.

5. Bopæl: 21 Jul. 1955, Palo Alto, Santa Clara, Californien, USA.

6. Bopæl: Maj 1966, Meno Park, San Mateo, Californien, USA.

Carrie blev gift med Lars Larsen,47,252 søn af Hans Lauritzen og Kathrine Marie Larsen født Hansen, den 26 Okt. 1907 i Eureka, Humboldt, Californien, USA. Lars blev født den 26 Dec. 1880 i Vindeballe, Tranderup, Ærø, Svendborg, Danmark,252 blev døbt den 13 Feb. 1881 i Trandrup Kirke, Tranderup, Ærø, Svendborg, Danmark,252 og døde før Maj 1966.

Begivenheder i hans liv:

1. Immigration: 1901, U.S. fra Danmark.

2. Beskæftigelse: sælger i et varehus, 1910.

3. Indfødsret: 1912.

4. Beskæftigelse: købmand for egen regning, 1920.

Børn af dette ægteskab:

   174 K    i. Helen L. Larsen 47 blev født den 14 Aug. 1908 i Humboldt, Californien, USA.

Begivenheder i hendes liv:

1. Folketælling: 1910, Pacific Township, Humboldt, Californien.

2. Folketælling: 1920, Mountain View, Sata Clara, Californien, USA.

3. Bopæl: Maj 1966, Los Altos, Santa Clara, Californien.

4. Bopæl: Jan. 1970, Palo Alto, Santa Clara, Californien, USA.

Helen blev gift med Harold J. McDougal.47

   175 K    ii. Eleanor C. Larsen 47 blev født i 1910 i Californien, USA og døde i 1926 i en alder af 16 år.

Begivenheder i hendes liv:

1. Bopæl: 1920, Mountain View, Sata Clara, Californien, USA.

+ 176 K    iii. Virginia Lillian Larsen 47 blev født den 13 Sep. 1919 i Palo Alto, Santa Clara, Californien, USA og døde den 29 Jan. 1996 i San Jose, Santa Clara, Californien, USA i en alder af 76 år.

+ 177 M    iv. Calvin Christian Larsen 47 blev født den 6 Jul. 1925 i Santa Clara, Californien, USA, døde den 19 Jan. 1970 i Palo Alto, Santa Clara, Californien, USA i en alder af 44 år, og blev begravet den 22 Jan. 1970 i Alta Mesa Memorial Park, Palo Alto, USA.

119. Louis Frederick Nelson 47 blev født i Sep. 1888 i Californien, USA og døde før Jul. 1955.

Begivenheder i hans liv:

1. Folketælling: 1900, Eureka, Humboldt, Californien, USA.

2. Beskæftigelse: slagter, 1909, Bayside Lumber Co., Eureka, Humboldt, Californien, USA.

3. Bopæl: 1909-1913, Spring Corner of Allard, Eureka, Humboldt, Californien, USA. Han boede hos Fred Nelson

4. Beskæftigelse: arbejder, 1913, Holmes Eur Lbr. Co., Eureka, Humboldt.

5. Folketælling: 1920, Ryans Slough Precinct, Humboldt, Californien, USA.

6. Beskæftigelse: fabriksarbejder, 1920.

7. Bopæl: Jan. 1920, Ryans Slough Precinct, Humboldt, Californien, USA. Han boede hos forældrene.

Louis blev gift med Viola Naylor.

Børn af dette ægteskab:

   178 M    i. Willard N. Nelson

Willard blev gift med Dorothy E. Martin.47

   179 M    ii. Curtis L. Nelson

Curtis blev gift med Nancy Reso.

120. Millie Margaret Leonore Nelson 47 blev født i Mar. 1891 i Californien, USA47 og døde før Jul. 1955.47

Begivenheder i hendes liv:

1. Folketælling: 1900, Eureka, Humboldt, Californien, USA.

2. Beskæftigelse: operatør, 1909, P.T.&T. Co., Eureka, Humboldt, Californien.

3. Bopæl: 1909, Spring Corner of Allard, Eureka, Humboldt, Californien, USA.

Millie blev gift med Leslie C. Barnett.

Barn af dette ægteskab:

   180 K    i. Audrey Christine Barnett

Audrey blev gift med Theodore G. Oberdorf.

Millie blev derefter gift med Frank Arthur Mero.

Børn af dette ægteskab:

   181 K    i. Dorothy A. Mero

   182 K    ii. Jean Lois Mero

Jean blev gift med Cleverdon.

   183 M    iii. Frank A. Mero

121. Frederick J. Nelson 47 blev født den 29 Apr. 1892 i Eureka, Humboldt, Californien, USA og døde den 21 Mar. 1959 i Ferndale, Humboldt, Californien, USA i en alder af 66 år.

Begivenheder i hans liv:

1. Folketælling: 1900, Eureka, Humboldt, Californien, USA.

2. Bopæl: 1913, 3702 Spring Street, (nu hjørnet af Allard Ave.), Eureka, Californien, USA.

3. Beskæftigelse: ladningskontrollør, 1913, Holmes Eur Lbr. Co.

4. Beskæftigelse: opsynsmand, 1949-1959, Sweasey Dam.

5. Bopæl: 21 Jul. 1955, Blue Lake, Humboldt, Californien, USA.

Frederick blev gift med Ruby Morris.

Børn af dette ægteskab:

   184 K    i. Alba R. Nelson

Alba blev gift med Francis Goff.47

   185 K    ii. Catherine L. Nelson

Catherine blev gift med Ugo Valecchi.47

122. Raymond Melvin Nelson 47 blev født den 28 Dec. 1897 i Californien, USA og døde den 21 Nov. 1968 i Hydesville, Humboldt, Californien, USA i en alder af 70 år.

Begivenheder i hans liv:

1. Social Security Number (USA): 547-34-0244.

2. Folketælling: 1900, Eureka, Humboldt, Californien, USA.

3. Beskæftigelse: chauffør, C.N. jensen, 1913.

4. Bopæl: 1913-1924, 3702 Spring Street, (nu hjørnet af Allard Ave.), Eureka, Californien, USA.

5. Beskæftigelse: mekaniker på et værksted, 1920.

6. Folketælling: Jan. 1920, Ryans Slough Precinct, Humboldt, Californien, USA.

7. Beskæftigelse: hønseavler, 1934.

8. Bopæl: 1934, 3719 Utah, Eureka, Humboldt, Californien, USA.

9. Bopæl: 21 Jul. 1955, Eureka, Humboldt, Californien, USA.

10. Bopæl: Maj 1966, Fortuna, Humboldt, Califonien, USA.

11. Bopæl: Nov. 1968, Hydesville, Humboldt, Californien, USA.

12. Bopæl: 21 Nov. 1968, Ukiah, Mendocino, Californien, USA.

Raymond blev gift med Evelyn Ruth MacIntosh 47 den 30 Aug. 1919 i Eureka, Humboldt, Californien, USA.47 Evelyn blev født den 10 Sep. 1898 i Californien, USA og døde den 17 Dec. 1971 i Californien, USA i en alder af 73 år.

Begivenheder i hendes liv:

1. Folketælling: 1920, Ryans Slough Precinct, Humboldt, Californien, USA.

2. Bopæl: 1920, Ryans Slough Precinct, Humboldt, Californien, USA.

3. Bopæl: 1924, 3702 Spring Street, (nu hjørnet af Allard Ave.), Eureka, Californien, USA.

4. Bopæl: 1925, 3702 Spring Street, (nu hjørnet af Allard Ave.), Eureka, Californien, USA.

5. Bopæl: 1934, Utah, Eureka, Humboldt, Californien, USA.

Børn af dette ægteskab:

   186 K    i. Eleanor M. Nelson

Eleanor blev gift med Verne Johnston.

   187 M    ii. Oliver W. Nelson

Oliver blev gift med Jean Giacomini.47

   188 K    iii. Marilyn Nelson

Marilyn blev gift med Raymond Edward Polsley.47
Billede

forrige  11. generation  Næste125. Doris Althea Versell 82 blev født den 21 Mar. 1909 i Napa County, Californien, USA.82

Doris blev gift med Marshall E. Tucker.82 Marshall blev født den 25 Jul. 1907 i Selma, Fresno, Californien, USA82 og døde den 1 Feb. 1947 i Los Angeles, Californien, USA82 i en alder af 39 år.

Barn af dette ægteskab:

+ 189 M    i. Gary Tucker

Doris blev derefter gift med Sam Scarbrough.

127. Maskinarbejder Jens Peter Pedersen 226 blev født den 8 Mar. 1900 i Kokseby, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,226 blev døbt den 16 Apr. 1900 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark, døde den 21 Mar. 1982 i Frederiksberg, Skt. Markus, Sokkedal, København, Danmark227 i en alder af 82 år, og blev begravet i Marcus Kirken, Frederiksberg.

Begivenheder i hans liv:

1. Koppeattest: 18 Jun. 1901, Dame, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. 253 Jens bliver vaksineret mod kopper i en alder af 15 måneder.

2. Anbefaling: 1 Maj 1919, Haarbølle, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. 254 I en Læreanbefaling skrives: "Da jeg har haft Jens Peter Petersen i Smedelære fra 1. Maj 1916 til 1. Maj 1919 og han har i den Tid opført sig til min fulde Tilfredshed baade i Værksted og som Privat, hvorfor jeg giver ham min bedste Anbefaling. Haarbølle den 1. maj 1919, L. P. Christensen"

3. Anbefaling: 1 Nov. 1920, Nykøbing F, Chr. Winthersvej. 255 I anbefalingen skrives: "Undertegnede attesterer herved, at Jens Peter Petersen har staaet i Lære paa min Maskinfabrik fra 11/8.1919, og udlært som MASKINARBEJDER d. 1/11.1920, og kan jeg tilføje, at han i det forløbne Tidsrum har udført sit Arbejde til min Tilfredshed, ligesom hans Opførsel har været upaaklagelig.
J. Christoffersens Maskinfabrik
J. Chriostoffersen"

4. Soldatertjeneste: Aftjening af værnepligt, 25 Apr. 1921. 256 Jens aftjener værnepligt fra 25. april 1921 til 22. december 1921.

5. Flyttet: Ny adresse, 11 Jul. 1924. 256 Jens flytter til Hornemannsgade 14, 2., København

6. Soldatertjeneste: Genindkaldelse, 12 Sep. 1925. 257 Jens genindkaldes i perioden 12. september 1925 - 8. oktober 1925

7. Soldatertjeneste: Genindkaldelse, 12 Sep. 1930. 256 Jens genindkaldes i perioden 12. september 1930 - 8. oktober 1930

Jens blev gift med Anna Margrethe Pedersen født Nielsen,258,259 datter af Indsidder Frederik Mads Nielsen og Caroline Rasmine Christiansen, den 21 Okt. 1923 i Kirken i De Gamles By, København.260 Anna blev født den 9 Jun. 1904 i Kirke Fjenneslev, Fjenneslev, Alsted, Sorø, Danmark,258,259 blev døbt den 18 Sep. 1904 i Fjenneslev, Alsted, Sorø, Danmark,258,259 døde den 30 Apr. 1981 i Frederiksberg Hospital Afd. E, Skt. Marcus, Sokkelund, Danmark261 i en alder af 76 år, og blev begravet i Skt. Marcus, Sokkelund, København, Danmark.

Begivenheder i deres ægteskab:

1. Flyttet: 26 Jun. 1924. 256 Familien er flyttet til Æblevej 1, 1., København

2. Flyttet: 19 Nov. 1924. 256 Familien er flyttet til Brohusgade 31, 3. th, København

3. Folketælling: 5 Nov. 1925. 262 Familien bor Brohusgade 31 og består af Jens Peter, Anna Margrethe og Ejner Børge Pedersen

4. Flyttet: 20 Aug. 1932. 256 Familien er flyttet til Sindshvilevej 11 A, 3. tv, København

5. Flyttet: 11 Aug. 1939. 256 Familien er flyttet til Thorvaldsensvej 23, St. th, København V

6. Flyttet: 1952. 263 Antagelig i 1952 flytter familien op på 2. sal tv. på Thorvaldsensvej 23.

Begivenheder i hendes liv:

1. Koppeattest: 16 Jun. 1906, Rigshospitalet, Sokkelund, København, Danmark. 264 Attesten lyder: "Koppeattest. Anna Margrethe Nielsen født i Kirke Fjenneslev og boende do er den 9-6-1906 i en alder af 2 Aar indpodet med animal Lymfe. Eftersyn den 16-6-1906 viste, at Indpodningen var lykkedes. Kaarsberg, avtoriseret Læge."

2. Skudsmålsbog: 1 Nov. 1918, Alsted, Alsted, Sorø, Danmark. 265 Anna tildeles skudsmålsbog og de indledende ord er: "Anna Margrethe Nielsen, Dater af Arbejdsmand Frederik Nielsen og Hustru Karoline (LP: præsten burde have skrevet" Caroline") Rasmine Kristiansen (præsten burde have skrevet "Christiansen") i Kirke Fjenneslev, er født samme steds 10.Juni 1904 (LP: fødselsdagen er faktisk 9. Juni og ikke 10. Juni), døbt i Fjenneslev Kirke 18. September 1904 - og konfirmeret i Alsted Kirke 24. September 1918. Alsted 1. Nov. 1918. Barfod, Sognepræst"

3. Flytning: 1 Nov. 1918, Fjenneslev, Alsted, Sorø, Danmark. 266 Skudsmålsbogen indeholder følgende inførelse: "Afgang til Sigersted. Fjenneslev d. 1/11.18 Anders Olsen"

4. Flytning: 3 Nov. 1918, Sigersted, Ringsted, Sorø, Danmark. 266 Skudsmålsbogn indeholder følgende tilføjelse: "Tilgang til Sigersted den 3/11 1918. Kristian Nielsen"

5. Flytning: 1 Nov. 1919. 266 Skudsmålsbogen indeholder følgende tilføjelse: "Afgang til Ringsted. Sigersted den 1/11 1919. Kristian Nielsen"

6. Flytning: 8 Nov. 1919. 266 Skudsmålsbogen indeholder følgende tilføjelse: "82/1919 Meldt Tilgang, POLITIMESTEREN I Ringsted m.v. 8/11 1919: M. Petersen"

7. Fødsel: 2 Dec. 1923. 267 Ved fødslen af Ejner Børge Pedersen er udfærdiget følgende erklæring: "At Maskinarbejder Petersens Hustru, Pt. No. 1632B har ligget som Barselpatient i Rigshospitalet fra den 21-11-1923 til den 2-12-1923 , hvor hun den 21-11-1923 fødte et levende Drengebarn, bevidnes herved i Overensstemmelse med Hospitalets Protokoller. Rigshospitalet, den 2-12 1923. Ottoline Hansen, Reservejordemoder"

Børn af dette ægteskab:

   190 M    i. Maskinarbejder Ejner Børge Pedersen 268,269,270 blev født den 21 Nov. 1923 i Rigshospitalet, Sokkelund, København, Danmark,268,270 blev døbt den 9 Mar. 1924 i Grøndalskirken,268,270 og døde den 15 Jul. 1977 i Gentofte Hospital, Gentofte, Sokkelund, København, Danmark271 i en alder af 53 år. Han blev aldrig gift og var barnløs.

Begivenheder i hans liv:

1. Udskrevet af skolen: Afgangsbevis, 1 Aug. 1938, Skolen på Godthåbsvej. 272 Ejner forlader skolen 1. august 1938 efter 8. klasse med en gennemsnitlig aars- og eksamenkarekter på mg+, hvilket efter datidens karakterskala svarer til 3. bedste karakter. Daværende karakterskala indeholdt 12 trin.

2. Anbefaling: fra Skindfarveriet AKI, 22 Nov. 1941, Vesterbrogade 137 over gården. Einar Petersen har været ansat hos mig fra August 1938 til 22. November 1941.
Han har i de 3 Aar altid været ærlig, hurtig og pligtopfyldende og han ar sat en Ære i at gøre Gavn for sin Løn.
Jeg er villig til at indestaa for, at enhver som antager Einar Petersen, vil blive tilfreds og jeg giver gerne yderligere Oplysninger ved en Opringning.
Det er med Beklagelse jeg maa sige ham op.
K. Hansen

3. Anbefaling: Skolen på Godthaabsvej, Frederiksberg, 10 Feb. 1942. Med nogle års forsinkelse modtager Ejner en anbefaling fra skoen med følgende indhold:

"Ejner Børge Pedersen, f. d. 21.11.23, har været elev her det meste af sin Skoletid og blev udskreveet af Skolens ottende Klasse i Sommeren 1938.
Ejner Pedersen var en ualmindelig flink og fornøjelig Elev. Der var ikke noget Fag, han ikke var direkte dygtig i, og paa hans Opførsel var der aldrig noget at udsætte. Han var høflig, gennempaalidelig, i et og alt tiltalende. Skolen kan i enhver Henseende give den bedste Anbefaling.
J. Kirkegard, klasselærer"

4. Attest fra Teknisk Skole, Frederiksberg: 28 Apr. 1947. 273 Ejner aflægger Svendeprøve i Smede- og Mskinarbejderfaget i 1947. Han opnår ug- i såvel standpunktsbedømmelse som kundskab, hvilket er den næstbedste karakter efter datidens karakterskala på 12 trin. Det bemærkes, at: "Ved Skoleaarets Afslutning i 1947 tildeltes der Eleven et Legat paa 300 kr."

5. Soldatertjeneste: Aftjening af værnepligt, 12 Nov. 1947. Ejner aftjener værnepligt i perioden 12. november 1947 - 25. oktober 1948. Han hjmesendes med en forholdsattest lydende: "Der meddeles ham herved Vidnesbyrd at han har været en særdeles flink soldat, hvis hele forhold i og uden for tjenesten har været særdeles tilfredsstillende".
Det skrives endvidere i solddaterbogen, at han har været Gruppefører samt at han bliver omskolet i 1952 i forbindelse med genindkaldelse. Ejner overføres til hjemmeværnet den 16. oktober 1965.

   191 M    ii. Henning Johannes Pedersen 274 blev født den 31 Dec. 1924 i Bispebjerg, Sokkelund, København, Danmark,274 blev døbt den 19 Mar. 1925 i Bispebjerg Hospital, Bispebjerg, Sokkelund, København, Danmark,274 døde den 19 Mar. 1925 i Bispebjerg Hospital, Bispebjerg, Sokkelund, København, Danmark,275 og blev begravet den 21 Mar. 1925 i Vestre Kirkegaard, København.275

+ 192 K    iii. Inge Tove Eering født Pedersen

+ 193 M    iv. Bankbestyrer Jørgen Helmuth Pedersen

+ 194 M    v. Økonomidirektør Lars Peter Pedersen


128. Parcelist Kristian Albert Pedersen 228 blev født den 30 Dec. 1902 i Askeby, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,228 blev døbt den 22 Feb. 1903 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,228 døde den 6 Jul. 1988 i Askeby, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark229 i en alder af 85 år, og blev begravet i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.


Kristian blev gift med Marta Hedvig Pedersen født Holm,276 datter af Husmand, Murer Kristian Holm og Sidse Margrete Holm født Petersen, i 1928. Marta blev født den 7 Jul. 1902 i Koster, Stege, Mønbo, Præstø, Danmark,276 blev døbt den 31 Aug. 1902 i Stege Kirke, Stege, Mønbo, Præstø, Danmark,276 døde den 15 Jul. 1982 i Vollerup Kobbel, Fanefjord, Møbbo, Præstø, Danmark229 i en alder af 80 år, og blev begravet i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.

Begivenheder i hendes liv:

1. Kirkebog: Navneændring, 2 Maj 1905. I kirkebogen for Stege Kirke er indført ved dåbsangivelsen for Hedvig følgende: " 1. Barn. I henhold til Lov af 1. April 1903 og Justitsministeriets Cirkulære af 2. Maj 1905 føres Familienavnet Holm."

Børn af dette ægteskab:

+ 195 K    i. Inger Lützhøft født Pedersen

+ 196 K    ii. Gerda Johanne Karstensen født Pedersen 277 blev født den 27 Nov. 1934 i Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,277 blev døbt den 30 Mar. 1935 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark, døde den 20 Maj 1980 i Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark277 i en alder af 45 år, og blev begravet i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.


131. Olga Maja Olsen 239 blev født den 25 Jul. 1901 i Vordingborg, Bårse, Præstø, Danmark,239 blev døbt den 20 Okt. 1901 i Vordingborg, Bårse, Præstø, Danmark,239 og døde den 23 Apr. 1995 i Damsholte, Mønbo, Præstø, Danmark240 i en alder af 93 år.


Olga blev gift med Hans Hervit.240 Hans blev født den 16 Nov. 1900 i København, Danmark og døde den 23 Maj 1990 i Stege, Mønbo, Præstø, Danmark240 i en alder af 89 år.

Børn af dette ægteskab:

+ 197 K    i. Kirsten Brink Thomsen født Hervit

+ 198 M    ii. Ole Hervit

132. Kaj Aage Olsen 241 blev født den 22 Apr. 1903 i Vordingborg, Bårse, Præstø, Danmark241 og blev døbt den 1 Jun. 1903 i Vordingborg, Bårse, Præstø, Danmark.241

Kaj blev gift med Ida Olsen.240

Børn af dette ægteskab:

+ 199 M    i. Børge Olsen

+ 200 M    ii. Gunnar Olsen

133. Karen Johanne Olsen 242 blev født den 15 Jun. 1904 i Vordingborg, Bårse, Præstø, Danmark,242 blev døbt den 24 Jul. 1904 i Vordingborg, Bårse, Præstø, Danmark,242 og døde den 13 Dec. 1978 i Vordingborg, Bårse, Præstø, Danmark240 i en alder af 74 år.

Karen blev gift med Hans Kristian Petersen 240 den 4 Dec. 1927 i Mern Kirke, Mern, Bårse, Præstø, Danmark. Hans blev født den 16 Maj 1901 i Præstø, Bårse, Præstø, Danmark,240 blev døbt den 23 Jun. 1901 i Præstø Kirke, Præstø, Bårse, Præstø, Danmark,240 og døde den 3 Dec. 1984 i Stege Sygehus, Stege, Mønbo, Præstø, Danmark240 i en alder af 83 år.

Børn af dette ægteskab:

   201 K    i. Annelise Petersen 240 blev født den 1 Feb. 1930 i Vordingborg, Bårse, Præstø, Danmark,240 blev døbt den 16 Mar. 1930 i Vordingborg Kirke, Vordingborg, Bårse, Præstø, Danmark,240 og døde den 4 Okt. 2003 i Toronto, Canada240 i en alder af 73 år.

Annelise blev gift med Knud Verner Loimand 240 den 19 Feb. 1949 i Vordingborg, Bårse, Præstø, Danmark. Knud døde den 1 Jul. 2001 i Toronto, Canada.240

   202 M    ii. Hans Christian Petersen

Hans blev gift med.

134. Poul Verner Olsen 243 blev født den 2 Aug. 1911 i Vordingborg, Bårse, Præstø, Danmark243 og blev døbt den 24 Sep. 1911 i Vordingborg, Bårse, Præstø, Danmark.243

Poul blev gift med Gerda Olsen.240

Børn af dette ægteskab:

+ 203 K    i. Grethe Frost Pedersen

+ 204 K    ii. Bente Johansen

+ 205 K    iii. Jytte Olsen

136. Ruth Larsen født Koch Nielsen

Ruth blev gift med Max Larsen.

Børn af dette ægteskab:

   206 M    i. Ole Larsen

   207 K    ii. Ellen Larsen

137. Gerda Jacobsen født Koch Nielsen

Gerda blev gift med Jacob Jacobsen.

Børn af dette ægteskab:

   208 K    i. Grethe Jacobsen

   209 M    ii. Jacob Jacobsen


142. Arne Christen Assendrup Smith 278 blev født den 30 Jun. 1916 i Norge279 og blev begravet den 8 Nov. 2001.280


Arne blev gift med Karen Ruth Smith født Torgersen.281 Karen blev født den 17 Jun. 1919 og blev begravet den 16 Okt. 2004.282

Børn af dette ægteskab:

+ 210 M    i. John Assendrup Smith

+ 211 K    ii. Jytte Assendrup Smith


147. Karen Inger Jensen 248 blev født den 7 Feb. 1926,248 døde den 14 Okt. 2002 i Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark248 i en alder af 76 år, og blev begravet i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.


Karen blev gift med Valdemar Christensen.248 Valdemar blev født den 27 Maj 1917248 og døde den 27 Mar. 1999248 i en alder af 81 år.

Barn af dette ægteskab:

+ 212 M    i. Herluf Christensen


155. George Charles Sholin 47 blev født den 18 Nov. 1915 i San Francisco, San Francisco, Californien, USA og døde den 28 Sep. 2008 i Sacramento, Scramento, Californien, USA i en alder af 92 år.

Begivenheder i hans liv:

1. Biografi: Georges husker, at det tidligste lejetøj var fremstillet af træ af hans far Charlie, som ejede et træfirma. Et af de første hjem i San Franscisco havde en telefon ude i gangen. Telefonen blev delt med naboerne. Der skulle indkastes mønter for at bruge telefonen.

George har oplyst, at han og hans søster Crissie først gik i Harrison Skolen, mellem 11. og 12. Street i San Francisco. Senere gik de på Franklin Skolen på 8. Street. Det var på den skole han fik sin første erfaring med at spille i et skoleorkester. Der var ingen regulær musikundervisning som sådan, men de som kunne spille på et instrument fik lejlighedsfri fra den sædvanlige undervisning for at spille i orkesteret. Georges far havde givet ham en kornet, da han var ca. 9 år gammel. Senere, da han gik på Everett Junior High School udnævnte hans lærer ham til orkesterleder. Crissie var den førende tompetist.

George lånte børger på byens bibliotek om harmonie og kontrapunkter. Han blev tilbudt et undervisningslegat til et katolsk universitet, men til hans mangeårige ærgelse afstod han fra det, da han var protestant.

I 1929 førend depressionen forandrede tingene var familien velhavende nok til at købe en ny Ford Model-T. Skønt Georges far havde kørt med mange slags hestekøretøjer, lærte han aldrig at køre bil, så George var familiens chauffør.

George deltog på Salvation Army's sommer musik lejrskole som rådgiver. Han mødte sin hustru Eva Claire World på en af disse lejrskoler. Hun var 14 år og han var 25 år. I dag ville deres romance blive betragtet som en skandale, men alle omkring dem billigede det. De blev gift efter Eva tog afskedseksamen fra gymnasiet i en alder af 16 år.

Efter at George var blevet gift med Eva World, var han og hans svigerfar James World søtropsledere sammen i Salvation Army's korps i San Francisco. En gang da de var i søtropslederuniform på Treasure Island morede det dem meget, at de blev saluteret af flådevagten. George skulle være kaptajn på skibet "Evangeline". Skibet sejlede aldrig ud. James World var medlem af trops kommissionen.

George gav udtryk for, at hans modvilje ved undervisning skyldtes han onkel George Jensen på mødrenes side. Jensen blev dimitteret fra University of California ved Berkeley. Han var lærer og rektor og ved Sacramento City School District. Jensen havde en pæn have og forærede George masser af planter, da han flyttede til Sacramento i 1946.

De flyttede til Del Paso Heights, lige nord for Sacramento, Californien, til en hus ejet af James og Violet World, som var flyttet til Hawaii i to år. George og Eva købte ejendommen, som omfattede 8.000 m2. Det havde været en del af det gamle Spanish Land Grant, Rancho Del Paso og havde engang været mandeltræs plantage. Alle grundene i nabolaget havde enkelte levninger fra den gamle plantage. Der var også et enkelt træ på denne ejendom. Det forsynede familien med mandler.

Da George og Eva flyttede til Del Paso Heights var der få træer på ejendommen. To gamle egetræer og nogle få skyggetræer. George plantede en masse frugttræer og vinstokke samt en masse dekorative træer, buske og planter.

Ved Eva's død var George alene med 5 børn (Virginia var på det tidspunkt gift). Han mødte og giftede sig med Florence Faulkner.

En læge som ikke kendte George angav på dødsattesten, at årsagen til dødsfaldet var fremskreden Alzheimers demens. Dette var forkert, fordi George var mental frisk indtil det sidste, men var svækket af medicineringen.

Følgende nekrolog blev skrevet af Virginia Sholin Smallwood:
"George Charles Sholin
November 15, 1915
September 28, 2008

George Sholin døde fredeligt søndag, den 28. september 2008 i en alder af 92 år. Han blev født den 15. november 1915 i San Francisco. Hans forældre Charles Sholin og Nellie Jensen Sholin. Hans far var svensk immigrant og hans moders forældre var immigranter fra Danmark.

Han voksede op i San Francisco. Da han var dreng gav hans far ham en kornet, som fremelskede hans musikalske interesser. Han spillede Salvation Army's orkester og i flere okestre i hans skoletid. Han tog korrespondance kurser i musik teori og som dirigent. Da han afsluttede kurserne blev han udnævnt til orkesterleder. På det tidspunkt var han den yngste orkesterleder i Salvation Army og det var Salvation Army som grundlage hans livslange kristne tro.

Da han flyttede til Sacramento i 1946 arbejdede han på McClellan Air Force Base og i mange år på sacramento Army Depot som elektrisk ingeniør.

Efter hans pensionering begyndte hans universitets karriere. Han opnåede adskillige akademiske uddannelser, som blandt andet omfattede Bachelor i sociologi, California State University, Sacramento i 1984, Bachelor i jounalistik, CSUS i 1990 og Master of Communicatio, CSUS i 1992.

I 1982 blev han ansat ved California Energy Commission. Han skrev hver dag ledende nyhedsinformationer indtil 2005, hvor han var 89 år. Han elskede ordspils vittigheder og var kendt i California Energy Commission for hans energi ordspil.

George var orkesterleder i Salvation Army's Sacramento Citadel Corps fra 1946 til 1964, hvor han opbyggede et stort orkesterprogram.

George overlevede sin første hustru Eva World Sholin, som døde i 1963 og som han var gift med i 20 år ; hans forældre; og hans søster Crissie Ragsdale.

Efterladte er hans hustru gennem 43 år, Florence Faulkner Sholin, hans børn og deres ægtefæller. Kenneth og Virginia Smallwood fra Hanford, Marilyn Watson fra Las Cruses, New Mexico, Kenneth og Charlene Pinkerman fra Carmichael, majorerne Erik og Angeline Sholin fra Honolulu, Hawaii, majorerne David og Deanna Sholin fra Bellingham, Washington, og Conde og Sylvia Mathias fra Jay, Oklahoma, stedbørnene Cheryl Faulkner fra Sacramento, Carol Stowe fra Del Rapids, South Dakota og pastor Arthur og Nancy Defenderfer fra Davis samt adskillige børnebørn og oldebørn.

Mindegudstjeneste vil blive afholdt onsdag, den 15. oktober, kl. 19.00 i Salvation Army's Sacramento Citadel Corps."

2. Folketælling: 1920, 14a Moss Street, San Francisco, Californien, USA.

3. Medlemsskab: Salvation Army Territorial Youth council., 24 Jul. 1939.

4. Beskæftigelse: radio reparatør, U.S. Signal Corps, 2 Jul. 1944.

5. Beskæftigelse: radio reparatør, i hans eget firma, 55 Lapidge St., San Francisco, Californien, USA, 1946.

6. Beskæftigelse: skribent, California Department of Energy, 1987-2005.

7. Uddannelse: BA, Journalism, CA, State University, 31 Maj 1990.

8. Uddannelse: MA, Social Science (Communication), CSU, Sacramento, 1992.

George blev gift med Eva Claire World,47 datter af Ukendt og Violet (Page) World, den 23 Jun. 1943 i Salvation Army's Mission Corps, San Francisco, Californien.47 Eva blev født den 19 Okt. 1926 i Los Angeles, Los Angeles, Californien, USA, døde den 11 Dec. 1963 i Sacramento, Scramento, Californien, USA i en alder af 37 år, og blev begravet den 16 Dec. 1963 i Sunset Lawn, Sacramento, Californien, Garden of Peace, lot 92, Space C, USA.

Begivenheder i deres ægteskab:

1. Folketælling: 1930, 32 Moss Street, San Francisco, San Francisco, Californien, USA.

2. Ægteskab: Bryllupsceremonien, 23 Jun. 1943. Der var fire flag ved ceremonien: United States, Salvation Army, Sea Scouts og Salvation Army's Girl Guards. De havde udvalgt nogle sange fra menigheden, men da de begyndte at synge, opdagede man, at der ikke var uddelt sangbøger. Ligesom Georges forældre blev de gift i Salvation Army's uniformer. De var et meget smukt par.

3. Bopæl: 2 Jul. 1969, 1602 Willow Street, Aklameda, Alameda, Californien, USA.

Begivenheder i hendes liv:

1. Uddannelse: 9 Jun. 1943, Grant Union High School, Del Paso Heights, Sacramento, Californien.

Børn af dette ægteskab:

+ 213 K    i. Teacher Virginia Pearl Sholin Smallwood

   214 K    ii. Superwiser of Music Teachers Marilyn Ruby Sholin

+ 215 K    iii. Retired Charlene Pinkerman

+ 216 M    iv. Salvation Army Officer Erik "Rick" William Sholin

   217 M    v. Salvation Army Officer David Paul Sholin

   218 K    vi. Sylvia Jane Sholin

Sylvia blev gift med Conde Mathias.

   219 M    vii. "Baby Boy - Stillborn" Sholin blev født den 22 Aug. 1956 og døde den 22 Aug. 1956.

George blev derefter gift med Florence Viola Faulkner.

158. Roy Hendee Jensen blev født den 21 Aug. 1915 i Elko, Nevada, USA og døde i Nov. 1976 i Richmond, Contra Costa, Californien, USA i en alder af 61 år.

Begivenheder i hans liv:

1. Beskæftigelse: N.B.C. Radio.

2. Social Security Number (USA): 570-12-3976, udsted i Californien.

Roy blev gift med Lillian Margaret Hahn. Lillian blev født den 11 Jul. 1917 og døde den 23 Jan. 2000 i Richmond, Contra Costa, Californien, USA i en alder af 82 år.

Begivenheder i deres ægteskab:

1. Bopæl: Nov. 1975, Richmond, Contra Costa, Californien, USA.

Begivenheder i hendes liv:

1. Bopæl: 23 Jan. 2000, Richmond, Contra Costa, Californien, USA.

2. Social Security Number (USA): 568-567-9655, udstedt i Californien.

Børn af dette ægteskab:

   220 K    i. Helen Lucille Jensen

   221 K    ii. Nancy Ann Jensen

+ 222 M    iii. Arthur Roy Jensen


162. Georg Albert Bjerregaard 283 blev født den 5 Jul. 1901 i Nykøbing Falster, Falster Sønder, Maribo, Danmark283 og blev døbt den 9 Sep. 1901 i Nykøbing Falster, Falster Sønder, Maribo, Danmark.283

Begivenheder i hans liv:

1. Folketælling: 1 Feb. 1916, Gaabensvej 42, Nykøbing Falster, Maribo Amt.

Georg blev gift med Tove Milfred Karla Bjerregaard født Larsen den 7 Nov. 1925 i Nykøbing Falster, Falster Sønder, Maribo, Danmark. Tove blev født den 31 Maj 1903.

Børn af dette ægteskab:

+ 223 K    i. Lizzi Vibeke Bjerregaard

   224 K    ii. Jytte Bjerregaard gift Nielsen

+ 225 M    iii. Poul Bjerregaard

166. Ilene Norne Jensen

Ilene blev gift med.

Barn af dette ægteskab:

   226 M    i. David Tonini

172. Merle Petersen Johnson

Merle blev gift med Helen Rotermund.

Børn af dette ægteskab:

   227 M    i. Kenton Duane Johnson

+ 228 K    ii. Lynette Louise Johnson

+ 229 M    iii. Brian Lee Johnson

173. Blaine Henry Johnson

Blaine blev gift med Joane Young.

Barn af dette ægteskab:

   230 K    i. Darlene Susan Johnson

Darlene blev gift med Rick Vaughn.

176. Virginia Lillian Larsen 47 blev født den 13 Sep. 1919 i Palo Alto, Santa Clara, Californien, USA og døde den 29 Jan. 1996 i San Jose, Santa Clara, Californien, USA i en alder af 76 år.

Begivenheder i hendes liv:

1. Testamente: ifølge Merle Johnson. Virginia Lillian Larsen donerede en stor sum penge til kommunale formål i San Jose. Hendes navn er mindst på et operabygning.

2. Religion: jødisk, San Jose's Temple Emanu-El.

3. Bopæl: 1920, Mountain View, Sata Clara, Californien, USA.

4. Bopæl: Maj 1966, San Jose, Santa Clara, Californien, USA.

5. Bopæl: Jan. 1970, San Jose, Santa Clara, Californien, USA.

Virginia blev gift med Sydney Levin.

Barn af dette ægteskab:

   231 K    i. Ginny Kathleen Levin

Ginny blev gift med Charles Michael Heldebrandt.

177. Calvin Christian Larsen 47 blev født den 6 Jul. 1925 i Santa Clara, Californien, USA, døde den 19 Jan. 1970 i Palo Alto, Santa Clara, Californien, USA i en alder af 44 år, og blev begravet den 22 Jan. 1970 i Alta Mesa Memorial Park, Palo Alto, USA.

Begivenheder i hans liv:

1. Bopæl: Maj 1966, Palo Alto, Santa Clara, Californien, USA.

Calvin blev gift med Evelyn M. Krogh, datter af Gustuv Krogh og Agnetha Krogh født Schmidt.

Barn af dette ægteskab:

   232 K    i. Linda Larsen

Billede

forrige  12. generation  Næste189. Gary Tucker

Gary giftede sig med ukendt.

Hans barn:

   233 K    i. Brigitte Tucker

Brigitte blev gift med Ford.82

192. Inge Tove Eering født Pedersen

Inge blev gift med.

Børn af dette ægteskab:

   234 M    i. Keld Eering

Keld blev gift med Ann Eering.

   235 K    ii. Lene Jepsen født Eering

Lene blev gift med Ole Bjørn Jepsen.

   236 M    iii. Bent Eering

193. Bankbestyrer Jørgen Helmuth Pedersen

Jørgen blev gift med Birthe Pedersen født Vestergaard, datter af Former Robert Andreas Rasmussen Vestergaard og Milla Ernestine Julie Vestergaard Rasmussen.

Børn af dette ægteskab:

+ 237 M    i. Flemming Vestergaard

+ 238 K    ii. Susanne Vestergaard Christensen

194. Økonomidirektør Lars Peter Pedersen

Lars blev gift med Bankassistent Henny Pedersen født Jensen,284,285 datter af Brødhandler Jens Peter Jacob Jensen og Clara Nielsine Jensen født Sørensen.

Børn af dette ægteskab:

+ 239 M    i. Bankrådgiver Kristian Pedersen

+ 240 K    ii. Pædagog Marianne Wind født Pedersen

195. Inger Lützhøft født Pedersen

Inger blev gift med.

Børn af dette ægteskab:

+ 241 K    i. Marianne Lyshøft

   242 M    ii. Henning Birger Lyshøft

   243 K    iii. Eva Lisbeth Lyshøft

Eva blev gift med.

196. Gerda Johanne Karstensen født Pedersen 277 blev født den 27 Nov. 1934 i Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark,277 blev døbt den 30 Mar. 1935 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark, døde den 20 Maj 1980 i Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark277 i en alder af 45 år, og blev begravet i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.


Gerda blev gift med Gudmund Verner Borch Karstensen 277 den 18 Jul. 1957 i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark. Gudmund blev født den 29 Jan. 1926 i Åstrup, Faslter Sønder, Maribo, Danmark,277 blev døbt den 7 Mar. 1926 i Åstrup Kirke, Åstrup, Falster Sønder, Maribo, Danmark, døde den 22 Feb. 2005 i Kokseby, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark277 i en alder af 79 år, og blev begravet i Fanefjord Kirke, Fanefjord, Mønbo, Præstø, Danmark.

Børn af dette ægteskab:

+ 244 K    i. Birgitte Borch Karstensen Naur

+ 245 M    ii. John Karstensen

   246 M    iii. Tommy Karstensen

Tommy blev gift med Dorte Karstensen.

197. Kirsten Brink Thomsen født Hervit

Kirsten blev gift med.

Børn af dette ægteskab:

+ 247 M    i. Carsten Thomsen

+ 248 M    ii. Peter Brink Thomsen

198. Ole Hervit

Ole blev gift med Hanne Gabriel.

Ole blev derefter gift med Annelise Weeke.

Barn af dette ægteskab:

+ 249 M    i. Claus Weeke Brink Hervit

199. Børge Olsen

Børge blev gift med Margrethe Olsen.240

Børn af dette ægteskab:

   250 K    i. Anne-Marie Olsen

   251 M    ii. Erik Olsen

   252 M    iii. Lars Olsen

200. Gunnar Olsen

Gunnar blev gift med Bente Olsen.

Børn af dette ægteskab:

   253 M    i. Henrik Olsen

   254 M    ii. Jesper Olsen

203. Grethe Frost Pedersen

Grethe blev gift med.

Børn af dette ægteskab:

   255 M    i. Jesper Pedersen

   256 K    ii. Mette Pedersen

204. Bente Johansen

Bente blev gift med Svend Johansen.

Bente blev derefter gift med Aksel Bennike.

Børn af dette ægteskab:

   257 M    i. Morten Bennike

   258 M    ii. Søren Bennike

205. Jytte Olsen

Jytte blev gift med Benth Jensen.

Børn af dette ægteskab:

   259 K    i. Tine Jensen

   260 M    ii. Christian Jensen

210. John Assendrup Smith

John blev gift med Karin.

Børn af dette ægteskab:

   261 K    i. Christina Assendrup

   262 K    ii. Ann Louise Assendrup

211. Jytte Assendrup Smith

Jytte blev gift med Hans, søn af Ukendt og Ukendt.

Børn af dette ægteskab:

   263 K    i. Winnie

   264 M    ii. Réne

   265 K    iii. Vibeke

212. Herluf Christensen

Herluf blev gift med Rita Christensen.

Barn af dette ægteskab:

   266 M    i. Ole Skov Christensen

213. Teacher Virginia Pearl Sholin Smallwood

Virginia blev gift med Theodore "Ken" Smallwood.

Børn af dette ægteskab:

   267 M    i. Wildlife Ecologist Kenneth Shawn Smallwood

Kenneth blev gift med Brenda Nakamoto.

+ 268 M    ii. Film compositor Brian Craig Smallwood

215. Retired Charlene Pinkerman

Charlene blev gift med Kenneth O. Pinkerman.

Børn af dette ægteskab:

   269 M    i. Kevin Pinkerman

   270 K    ii. Jennifer Pinkerman

216. Salvation Army Officer Erik "Rick" William Sholin

Erik blev gift med Angeline "Angie" (Quirionez) Sholin.

Børn af dette ægteskab:

   271 M    i. Carl Sholin

   272 K    ii. Hilary Sholin

222. Arthur Roy Jensen

Arthur blev gift med Mary Jensen.

Barn af dette ægteskab:

   273 K    i. Cate Jensen

223. Lizzi Vibeke Bjerregaard

Lizzi havde et forhold til Lauritz Ejlersen.

Deres børn:

   274 K    i. Susanne Paash født Bjerregaard

   275 M    ii. Lasse Bjerregaard

Lasse blev gift med Tove Bjerregaard.

Lizzi havde et forhold til Ukendt.

Deres barn:

   276 M    i. Birger Bjerregaard

225. Poul Bjerregaard

Poul blev gift med Vita Bjerregaard.

Barn af dette ægteskab:

   277 M    i. Kim Bjerregaard

228. Lynette Louise Johnson

Lynette blev gift med Michael Roland.

Børn af dette ægteskab:

+ 278 K    i. Alicia Anne Roland

   279 M    ii. Kevin Michael Roland

Lynette blev derefter gift med James Johnson.

Barn af dette ægteskab:

   280 M    i. Alex Johnson

229. Brian Lee Johnson

Brian blev gift med Bobbie Michelle Etter.

Børn af dette ægteskab:

   281 K    i. Gwyneth Michelle Johnson

   282 K    ii. Ava Rose Johnson

Billede

forrige  13. generation  Næste237. Flemming Vestergaard

Flemming blev gift med Lidija Vestergaard.

Barn af dette ægteskab:

   283 K    i. Sara Vestergaard

238. Susanne Vestergaard Christensen

Susanne blev gift med Michael Christensen.

Børn af dette ægteskab:

   284 M    i. Mathias Christensen

   285 K    ii. Maria Christensen

239. Bankrådgiver Kristian Pedersen

Kristian blev gift med Bolette Helmer Pedersen, datter af TL formand Eske Helmer Pedersen og Greis Pedersen.

Barn af dette ægteskab:

   286 K    i. Rikke Pedersen

240. Pædagog Marianne Wind født Pedersen

Marianne blev gift med Systemtekniker Kenneth Block Wind, søn af Personalechef Svend Erik Block Wind og Anette Wind.

Barn af dette ægteskab:

   287 M    i. Frederik Block Wind

241. Marianne Lyshøft

Marianne blev gift med.

Børn af dette ægteskab:

+ 288 K    i. Liselotte Lyshøft

   289 M    ii. Kasper Lyshøft

244. Birgitte Borch Karstensen Naur

Birgitte blev gift med Benny Peter Hansen Naur.

Børn af dette ægteskab:

   290 K    i. Sanne Camilla Hansen Naur

   291 K    ii. Bettina Charlotte Hansen Naur

245. John Karstensen

John giftede sig med ukendt.

Hans børn:

   292 M    i. Mike Karstensen

   293 M    ii. Simone Karstensen

247. Carsten Thomsen

Carsten blev gift med Moni Carstensen.240

Børn af dette ægteskab:

   294 K    i. Mie Brink Thomsen

   295 M    ii. Mads Brink Thomsen

248. Peter Brink Thomsen

Peter blev gift med Hanne Lydom Clausen.240

Børn af dette ægteskab:

   296 K    i. Ida Lydom Thomsen

   297 K    ii. Malene Lydom Thomsen

   298 K    iii. Trine Lydom Thomsen

   299 K    iv. Sofie Lydom Thomsen

249. Claus Weeke Brink Hervit

Claus blev gift med Charlotte Hervit.

Børn af dette ægteskab:

   300 M    i. Benjamin Hervit

   301 K    ii. Amalie Hervit

268. Film compositor Brian Craig Smallwood

Brian blev gift med Darcy Barker Smallwood.

Barn af dette ægteskab:

   302 K    i. Heather Smallwood

278. Alicia Anne Roland

Alicia giftede sig med ukendt.

Hendes barn:

   303 K    i. Rebekah Roland

Billede

forrige  14. generation288. Liselotte Lyshøft

Liselotte havde et forhold til Henrik L. Nielsen.

Deres barn:

   304 M    i. Mikkel Lyshøft Nielsen

Liselotte blev gift med Tim L. Henriksen.

Barn af dette ægteskab:

   305 K    i. Natalia Lyshøft Henriksen


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 23 Mar. 2011 med Legacy 7.5 fra Millennia